Projecte educatiu

L’ESCOLA ELS PINS vol que l’aprenentatge i la recerca siguin les eines claus pel creixement integral dels alumnes. Volem que els nostres infants incorporin de manera eficaç el saber, el saber fer, el saber estar i el saber ser. En definitiva que siguin nens i nenes el màxim de competents en la societat del futur.

Com a Escola els Pins sabem molt bé que els nens/es des de que entren a Educació Infantil i fins que acaben el Cicle Superior tenen moltes ganes de resoldre problemes per ells mateixos, d’enfrontar-se a situacions noves, de buscar solucions i oferir-les als seus companys/es.

En aquest sentit, volem presentar  un món a l’alumne on hagi de deduir, pensar i imaginar.

Ens plantegem uns eixos vertebradors que ens plantegen uns reptes com a mestres, família, comunitat educativa i alumnes que ens portaran a aconseguir els objectius proposats, sempre tenint en compte que tots els alumnes d’una aula tenen les fortaleses i febleses que els permetran arribar a aconseguir la seva màxima competència. Aquests eixos formen l’arbre de la nostra escola, amb uns eixos vertebradors que són les branques, uns fruits que són els nostres alumnes i unes arrels que fonamenten i que són les nostres famílies.

El primer eix vertebrador  de la nostra escola és la metodologia que segueim com escola on es demostra que a partir de l’activitat a les aules, l’observació i l’atenció vers el nostre entorn que és la base de l’intercanvi de l’aprenentatge, mantindrem els alumnes constantment motivats i interessats.

Mitjançant la interacció, els nens i nenes aprenen a viure i assagen la manera d’actuar al món. Per això, sempre els presentem situacions del món real: juguem a anar a comprar, a calcular àrees al pati, a buscar elements a l’entorn, a representar i dramatitzar continguts… Així van projectant allò que aprenen.

Un altre aspecte de la metodologia són els grups cooperatius durant aquest treball se li demana a l’alumnat que aprengui continguts relacionats amb les diferents àrees  i també habilitats interpersonals, que són necessàries per funcionar com a part d’un equip.

Volem aconseguir que els alumnes siguin competents i que facin servir els recursos que tenen i que vagin aprenent a resoldre problemes a dins i a fora de l’aula. Les activitats que plantegem a dins de l’aula presenten els processos d’ensenyament-aprenentatge de manera més experimental i contextualitzada tenint l’alumne com a protagonista.

Un altre eix vertebrador seria el plurilingüisme considerat com una font d’expansió vers l’aprenentatge de diferents llengües i cultures. S’incorpora l’anglès des d’Educació Infantil com una llengua que és present en molts moments del dia i no la reduïm a l’hora d’anglès. Ens acompanya tant en el bon dia com en la rotulació, cançons o jocs que s’organitzen a l’aula per potenciar l’ús vivenciat de la llengua. Aquest ímput anirà augmentant i durant l’escolaritat repartirem entre les diferents àrees ( Medi natural , educació física i plàstica) aquest clima de normalització de l´ús de la llengua anglesa.

Entenem l’avaluació com un eix vertebrador. Com a docents, la recollida sistemàtica d’informació té la finalitat de fer un seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumne, detectar les seves dificultats i poder actuar per ajudar-lo. La realització adequada d’aquesta tasca és una condició necessària per assolir l’èxit de l’avaluació final del procés d’aprenentatge aquest procés el realitzem dins de l’arxiu tutorial de l’alumne/a.

Quan pensem en l’avaluació hauríem de pensar tant en el format com en la seva intenció. No es tracta només de mostrar els resultats d’un procés, sinó d’aconseguir els canvis que demana la realitat social. Aquest procés de reflexió que realitzem tant a nivell de mestre com de claustre ens fa arribar a les noves propostes que es realitzen de forma anual.

Destaquem en la nostra línia d’escola les noves tecnologies com les eines que ens permeten accedir a noves propostes d’aprenentatge. Utilitzem ordinadors fixes, portàtils, tablets i format Ncomputing que ens permeten treballar amb xarxa a l’aula, utilitzar els blogs de forma activa, realitzar activitats amb realitat augmentada i treballar la transformació de la imatge.

Totes les branques que hem anomenat es fonamenten a través del treball de valors i l’acció tutorial que es realitza amb els nostres alumnes i famílies. Considerem que tots junts formem un gran equip capaç d’obtenir aquest treball òptim que es vol aconseguir dels nens i nenes. Si tenim en compte el creixement del nen i nena en la seva autonomia, la seva felicitat i el gaudir de l’escola i l’aprenentatge aconseguirem que sigui un bon gestionador de les seves emocions i ric en establir relacions amb el seu entorn.

Per finalitzar considerem que com escola promovem que com a finalitat de l’ensenyament, l’aprenentatge i la recerca siguin  eines claus perquè els alumnes incorporin d’una manera eficaç el saber, el saber fer, el saber estar i el saber ser i així poder formar part de la nostra societat de manera competent.