Pla d’organització 2020-21

 1. INTRODUCCIÓ

L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 ha implicat que tot el món educatiu hagi de prendre un seguit de mesures per tal de garantir el dret a l’educació i tanmateix, a la protecció de l’infant i els treballadors, intentant que l’obertura dels centres educatius es faci amb la màxima normalitat possible, però a la vegada sigui una prioritat. Amb la continuació de la crisi sanitària es fa necessària l’aplicació d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament del nostre centre. Aquest document pretén ser una guia pel desenvolupament del curs 20-21, on es detallen les mesures de protecció i traçabilitat per tal de poder realitzar una tasca educativa productiva a la vegada que segura.

 

 1. DIAGNOSI

Arran del confinament del mes de març de 2020 l’escola es va haver d’adaptar a una forma de treball telemàtica i online. Per poder fer una diagnosi sobre la situació viscuda durant aquests mesos de confinament és important separar-la en tres àmbits.

Àmbit docent: Des de ja fa uns anys, el personal docent del centre ha estat rebent formació en centre, gestionada per la comissió TAC de l’escola, on s’han presentat eines, aplicacions i programari de treball per gestionar els grups-classe i sobre treball online. Això ha permès que l’adaptació, sobretot a partir de cicle mitjà, hagi estat més senzilla i satisfactòria, ja que els/les docents estaven formats i preparats pel treball virtual. Amb això, s’ha optat pel treball a través de la plataforma google classroom, coneguda tant pels/les docents com per l’alumnat, i que ha permès, ja des dels primers dies del confinament, un acompanyament virtual mestre-alumne i un correcte seguiment de les tasques.

A cicle inicial, les dues primeres setmanes es va optar per penjar activitats a la web, però de seguida es va observar que l’acompanyament era precari i es va optar per treballar pel google classroom passada setmana santa, fent-ne una valoració molt positiva.

Pel que fa educació infantil, i al no poder disposar de les autoritzacions familiars per la creació d’un correu g-suite (fins ara ho fèiem a partir de cicle inicial) es va optar per la creació d’un “google sites” on les/els mestres penjaven setmanalment les tasques i feien els retorns a través del correu personal amb domini escolacarmeguasch.cat. Tot i que la valoració és positiva, a partir del curs 20-21 s’ha decidit que també es treballarà a través del google classroom.

 

Àmbit alumnat: És evident que el confinament ha afectat de forma molt diversa l’alumnat i les respectives famílies en el treball telemàtic realitzat.

El primer que s’ha de dir és que a partir de 3r l’alumnat ja estava familiaritzat amb la plataforma escollida per treballar online, el google classroom, ja que cada alumne/a disposava a partir de cicle mitjà d’un correu G-suite d’ús personal i acadèmic. En aquest sentit, això ha ajudat que ja hi hagués alumnat amb un cert nivell tecnològic per tal de treballar des de casa. Amb les famílies amb més dificultats l’escola ja posava els mitjans (creació de vídeos tutorials, trucades dels mestres…) per tal que l’alumnat se’n sortís més o menys a l’hora de realitzar les activitats. On ja no hi hem pogut fer res ha estat en aquelles famílies on no disposaven d’un ordinador, tablet o aparell tecnològic per fer les activitats o descarregar-les. I l’estratègia del Departament, tot i que amb bona intenció, no ha sortit com esperàvem i han arribat els aparells molt tard.

En general, la valoració feta pel claustre del treball telemàtic ha estat força positiva, al voltant d’un 75% de l’alumnat s’ha connectat diàriament i ha fet les activitats encomenades.

 

Ámbit famílies: el confinament s’ha viscut de forma molt diversa entre les famílies. Nosaltres com escola hem mirat de fer un acompanyament per tal que hi hagués una relació propera entre família-escola.  Moltes activitats, i més en el cursos més baixos (infantil i CI), requereixen del suport de l’adult/a per tal de realitzar les activitats. Ha estat molt important donar flexibilitat en l’entrega de les tasques i valorar cada cas individualment. Es fa una valoració molt positiva de la participació familiar tenint en compte les dures circumstàncies.

 

 

 

 

 1. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES
GRUPS: S’han disminuït els grups estables d’educació primària. Amb una ràtio de 17/18 alumnes per aula, respectant la distància de seguretat recomenada (1m).

S’han redistribuït les aules i per tant, a partir de primària, de cada curs s’ha fet una nova classe:

P3 GROC – P3 BLAU

P4 VERMELL – P4 VERD

P5 LILA – P5 TARONJA

1r TURQUESA – 1r FÚCSIA – 1r MAGENTA

2n PISTATXO – 2n OCRE – 2n CIAN

3r ÀRTIC – 3r ANTÀRTIC – 3r – EQUADOR

4t GOBI – 4t SÀHARA – 4T MOJAVE

5è AMAZÒNIA – 5è CONGO – 5è GANGES

6è EVEREST – 6è K2 – 6è MAKALU

Plantilla docent: 28,5 + 4,5 = 33

Alumnes centre: 450

Espais disponibles: 18 aules

1 biblioteca, 1 aula de psicomotricitat, 1 aula SIEI (els altres espais es faran servir en funció de les necessitats del centre)

Mesures flexibilitzadores: Ha de quedar molt clar que aquestes mesures són temporals, tant bon punt es puguin dur a terme les classes amb normalitat, es tornaran a realitzar els grups i activitats pedagògiques que s’hagin vist afectades. Els canvis afecten tan a la organització  grupal com en alguns aspectes de l’organització metodològica. Així doncs, a educació infantil i cicle inicial es suprimeixen els ambients. A cicle mitjà i superior es seguiran fent estudis però a nivell d’aula, sense barrejar cursos.

 

Tot seguit, s’enumeren per nivells, els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-21.

CURS / NIVELL / GRUP Nº ALUMNES PROFESSORAT

ESTABLE

ALTRES

DOCENTS

PERSONAL

ATENCIÓ

EDUCATIVA

PERSONAL ATENCIÓ

EDUCATIVA

PUNTUAL

ESPAI ESTABLE

(aules)

