Preinscripció 2021-2022

Trobareu tota la informació referent al procés de preinscripció a la nostra escola, fent clic aquí (web generalitat): Procés de preinscripció

CALENDARI del procés de preinscripció: Aquí

Per consultar l’OFERTA de la preinscripció feu clic aquí: Mapa escolar preinscripció

Documentació necessària:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.  Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport.  Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat dle país d’origen.
 • DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat (si cal):

 • Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen: (no cal presentar documentació) 40 punts
 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet:
  • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts 
   • Documentació: DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on conta el NIE en el cas de persones estrangeres.  Quan el DNI o NIE no coincideix amb el domicili habitual, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que viu amb la persona sol·licitant.
  • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l‘adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fer i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts
   • Documentació: Contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa.  En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària  i es justifica amb el formulari de la declaració censal d’0alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037)
 • Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts
  • Documentació: Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana: 10 punts

Documentació criteris complementaris (si cal):

 • Familia nombrosa o monoparental: 15 punts
  • Documentació: El títol (targeta) de família nombrosa o monoparental vigent.

** La falsedat i el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.