Famílies delegades

Les mares i pares delegats de classe, que s’encarreguen de fer d’enllaç entre les famílies del grup i el tutor o tutora, l’escola i l’AMPA, i afavoreixen l’acció tutorial i també la creació de vincles, tant entre les famílies com entre les famílies i l’escola.

De la mateixa manera que els vostres fills poden escollir els delegats perquè els representin en els òrgans de participació del centre, les famílies també podeu escollir els pares i mares delegats de la classe dels fills.

Les mares i pares delegats s’ofereixen voluntàriament cada inici de curs. Durant el curs escolar, són els encarregats de representar el col·lectiu de famílies del grup classe: en recullen les necessitats, interessos i expectatives, i n’afavoreixen la implicació per a la millora de la convivència, l’acompanyament escolar i l’acció tutorial.

És recomanable que aquest càrrec sigui rotatori entre les famílies del grup durant l’escolarització dels fills per donar la possibilitat que el màxim de famílies gaudeixin d’aquesta experiencia.