P3 GROC 23 1 Elisabeth Ll. 1 Sílvia F. 1 TEI (Sònia A.) P3 GROC
P3 BLAU 24 1 Maribel M. 1 Sílvia F. 1 TEI (Sònia A.) P3 BLAU
P4 VERMELL 25 1 Yolanda G. 2 Marta M./Marta P. P4 VERMELL
P4 VERD 25 1 Núria P. 2 Marta M./Marta P P4 VERD
P5 LILA 25 1 Gemma A. 2 Lourdes M./Irene S. 1 vetlladora (Sara G.) P5 LILA
P5 TARONJA 25 1 Montse F. 2 Lourdes M./ Tània A. P5 TARONJA
1r TURQUESA 18 1 Mª Carme 2 Marta S. / Sergi A. 1 Clara V. BIBLIOTECA
1r FÚCSIA 17 1 Marta S. 2 Marta S. / Sergi A. 1 Clara V. AULA PSICO
1r MAGENTA 17 1 Marta B. 2 Marta S. / Sergi A. 1 Clara V. 1r TURQUESA
2n PISTATXO 16 1 Laura R. 2 Marta S. / Sergi A. 1 Clara V. 2n PISTATXO
2n OCRE 16 1 Marian D. 2 Marta S. / Sergi A. 1 Clara V. 2n OCRE
2n CIAN 17 1 Marta M. 2 Marta S. / Sergi A. 1 Clara V. 1r FÚCSIA
3r ÀRTIC 17 1 Anna V. 2 Ricard F. / Eva T. 1 Albert 3r ÀRTIC
3r ANTÀRTIC 17 1 Mª Teresa H. 2 Ricard F. / Eva T. 1 Albert 3r ANTÀRTIC
3r EQUADOR 16 1 Ricard F. 1 Eva T. 1 Albert 1 Marga G. Polivalent
4t GOBI 16 1 Sara A. 2 Eva T./ Sergi T 1 Albert 4t GOBI
4t SÀHARA 18 1 Sergi T. 2 Albert O./ Eva T. 1 Albert 4t SÀHARA
4T MOJAVE 17 1 Elena L. 3 Clara V. /Sergi T./ Eva T. 1 Albert 5è CONGO
5è AMAZÒNIA 17 1 Carla D. 3 Janina T./ Joan U./ Neus P. 1 Janina T. 6è EVEREST
5è CONGO 17 1 Janina T. 3 Carla D./ Neus P./ Joan U 1 Janina T. 6è K2
5è GANGES 17 1 Neus P. 2 Janina T/ Joan U 1 Janina T. 5è AMAZÒNIA
6è EVEREST 17 1 Sara G. 2 Joan U. / Sara G. 1 Janina T. Aula SEAE
6è K2 17 1 Esther S. 2 Joan U./ Sara G 1 Janina T. Aula SEAE
6è MAKALU 17 1 Joan U. 2 Albert O./ 1 Sara G. 1 Janina T. Aula SEAE

 

Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, els suports es realitzaran sempre dintre de l’aula. Només en determinats casos puntuals (MALL, ed. Especial, SIEI) i segons les necessitats, es realitzarà atenció individualitzada fora de l’aula.

 

 1. PLA D’ACCIÓ EDUCATIVA

4.1. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

Per tal que l’alumnat més vulnerable o amb especials dificultats pugui tenir un acompanyament, seguiment i atenció directa es preveuen les següents accions:

Mesures universals: Les actuacions que permeten al centre crear contextos educatius inclusius:

 • Personalització dels aprenentatges: aquest alumnat rebrà una atenció individualitzada segons les seves necessitats (si necessita ampliacions o reforços d’algun àmbit, adaptacions metodològiques, etc.)
 • Organització flexible de l’aula: el/la mestre/a serà un bon observador i a partir de les mancances d’aquell alumnat, serà flexible en l’organització de l’aula.
 • Avaluació formativa i formadora: es donaran estratègies i eines perquè l’alumnat sàpiga en tot moment en quin punt de l’aprenentatge es troba i el/la mestre/a guiarà o facilitarà tots aquells recursos que siguin necessaris perquè l’alumnat segueixi satisfactòriament el procés d’aprenentatge.
 • Processos d’acció tutorial i orientació: els tutors/es realitzaran un acompanyament diari de l’alumnat, realitzant trucades i entrevistes setmanals amb les famílies per tant de guiar i orientar en el procés d’aprenentatge. En el cas de l’alumnat amb més necessitats intervindran també les especialistes d’ed.especial o suport lingüístic com a mesura addicional o SIEI o intervenció del CREDA com a mesures intensives.
 • Altres actuacions que contribueixen a l’escolarització i l’educació dels alumnes: els tutors amb coordinació juntament amb l’EAP realitzaran coordinacions amb els agents externs (CSMIJ, psicòlegs…), que si recau la necessitat, comptarà amb la supervisió d’un membre de l’equip directiu (cap d’estudis o director).

Mesures addicionals:

 • Suport de l’especialista d’ed.especial i MALL: aquestes mestres realitzaran la funció de tutors/es o bé de suport, per tan, serviran de guies i suport en cada un dels casos i ajudaran a proposar materials adaptats a les seves necessitats i orientaran als mestres tutors/es o especialistes en les tasques a l’alumnat amb necessitats.
 • Suport escolar personalitzat: enguany no es realitzarà.

Mesures universals:

 • Suport intensiu a l’escolarització inclusiva: aquest curs es realitzarà una inclusió total dins l’aula. Amb el suport i el guiatge de la mestre especialista i l’educadora els diferents tutors/es hauran d’adaptar el treball de l’alumnat que requereixi un atenció més personalitzada. Si hi hagués la necessitat podran utilitzar l’aula SIEI com a recurs , sempre individualment o en grups reduïts pertanyents als grups estables, si això no es pot complir utilitzaran sempre la mascareta, tan mestres com alumnes.

 

 • Agrupaments alumnat

Els grups d’alumnes seran el més estables possibles de manera que no es podran dur a terme agrupaments internivell o intercicle com es feia fins ara per a poder realitzar estudis a Primària (projectes) o bé ambients a Cicle Inicial i Educació Infantil. D’aquesta manera, fem un canvi metodològic de forma temporal de manera que els projectes a Primària es continuaran realitzant però dins la pròpia aula i amb el mateix grup-classe. I pel que fa als ambients d’Infantil i Cicle Inicial no es realitzaran. Tanmateix, sí que es continuarà treballant per micro-espais dins la mateixa aula i amb el mateix grup d’alumnes.

 

 • Agrupaments docents

S’ha intentat concentrar la majoria de la tasca docent en cicles, per tal que un mestre no hagués de passar per molts grups. El fet que alguns/es mestres puguin realitzar més d’una especialitat (ed. Física, llengua estrangera, etc.) s’aprofita per tal que la realitzin dins del mateix nivell (per exemple un mateix mestre farà l’educació física dels tres grups de 4t) o dins del mateix cicle (una mateixa persona realitzarà l’anglès tan a 5è com a 6è).

 

 

 1. ORGANITZACIÓ CURS 2020-2021
  • Espais

Tots els grups cursaran els diferents estudis dins de la seva aula assignada i que porta per nom el mateix que el curs. Exceptuant les hores d’educació física i psicomotricitat, que si el temps ho permet, la faran sempre a l’aire lliure. L’atenció de l’alumnat NESE i SIEI serà en la pràctica totalitat del temps, dins la mateixa aula ordinària amb la resta de grup-classe.

 

 • Entrades i sortides

Per tal de facilitar els fluxos de circulació en el recinte escolar, s’utilitzen tres portes d’entrada i sortida a l’escola: el portal groc, el portal verd i el portal vermell.

Per l’alumnat d’educació infantil no és obligatori l’ús de la mascareta, es deixa a la voluntarietat de cada família el fet de dur-la posada o no, tot i que la recomanació de l’escola és que també la duguin posada.

