Projecte AICLE

L’AICLE (Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera) són les activitats en les què una llengua estrangera (en el cas de la nostra escola es tracta de l’anglès) es fa servir com a eina pel procés d’aprenentatge de qualsevol contingut curricular o àrea que no sigui pròpiament lingüístic/a. L’AICLE és, doncs, l’ensenyament de continguts amb una llengua d’ús no proper en relació als alumnes.

Aquest plantejament afavoreix que nens i nenes, de diverses edats i des de qualsevol àmbit, adquireixin l’aprenentatge d’una nova llengua immersos en un procés d’utilització de la mateixa natural i espontani, donat que n’han de fer ús amb un objectiu aliè al propi aprenentatge de la llengua anglesa. Al mateix temps, aquest propòsit d’emprar la llengua com a vehicle de comunicació i no com a fita d’aprenentatge, acosta de forma vivencial la necessitat d’ús i el desenvolupament d’habilitats lingüístiques en relació a l’alumnat. A més, el fet de propiciar noves oportunitats d’ús i d’exposició a la llengua, incrementa les possibilitats d’aprenentatge a curt termini, alhora que afavoreix la motivació de nens i nenes en ésser conscients d’aquest procés. Aquesta metodologia esdevé una eina més per la nostra escola per eliminar les desigualtats existents entre els nostres alumnes, donat que emprant una llengua estrangera com l’anglès nens i nenes parteixen de nivells competencials més equiparables.

Com ja hem dit, el projecte AICLE es basa en l’ensenyament de la llengua anglesa mitjançant matèries no lingüístiques, és a dir, fent altres assignatures, a banda de la de llengua anglesa, en aquest idioma.

En el cas de la nostra escola, es va començar ja el curs passat aquest projecte, on els alumnes de 5è d’Educació Primària treballen alguns continguts de medi social en anglès.