Preinscripció 2020-2021

Trobareu tota la informació referent al procés de preinscripció a la nostra escola, fent clic aquí: comferpreinscripcio

CALENDARI del procés de preinscripció calendari

Per consultar l’OFERTA de la preinscripció feu clic aquí: Mapa escolar de la preinscripció curs 2020-2021.

 

Documentació necessària:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.  Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport.  Si es tracta d’estranger comunitaris, document d’identitat dle país d’origen.
 • DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat (si cal):

 • Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen: (no cal presentar documentació) 40 punts
 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet:
  • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts 
   • Documentació: DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on conta el NIE en el cas de persones estrangeres.  Quan el DNI o NIE no coincideix amb el domicili habitual, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que viu amb la persona sol·licitant.
  • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l‘adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fer i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts
   • Documentació: Contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa.  En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària  i es justifica amb el formulari de la declaració censal d’0alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037)
 • Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts
  • Documentació: Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana: 10 punts

Documentació criteris complementaris (si cal):

 • Familia nombrosa o monoparental: 15 punts
  • Documentació: El títol (targeta) de família nombrosa o monoparental vigent.

** La falsedat i el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

Per més informació: Aquí i Aquí