Tot l’alumnat de primària haurà de dur mascareta obligatòriament tant en les entrades com en les sortides de l’escola.

A les portes d’accés tot l’alumnat tan d’infantil com de primària es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic.

Un cop dins l’aula cada tutor/a corresponent mesurarà la temperatura de l’alumnat.

Les entrades i sortides de l’escola s’han de fer  esglaonadament. Per aquest fet,  s’habiliten tres portes per poder entrar i sortir del centre:

ENTRADES I SORTIDES
CURS i PORTAL

El color indica el portal per on entrarà i sortirà l’alumnat

MATINS

Entrada – sortida

TARDES

Entrada – sortida

P3 8:50 – 12:20 14:50 – 16:20
P4 8:50 – 12:20 14:50 – 16:20
P5* 8:50 – 12:20 14:50 – 16:20
1r 9:00 – 12:30 15:00 – 16:30
2n 9:00 – 12:30 15:00 – 16:30
3r* 9:00 – 12:30 15:00 – 16:30
4t* 9:00 – 12:30 15:00 – 16:30
9:00 – 12:30 15:00 – 16:30
6è (EDIFICI DEL SEAE) 9:00 – 12:30 15:00 – 16:30

 

Tota la normativa referent als grups de 6è (entrades, sortides, protocols…) és troba  a l’ANNEX 4.

*P5 entrarà i sortirà de l’aula per les portes d’emergència.

*2n A, 2n B entraran i sortiran de les aules sempre per les portes d’emergència.

*5è A i 5è B entraran i sortiran de les aules sempre per les portes d’emergència.

*3r A, B i C, 4t A i B entraran i sortiran de les aules sempre per les portes d’emergència.

S’ha de procurar, sempre que sigui possible, mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat en les entrades i sortides i els moments d’espera.

 

IMPORTANT: La puntualitat ha de ser un factor clau per a les entrades i les sortides de l’alumnat.

L’alumnat d’educació infantil que arribi tard no podrà entrar pels portals habilitats (verd i groc) i s’haurà d’esperar que passi l’alumnat de primària. Tanmateix, qui arribi tard tan d’infantil com de primària haurà d’entrar per la porta grisa.

 

Fluxos de circulació en les entrades i les sortides

ENTRADES ED. INFANTIL

En les entrades de l’alumnat d’educació infantil hi haurà dues persones en cada una de les tres portes que ajudaran l’alumnat a netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.

SORTIDES ED. INFANTIL

L’alumnat de P3 seguirà fent la fila al mateix lloc que fins ara, entre el portal verd i el portal gris per on accedeixen docents i famílies al centre.

L’alumnat de P4 farà les files en la baixada habilitada per aquest curs.

L’alumnat de P5 farà les files a la pista o bé zona d’arbres (E) en funció d’on les tutores considerin que tenen millor visibilitat en l’entrega de l’alumnat.

ENTRADES PRIMÀRIA

SORTIDES PRIMÀRIA

 

 • Entrades i sortides en cas de pluja

Entrades: es realitzaran de la mateixa forma però el rentat de mans es realitzarà dins de l’aula a l’igual que el mesurament de la temperatura.

Sortides:  Les sortides no es podran fer com fins ara, ja que s’ha d’evitar les aglomeracions a dins del recinte escolar. Les famílies, per tant, no podran entrar sota cap circumstància al passadís de l’escola.

RECOMANACIÓ IMPORTANT: L’alumnat sempre ha de dur una capelina (chubasquero) a la motxilla.

L’alumnat sortirà per les portes establertes.

 

 

 

 • Acompanyants fora del recinte escolar

Per evitar aglomeracions, en les entrades i sortides només pot acompanyar un adult a cada infant (portar o venir a buscar el nen/a) i aquest ha de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu. Com a tal, es demana a les famílies que evitin situar-se als accessos per tal de permetre la fluïdesa en l’entrada i la sortida de l’alumnat.

 

 • Esbarjo

Horaris d’esbarjo: –        EI de 10:25 a 10:55h

 • Primària de 11:05 a 11:35

El pati es distribuirà en sis zones diferents:

 • EI: cada grup (P3 blau, P3 groc…) jugarà en una de les sis zones del pati. Setmanalment els grups rotaran per jugar en les altres zones. No es barrejaran entre ells.
 • Primària: els grups jugaran en una de les cinc zones per nivells, és a dir, 1r Turquesa, 1r Fúcsia i 1r Magenta compartiran l’espai de joc al pati, amb la qual cosa hauran de sortir al pati amb la mascareta posada obligatòriament. Setmanalment els grups rotaran per jugar en les altres zones.

Vigilàncies de pati: sempre vigilarà cada zona algun dels/les mestres que fa docència en aquell grup.

El bibliopati queda suspès durant el curs 20-21.

En cas de pluja, els grups es quedaran tots dins la seva aula amb els seus tutors/es corresponents. Els suports/reforços de cada cicle són els encarregats de substituir momentàniament (5’ per aula) els tutors/es per tal que puguin fer les seves necessitats.

 

 • Zones de pati

Els mestres/especialistes/reforços acompanyaran en tot moment l’alumnat fins la zona que tinguin assignada d’esbarjo al pati.  Sota cap circumstància es deixarà l’alumnat sol fins que no hi hagi l’encarregat de vigilància o es deixarà l’alumnat al pati si encara hi ha alumnat de l’anterior torn.

 

 1. Pati d’Educació Infantil

 

L’alumnat s’agruparà en diferents zones del pati amb el seu grup estable. Per exemple, a la zona A una setmana hi anirà el P3 Blau. Els sis grups d’educació infantil es repartiran en cada una de les zones indicades en el croquis. Ocuparan aquesta zona per un període d’una setmana. Quan aquesta acabi es farà un canvi de forma rotatòria per tal que tot l’alumnat al cap de sis setmanes hagi passat per totes les zones del pati.

Material del pati: el grup que li toqui en la zona del sorral podrà utilitzar les pales i galledes. Un cop utilitzades es procedirà a la seva desinfecció. (Un cop els dos torns de pati hagin passat, l’Amàlia desinfectarà les zones)

En el cas d’utilització de pilotes o algun altre tipus de material, un cop acabat l’esbarjo s’hauran de desinfectar. Els encarregats/des de desinfectar seran els docents responsables de la zona del pati on s’hagin utilitzat aquests materials.

Les úniques zones del pati on poden jugar a pilota seran la zona D i F.

 

 1. Pati d’Educació Primària

Els grups s’agruparan per nivells en cada una de les 5 zones establertes. És a dir, els tres grups de 3r ( A, B, C) coincidiran en la mateixa zona de pati.

En el cas d’utilització de pilotes o algun altre tipus de material, un cop acabat l’esbarjo s’hauran de desinfectar. Els encarregats/des de desinfectar seran els docents responsables de la zona del pati on s’hagin utilitzat aquests materials.

Les úniques zones del pati on poden jugar a pilota seran la zona D i E.

 

 • Fluxos de circulació de l’esbarjo
             Grups P3 (A i B) P4 (A i B) P5 (A i B)
SORTIDES 10:25 Sortiran els grups en direcció el portal verd respectant el seu espai del passadís. Un cop al pati es dirigiran a la zona assignada. Sortiran els grups en direcció el portal verd respectant el seu espai del passadís. Un cop al pati es dirigiran a la zona assignada. sortiran els grups per la porta d’emergència per accedir al pati. Un cop allà es dirigiran a la zona assignada.
ENTRADES 10:55 Realitzaran la fila a la mateixa zona on realitzen el pati i es dirigiran passant per la seva zona de pas. Realitzaran la fila a la mateixa zona on realitzen el pati i es dirigiran passant per la seva zona de pas.

 

Realitzaran la fila a la mateixa zona on realitzen el pati i es dirigiran passant per la seva zona de pas.

 

 

             Grups 1rA 1rB 1rC
 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIDES 11:05

 

 

Sortiran els grups en direcció la zona A. Un cop allà es dirigiran a la zona assignada. Sortiran els grups en direcció la zona A. Un cop allà es dirigiran a la zona assignada. Sortiran els grups en direcció la zona A. Un cop allà es dirigiran a la zona assignada.
2nA 2nB 2nC
Sortiran els grups per la porta d’emergència per accedir al pati. Un cop allà es dirigiran a la zona assignada. Sortiran els grups per la porta d’emergència per accedir al pati. Un cop allà es dirigiran a la zona assignada. Sortiran els grups per la porta del mòdul, baixaran per la rampa en direcció la zona E i un cop allà es dirigiran a la zona assignada.
3rA 3rB 3rC
sortiran els grups en direcció la zona A. Un cop allà es dirigiran a la zona assignada. sortiran els grups en direcció la zona A. Un cop allà es dirigiran a la zona assignada. sortiran els grups en direcció la zona A. Un cop allà es dirigiran a la zona assignada.
4tA 4tB 4tC
Sortiran els grups per la porta del mòdul, baixaran per la rampa en direcció la zona E i un cop allà es dirigiran a la zona assignada. Sortiran els grups per la porta del mòdul, baixaran per la rampa en direcció la zona E i un cop allà es dirigiran a la zona assignada. Sortiran els grups per la porta del mòdul, baixaran per la rampa en direcció la zona E i un cop allà es dirigiran a la zona assignada.
5èA 5èB 5èC
Sortiran els grups per la porta d’emergència per accedir al pati. Un cop allà es dirigiran a la zona assignada Sortiran els grups per la porta d’emergència per accedir al pati. Un cop allà es dirigiran a la zona assignada. Sortiran els grups per la porta del mòdul, baixaran per la rampa en direcció la zona E i un cop allà es dirigiran a la zona assignada.

 

ENTRADES 11:35 Realitzaran la fila a la mateixa zona on realitzen el pati i es dirigiran passant per la seva zona de pas, igual que la sortida.

 

* És important que els mestres esperin el seu torn si hi ha un altre grup que està sortint.

*És molt important la puntualitat docent per tal que no hi hagi creuament de grups.

 

 • Sortides i colònies

Només es realitzaran les sortides que siguin a l’aire lliure i en un entorn més proper o bé aquelles que es porten a terme en recintes tancats on no es coincideix amb cap més grup per a realitzar l’activitat.

 

 • . Reunions
  • Reunions docents

Totes les reunions docents garantiran la distància de seguretat i en el cas de no fer-ho, s’utilitzarà obligatòriament la mascareta.

Les reunions de cicle (dilluns a les 12:40) es realitzaran a diferents aules del centre que pertanyin al respectiu cicle reunit (cada cicle és lliure d’escollir el seu lloc de reunió) sempre garantint el distanciament físic de seguretat d’1,5 metres.

Les comissions (dimecres mensual a les 12:40) es realitzaran sempre de forma telemàtica. En cas que s’hagin de trobar presencialment es prioritzaran espais a l’exterior. Si ha de ser a l’interior, els propis docents han de garantir la desinfecció de l’espai i el distanciament físic.

 

Els claustres (dimecres mensual a les 12:40) es realitzaran sempre de forma telemàtica. Els/les docents s’hauran de posar per parelles/ trios del cicle en diferents aules per fer els claustres. En el cas de les persones que no són el centre el dia del claustre, poden fer-lo des de casa.

En el cas que el dia del claustre plogui s’aplaçarà per divendres.

 

 • Reunions alumnat (Projecte assemblea)

El projecte d’assemblea dels divendres a la tarda queda suspès durant el curs 20-21 i mentre durin les mesures de prevenció de l’alumnat. Es realitzaran assemblees internes a nivell d’aula,

fomentant el diàleg i la presa de decisions.

S’anul·len també les reunions de representants i la participació de les famílies per falta d’espai.

 

 • Reunions família-escola

Els dies de reunions seran els dijous. Amb la intenció que el volum de gent dins l’escola sigui el mínim possible aquest curs les reunions seran via videoconferència.

Els horaris seran de 12:30 a 13:30.

Només en casos puntuals o necessaris es realitzaran reunions presencials.

 

5.5.4. Període d’adaptació de P3

Degut a la situació actual de la pandèmia l’escola ha decidit que no es realitzarà període d’adaptació i acollida ,per tant, les famílies no podran accedir al centre als dies 14, 15 i 16 de setembre.

L’horari d’entrada i sortida al centre de l’alumat P3 durant aquest dies serà:

 • Matins: 9:10 a 12:20
 • Tardes: 15:10 a 16:40

 

 • Menjador

PROTOCOL DEL MENJADOR DEL CARME GUASCH ELABORAT PER SERHS FOOD

 • L’horari d’infantil serà de 12:20 a 14:50 h i el de Primària de 12:30 a 15:00h.
 • A l’hora de la recollida dels infants que fan ús del servei de migdia els/les monitors/es els aniran a buscar a les seves aules on s’esperaran fins a que hagin marxat amb els/les mestres els infants que no es queden. Seguidament es  rentaran les  mans amb aigua i sabó i sortiran cap al menjador o pati.
 • Els alumnes de primària s’esperaran 10 minuts dins les aules abans de rentar mans i sortir cap al pati, per a evitar creuar-se amb els grups d’Infantil .
 • El/la monitor/a podrà portar més d’un grup estable de convivència sempre respectant les distàncies de seguretat entre grups estables i aplicant les mesures preventives vigents (higiene i mascareta…).
 • Els/les monitors/es es distribuiran de la següent manera: 1 m (Mòdul P3),

1 m (Mòdul p4), 1 m (Mòdul P5), 1 m (Mòdul 1er A i B), 1 m (Mòdul 1er C, 2n A, 2n B i 2n C),

1m (Mòdul 3er A i 3er B), 1 m (Mòdul 3er C), 1 m (Mòdul 4rt A i 4rt B), 1 m (Mòdul 4rt C, 5è A,

5è B i 5è C), 1 m (Recollirà 6è a l’edifici Annex).

 • Es realitzaran 2 torns de menjador (Infantil i Primària) amb entrades esglaonades com fins ara, però mantenint la distància entre els grups estables. Cada grup estable disposarà d’unes taules assignades separades de la resta.
 • S’assignaran llocs fixes, si és possible, durant tot l’any per a l’alumnat. Cada cop que un grup estable s’aixequi de taula es desinfectaran les taules i cadires per al següent ús dins el mateix torn.
 • Se servirà el menjar a taula.
 • Els/les monitors/es ompliran els gots amb aigua . No hi haurà gerres amb aigua ni cap utensili d’ús compartit.
 • SERHS s’encarregarà de la desinfecció de taules i cadires en tots els torns i de la ventilació reglamentària.
 • Els grups de P3 i P4 menjaran dins l’aula per facilitar l’organització del menjador.
 • L’any passat eren 11 monitors. Aquest curs la previsió és que n’hi hagi 9.
 • Es queden actualment al voltant de 180 alumnes.
 • S’utilitza un carro per transportar el menjar de la cuina a les aules.
 • Es penjaran cartells informatius a cada menjador amb les mesures principals a seguir.
 • A l’hora del pati s’utilitzaran els espais habilitats i delimitats per la mateixa escola.
 • Sempre que sigui possible pel nombre d’infants es respectaran els grups estables, però quan calgui s’unirà més d’un grup, sempre fent ús de la mascareta. Els patis es distribuiran de la següent manera: Zona A (P3, P4 i P5), Zona B (1er i 2n), Zona C (3er), Zona
 • D (6è), Zona E (4rt) i Zona F (5è).
 • Primària farà ús de material de joc compartit (pilotes…) i es dinamitzarà el pati amb jocs i opcions que no en requereixin. Cicle Infantil disposarà del material de joc que hi ha permanentment al pati de l’escola, el qual es desinfectarà regularment segons protocols de l’escola.
 • En cas de pluja cada grup estable estarà a la seva aula amb el monitor/a assignat per Mòdul.
 • Per a l’ús dels banys se seguirà el mateix patró del centre. Cada grup estable utilitzarà el que tingui assignat per l’escola.
 • Els desplaçaments entre els espais de menjador i pati es faran sempre seguint el mateix recorregut i duent la mascareta.
 • Es farà rentat de mans amb aigua i sabó sovint i l’ús de gel hidroalcohòlic en aquells espais on ho hagi habilitat el centre.
 • Caldrà dur la mascareta penjada amb una beta o similar, i amb el nom, per a no perdre-la i poder-la dur en tot moment a sobre.
 • El personal Monitor/ASL/Cuina haurà de portar mascareta en tot moment en la seva jornada laboral i seguir les mesures higièniques fixades.

TOTES LES MESURES ADOPTADES AL SERVEI DE MIGDIA S’HAN FET EN BASE A LES MESURES CONCRETES DE CADA ESCOLA, I EN REMARQUEM LA SEVA PROVISIONALITAT, SEMPRE SUBJECTES A QUALSEVOL NECESSITAT DE CANVI PER A MILLORAR-NE L’ORGANITZACIÓ O NOVA INSTRUCCIÓ DERIVADES DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE COVID19.

 

 

 

 

 

 

 • Extraescolars

Com a mesura de prevenció l’escola ha decidit que aquest curs les úniques  activitats extraescolars que es realitzaran seran l’acollida matinal i la ludoteca. Entenent-les com a activitats indispensables per algunes famílies.

Tot l’alumnat que faci ús del servei d’acollida, tan si són d’infantil com de primària, hauran de portar mascareta obligatòriament. Tanmateix, els responsables d’acollida també hauran de portar mascareta obligatòriament.

L’acollida matinal es realitzarà a l’espai del menjador. Dins d’aquest espai s’habiliten dues zones, una per l’alumnat d’infantil i una altra per l’alumnat de primària. S’ha de garantir la distància de seguretat entre l’alumnat. Correspon a l’empresa Anncon la neteja i desinfecció de la zona un cop acabada l’activitat.

 

6.PLA D’ACCIÓ VIRTUAL

 • Model de treball telemàtic
  • Organització pedagògica en cas de confinament total

L’organització docent es concentra en cicles. Així doncs, exceptuant algun cas puntual, els/les docents no es mouen del seu cicle assignat.  Per tant, en cas de confinament total, els/les docents tutors i els suports/especialistes/reforços assignats a cada cicle seran els encarregats de crear i penjar les tasques de les àrees que imparteixen presencialment o bé en fan suport (en el cas d’ed. Infantil).

A l’estar repartits per cicles, s’atorga llibertat de decisió i de posada en comú entre els docents participants dels diferents grups pertanyents al cicle per tal d’acordar un repartiment equitatiu de les activitats i un plantejament pedagògic adequat als criteris d’avaluació. Tanmateix, recau en la figura dels tutors/es el pes de l’acompanyament emocional i tutorial a les famílies,  tenint en compte que es pot requerir l’ajuda dels/les suports/especialistes/reforços en aquestes tasques.

Pel que fa els/les docents que exerceixen d’educació especial i la mestra SIEI, tenint en compte que exerciran la funció de tutores, serviran de suport i donaran guiatge a l’hora d’elaborar activitats per l’alumnat amb més dificultats, sempre amb la coordinació de la resta de docents referents d’aquell alumnat.

 

 • Tipologia d’activitats

En cas de confinament total tot del centre, des de P3 fins a 6è de Primària, treballarà telemàticament a través de la plataforma Google Classroom.

Es programaran diferents activitats obertes, interdisciplinars, sempre partint de reptes motivadors, competencials, contextualitzats i respectant el ritme d’aprenentatge de cada infant (PSI). Les activitats estaran relacionades entre elles sempre tenint en compte que s’atenguin les diferents capacitats de pensament com poden ser: relacionar, buscar, crear, comprendre, justificar, fer hipòtesis, etc.

Es proposen fer petits plans de treball per a tots els nivells (horaris), d’aquesta manera seguirem explicant a les famílies i als alumnes què treballem de forma setmanal. Per altra banda, es tindrà en compte una avaluació per part del mestre però també s’inclouran rúbriques i graelles d’autoavaluació per tal que l’alumne sàpiga què esperem d’ell/ella i alhora pugui anar autoregulant el seu propi aprenentatge.

El format de presentació serà divers, des de petits textos per llegir o comprendre, realització de qüestionaris fins a presentacions d’àudio o petits vídeos.

Es continuaran fent videoconferències de forma setmanal per tal de fomentar l’acció tutorial i l’acompanyament a tot l’alumnat.

 

Concretament les tasques seran:

 

CICLES

 

 

NOMBRE

TASQUES

 

VIDEOTRUCADES AMB EL GRUP

 

ACOMPANYAMENT EMOCIONAL A L’ALUMNE I FAMÍLIA

EDUCACIÓ INFANTIL 1 tasca

diària

1 hora

setmanal

Periòdic en funció de les

necessitats

CICLE INICIAL Mínim una tasca per àrea cada setmana 1 hora

setmanal

Periòdic en funció de les

necessitats

CICLE MITJÀ Mínim una tasca per àrea cada setmana 1 hora

setmanal

Periòdic en funció de les

necessitats

CICLE SUPERIOR Mínim una tasca per àrea cada setmana 1 hora

setmanal

Periòdic en funció de les

necessitats

 

Cada cicle s’organitzarà per dur a terme aquestes tasques setmanals de manera que els tutors/es i els mestres especialistes treballaran conjuntament per tal que hi hagi una continuïtat i una harmonia entre aquestes tasques.

 

6.1.3. Organització pedagògica en cas de confinament parcial

En cas de confinament parcial del grup o grups-classe que estiguin confinats treballaran telemàticament a través de la plataforma Google Classroom.

Els mestres que hauran de dur a terme aquestes tasques telemàtiques seran tots aquells que hagin d’estar confinats amb aquell grup o grups-classe, exceptuant qui estigui de baixa. Aquesta persona, en principi, serà coberta per una altra a través del Departament i exercirà aquestes funcions.

 

 

 

6.2. Acompanyament a les famílies

En cas de confinament total o parcial es seguirà fent un acompanyament emocional a tot l’alumnat i a les famílies per tal de seguir mantenint un diàleg obert i constant amb totes elles i ajudar especialment aquelles més desfavorides social i econòmicament. Aquest acompanyament es podrà fer via trucada telefònica o bé per videotrucada de forma periòdica. En funció de les necessitats es farà de forma més regular. Aquestes trucades les realitzarà el tutor/a però també les podran realitzar qualsevol dels docents que passin per aquella aula.

 

6.3. Notificacions famílies

A nivell d’aula, s’utilitzarà l’aplicació Telegram per informar de les activitats, qüestions o situacions que impliqui aquell grup determinat.

Pel que fa a les notificacions a nivell d’escola, s’utilitzarà el TPV.

 

6.4. Equipaments digitals

El centre disposa d’un armari amb 26 chromebooks a CI, un armari amb 26 a CM i un armari amb 30 a CS.

 

6.5. Famílies sense dispositius i/o connexió

Les famílies de Primària que no disposen d’un dispositiu se’ls hi facilitarà des de l’escola un ordinador portàtil / chromebook i la connectivitat la facilitarà el Departament d’Educació o l’Ajuntament. Aquesta connectivitat ha de servir exclusivament per l’ús acadèmic i pedagògic de l’alumnat corresponent. D’aquesta manera poder tenir accés a l’aprenentatge respectant el principi d’igualtat i d’equitat.

Cada família es responsabilitzarà del bon ús de l’equipament digital prestat i de tornar-lo amb bones condicions. En cas de desperfecte, la família s’haurà de fer responsable econòmicament dels desperfectes.

 

6.6. TPV

Per comunicar-nos amb les diferents famílies l’escola utilitzarà un nou sistema informàtic (TPV) el qual a través d’una aplicació al mòbil permetrà mantenir un contacte directe i instantani amb els diferents pares i mares i d’aquesta manera continuar essent una escola oberta i activa amb tota la comunitat educativa.

 

6.7. Formació digital

Tot el claustre, gestionat i organitzat des de la comissió TAC, seguirà fent diferents formacions per tal de conèixer noves eines i aplicacions per a treballar de forma telemàtica i compartir recursos de la xarxa.

Pel que fa a l’alumnat, els primers dies d’escola es farà un recordatori del funcionament del Classroom: recordar com entrem a la plataforma, on es poden veure les tasques, com s’envien les activitats fetes segons si és un text, un vídeo o un àudio, etc.

D’aquesta manera, disposant dels diferents dispositius i de la pertinent formació es podrà garantir l’assoliment de la competència digital de tot el professorat i l’alumnat.

Formació COVID: durant el mes de setembre es realitzarà el Pla de formació COVID,  diferents formacions obligatòries pel professorat per atendre les necessitats de formació dels equips dels centres educatius en relació a la pandèmia.

 

 

 

6.8. Relació amb la comunitat educativa / entrevistes escola-família

Les entrevistes  es realitzaran de forma telemàtica, sobretot totes aquelles que intervenen agents externs o bé les entrevistes que té el tutor/a amb els diferents pares i mares de l’alumnat. D’aquesta manera es garantitzarà que no hi hagi tanta afluència d’individus dins l’escola i els seus respectius espais. Tot i així, sempre que no es puguin fer de forma telemàtica i siguin casos especials i urgents, es podran fer de forma presencial en el mateix centre.

 

 1. MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE PER EVITAR ELS BROTS A L’ESCOLA

7.1. Protocol a seguir en prevenció i higiene

7.1.1. Distanciament físic

Segons la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l’aire lliure, s’estableix en 1,5m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas dels grups de convivència estables.

Per tant, en els grups estables no és necessària requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5m (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5m2).

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre.

 

7.1.2 Higiene de mans

Els infants:

 • A l’arribada al centre educatiu (a les portes d’accés del centre)
 • A la sortida del centre educatiu (es farà dins l’aula)
 • Abans i després dels àpats (esmorzar i dinar)
 • Abans i després d’anar al WC
 • Abans i després de les diferents activitats que requereixin un canvi d’espai (per exemple: abans d’anar al pati, quan van a fer educació física…)

Personal que treballa a l’escola:

 • A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants
 • Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis
 • Abans i després d’acompanyar un infant al WC
 • Abans i després d’anar al WC
 • Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)
 • Com a mínim una vegada cada 2 hores

Es garanteix l’existència de diferents punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloletes de paper d’un sol ús. Aquests punts són:

 • Els lavabos de cada mòdul (dispensador de paper i de sabó)
 • Menjador (solució hidroalcohòlica)
 • Aules (solució hidroalcohòlica)
 • Pilones amb solució hidroalcohòlica a les tres portes d’accés a l’escola

A tots els mòduls hi ha pòsters explicant els passos per a un correcte rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans.

 

7.1.3 Ventilació

Sempre que es pugui i el temps i la climatologia ens ho permetin, les aules deixaran les finestres i les portes sempre obertes per poder mantenir una ventilació constant, vetllant al màxim per la seguretat del grup-classe. No obstant, si les condicions meteorològiques no ens ho permeten les aules s’hauran de ventilar diàriament i de forma obligatòria:

 • Abans d’entrar el grup dins l’aula
 • Durant l’estona d’esbarjo i l’hora de menjador
 • Durant 5-10 min cada hora

 

7.1.4 Ús de mascareta

COL·LECTIU Indicació Tipus de mascareta
Educació infantil (3-6 anys) NO OBLIGATÒRIA dins l’aula excepte si les condicions epidemiològiques ho requereixen.

 

No obstant, és obligatori que cada nen porti una mascareta dins una bossa de paper o plàstic en el cas de que sigui necessari fer-ne ús.

 

OBLIGATÒRIA: només per l’alumnat que fa ús del servei d’acollida matinal i la ludoteca de la tarda.

 

Higiènica amb compliment norma UNE i en bon estat
De 1r a de primària OBLIGATÒRIA:

 

A les entrades (fins l’arribada a l’aula) i en les sortides del centre.

 

A l’hora de l’esbarjo o en espais comuns del centre en desplaçaments.

 

-Si no es manté la distància d’1’5 metres dins el grup estable.

 

-Si les condicions epidemiològiques ho requereixen, els nens i nenes a partir de 6 anys, també hauran de dur de forma obligatòria la mascareta dins l’aula amb el seu grup estable.

 

IMPORTANT! Durant aquests primers 15 dies i fins a nou avís, recordeu que tot l’alumnat de Primària ha de portar mascareta de forma obligatòria, fins i tot dins el seu grup estable.

 

Higiènica amb compliment norma UNE i en bon estat
Personal docent i no docent Recomanable en els grups estables.

 

OBLIGATÒRIA pel personal que imparteix classes a diferents grups, quan no formen part del grup de convivència estable i en aquelles reunions en què no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres.

 

Higiènica amb compliment norma UNE i en bon estat

 

7.1.5 Control de símptomes

Què s’ha de tenir en compte per accedir a l’escola?

 • Les famílies es fan responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual:
 1. Faran constar que són coneixedores de la situació actual de la pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.
 2. Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament a la direcció del centre per tal de poder prendre les mesures oportunes.
 • Cap persona pot accedir al centre amb una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la temperatura amb antitèrmics. Si l’escola detecta a l’entrar un alumne/a amb una temperatura superior es procedirà a seguir el protocol d’aïllament.
 • L’alumnat més gran de 6 anys ha d’entrar i sortir obligatòriament amb la mascareta posada. L’alumnat d’infantil no és obligatori.

 

 

 

 

Quines són les mesures de prevenció a les classes per minimitzar els contagis?

 • Cada classe té la consideració de “grup estable de convivència” i, per tant, els seus membres poden relacionar-s’hi sense limitacions a infantil i primària si la situació epidemiològica ho permet.
 • En aquests moments, l’alumnat més gran de 6 anys no és necessària la utilització de la mascareta dins l’aula, ja que realitzaran totes les classes amb el mateix grup estable.

 Però aquesta normativa pot variar en funció de l’estat de la pandèmia o les indicacions que rebem del Departament d’Educació i Salut.

 • No hi haurà contacte entre altres grups/classes.
 • Docents: a infantil i primària, els que treballin en diverses classes, hauran de fer servir mascareta obligatòriament i respectar la distància d’1,5 metres amb els alumnes.
 • Es reforçarà la neteja, ventilació i desinfecció del centre, dels espais comuns i cal garantir l’accés a gel hidroalcohòlic i/o sabons allà on sigui necessari.
 • S’aportarà material gràfic i cartells per senyalitzar espais i fer recomanacions d’higiene i seguretat.

 

Temperatura:  cada dia a primera hora es prendrà la temperatura de cada infant dins l’aula.

Així doncs, no es podrà accedir al centre si un infant o un adult presenta aquesta simptomatologia:

 • Temperatura superior als 37’5º
 • Tos
 • Dificultat per respirar
 • Mal de coll*
 • Congestió nasal^*
 • Vòmits o diarrees
 • Mal de cap
 • Malestar general
 • Dolor muscular

 

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista.

 

Segons l’estudi COPEDI-CAT realitzat en nombrosos centres d’atenció primària i hospitalària de Catalunya i coordinat per l’hospital Vall d’Hebron, els símptomes més freqüents de la COVID-19 en infants són la febre (59’6%) i la tos (49’4%), seguits de fatiga (40’5%) i dificultat respiratòria (31’5%). La resta són símptomes menys freqüents que poden ser també de sospita d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 segons criteri clínic.

 

7.2. Protocol a seguir en cas positiu de COVID-19

7.2.1. Gestió de casos

No accedirà al centre cap persona (alumnat, personal docent i no docent) si:

 • Està en aïllament per ser positiu de COVID-19
 • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19.
 • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19.

 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, es valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu.

 

Protocol a seguir davant d’un possible cas de COVID-19

 • Si els símptomes apareixen dins l’escola, hauràs de posar-te en contacte, al més aviat possible, amb el teu CAP. Si els símptomes són greus des del centre es truca al 061.
 • En aquell moment s’haurà de portar la persona amb símptomes en un espai separat, d’ús individual i ben ventilat. (Se’l durà al banc que hi ha davant el sorral, en cas de pluja se’l deixarà al banc de l’entrada del porxo).
 • S’haurà de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).
 • Es contactarà amb la família per tal d’informar-la i que vingui a buscar l’infant.
 • La família ha de posar-se en contacte immediat amb el seu CAP de referència.
 • La direcció del centre trucarà al servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. El grup no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova. Tampoc els familiars amb qui convisquin els membres del grup (inclosos els germans).

En cas que es confirmi el cas, Salut Pública serà l’encarregada de la identificació.

 • Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.

 

7.2.2. Elements de decisió per establir aïllaments en funció del resultat d’una prova PCR a un alumne/a o docent (supòsit de casos)

Primer de tot cal tenir en compte que:

 • Un resultat positiu sempre se us comunicarà a través del vostre centre de salut.
 • Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret. La resta de grups no ho són.
 • Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable à Tot el grup estable de convivència haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas. A tots se’ls farà una prova PCR el més aviat possible. El resultat negatiu en aquesta prova als membres del grup no eximeix la necessitat de mantenir l’aïllament domiciliari durant 14 dies, atès que és el període màxim d’incubació del virus. Per tant, durant aquests 14 dies hi haurà una interrupció de l’activitat lectiva de manera presencial i es realitzarà el treball de forma telemàtica.
 • Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents d’un mateix espai à els dos grups estables de convivència haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas. A tots se’ls farà una prova PCR el més aviat possible. El resultat negatiu en aquesta prova als membres del grup no eximeix la necessitat de mantenir l’aïllament domiciliari durant 14 dies, atès que és el període màxim d’incubació del virus. Per tant, durant aquests 14 dies hi haurà una interrupció de l’activitat lectiva de manera presencial i es realitzarà el treball de forma telemàtica.
 • Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en diferents espais à els dos grups estables de convivència haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas. A tots se’ls farà una prova PCR el més aviat possible. El resultat negatiu en aquesta prova als membres del grup no eximeix la necessitat de mantenir l’aïllament domiciliari durant 14 dies, atès que és el període màxim d’incubació del virus. Per tant, durant aquests 14 dies hi haurà una interrupció de l’activitat lectiva de manera presencial i es realitzarà el treball de forma telemàtica.

 

Què passa quan és un RESULTAT NEGATIU ?

 • S’ha establert una coordinació entre diferents serveis perquè el resultat negatiu de la prova PCR d’un docent li sigui comunicat al centre amb la màxima celeritat.
 • La persona que ha estat negativa d’un cas sospitós o no hagi estat necessari fer-li la prova PCR, es pot reincorporar al centre un cop hagi cedit la seva simptomatologia sempre sota el criteri del professional sanitari, que ha de decidir si és aconsellable la tornada al centre educatiu, en funció de l’evolució mèdica de la persona. En al-guns casos (per exemple, si hi ha una alta sospita de COVID-19) s’hi pot desacon-sellar la tornada.
 • De manera general, els nens i nenes es poden reincorporar quan faci 24 hores que no tenen febre.

 

CERCA ACTIVA DE CASOS

 • En funció dels resultats de l’estudi dels casos es podria ampliar la cerca activa de positius asimptomàtics mitjançant tests microbiològics més enllà dels grups on s’hagin detectat positius per COVID-19.
 • En el marc de la cerca activa de casos, es farà una PCR als germans, convivents i contactes estrets dels casos positius, així com al grup de convivència estable. Igualment, com sempre, els contactes estrets hauran de fer un aïllament preventiu durant 14 dies (malgrat que el resultat de la seva PCR sigui negativa, tot respectant el període màxim d’incubació del virus).

 

NOTIFICACIÓ DE RESULTATS DE PROVES PCR I ALTRES PROVES DIAGNÒSTIQUES A TRAVÉS DE LA MEVA SALUT

 • Els resultats de les PCR d’un cas sospitós, es notifiquen a través de La Meva Salut i/o per telèfon a través del centre sanitari. Per tant, és molt important que aquest curs us doneu d’alta a La Meva Salut a l’enllaç lamevasa-lut.gencat.cat/alta. Podreu també obtenir-hi els resultats d’altres proves diagnòstiques.

 

7.3. Gestió de casos del personal educatiu

La gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu segueix, en línies generals, l’esquema mostrat i el/la director/a del centre utilitzarà l’aplicatiu TRAÇACOVID per fer el seguiment i les comunicacions internes corresponents de cada cas. La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 (veure taula de símptomes) s’haurà de col·locar una mascareta quirúrgica si no la duu posada, haurà d’abandonar el centre i posar-se en contacte amb el seu centre d’atenció primària el més ràpidament possible. En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a SARS-CoV-2, haurà de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els resultats. Es prioritzarà la realització ràpida d’aquesta prova que hauria de realitzar-se, en la mesura del possible, en les primeres 24 hores des de l’inici dels símptomes. Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància Epidemiològica, faran l’estudi de contactes de la persona docent tal com s’ha explicat anteriorment, li explicarà el procediment a seguir i li indicarà els passos a realitzar si necessita agafar la baixa laboral. Cal que la persona docent es posi en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) corresponent per tal de comunicar la seva situació d’aïllament i des del servei es puguin anar preparant les accions oportunes per si es tractés d’un cas positiu. Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar al centre educatiu un cop s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o altres símptomes. Si la PCR és positiva, el Servei

7.4. Gestió de residus

Els mocadors i tovalloles d’un sol ús utilitzats per a l’assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llençaran en contenidors amb bosses que disposaran de tapa. Aquestes estaran situades als lavabos del respectiu sexe de cada mòdul.

 

7.5. Altres recomanacions a tenir en compte

 

Tots/es els alumnes han de portar al centre una/dues ampolles d’aigua o bé una cantimplora sempre amb el nom de l’alumne.

– No es poden entrar al recinte escolars ni les bicicletes ni els patinets

– tot l’alumnat de 1r a 2n ha de venir a l’escola amb la bata posada de casa. Marxaran també amb la bata posada. S’ha de rentar diàriament.

– Evitar el traspàs d’informació a els/les docents des de la reixa o les portes d’accés per evitar les aglomeracions. La comunicació a través de les notes o agendes. Si és molt important, truqueu a l’escola.

– Aquest any no es podrà portar RES d’esmorzar per compartir (ni menjar manipulat ni precintat). Evidentment, es celebrarà l’aniversari de l’alumnat i es farà quelcom especial però cada alumne portarà el seu esmorzar habitual i individual.

– L’alumnat aquest any no es canviarà després de les sessions d’ed.física, però és obligatori dur una tovallola dins una bossa de plàstic. L’alumnat a partir de 5è és recomanable un desodorant.

 

 

 1. PLA DE DESINFECCIÓ I NETEJA

 

  Instal·lacions comunes Aules Material
Ventilació ·         Abans de l’entrada i després de la sortida.

·         Els espais oberts

·         Finestres obertes.
Neteja  

·         Una neteja completa al final de la jornada.

·         Prèviament a les tasques de desinfecció.

·         Una neteja completa quan un grup marxi de l’aula.

·         Una neteja completa al final de la jornada.

·         Una neteja del material que pugui utilitzar l’alumnat, sobretot d’infantil.
Desinfecció ·         Mínim una neteja completa al final de la jornada.

·         Durant el dia espais de màxima concurrència.

·         En aquells elements, superfícies o zones d’ús comú.

·         Mínim una neteja completa al final de la jornada.

·         Durant el dia espais de màxima concurrència

·         En aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú.

·         No es pot compartir material entre diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús.

·         Es prioritzarà que cada infant utilitzi el seu propi material

*El personal de neteja té un protocol establert a instàncies de l’Ajuntament i sota la supervisió de la direcció del centre.

 

 

 

 

 1. ANNEXOS

ANNEX 1

Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius

Acció C F
S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant un mínim de 10 minuts?
Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de sabó suficient?
Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?
Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte (poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors ascensor, etc.)?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais docents?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?

 

Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs

Acció C F
Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?
Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?
S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que les que presentin condicions considerades de risc o que estiguin embarassades es posin en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals?
El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de protecció (mascaretes)?
Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació?
S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?
El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària respecte de les mesures de protecció i prevenció?
Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les mesures de protecció i prevenció?
Totes les famílies han signat la declaració responsable?
S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant les entrades i les sortides del centre educatiu?
Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari epidemiològic?
Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació a distància en cas d’un nou confinament?

 

 

 

 

ANNEX 2

 1. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS

2.1. Pautes de ventilació

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres obertes. Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin d’algun sistema de climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del Departament de Salut recollides al document Ventilació sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana.

2.2. Pautes generals de neteja i desinfecció

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes. Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte. Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència.

Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.

Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de

desinfectants, com poden ser:

 • Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç.
 • Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l’alcohol etílic de 96º amb 2 part d’aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %).
 • Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que és del 3% de peròxid d’hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d’aigua oxigenada i 5 parts d’aigua. Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a ús pel públic en general i ús ambiental. Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins…) es poden utilitzar tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1 vegada al dia.

 

2.3. Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció

Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada infant i adolescent utilitzi el seu propi material.

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:

– Interruptors i timbres (aparell electrònic)

– Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.

– Baranes i passamans, d’escales i ascensors

– Taules

– Cadires

– Ordinadors, sobretot teclats i ratolins

– Aixetes

– Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans en tot moment.

– Altres superfícies o punts de contacte freqüent.

Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes