Projecte de Direcció 2015-2019

Imagen5

(FRAGMENT)

 1. Introducció

Aquest Projecte de Direcció és una proposta de continuïtat del treball que vam iniciar com a Equip Directiu el curs passat amb molta il·lusió, esforços, dificultats però també amb moltes alegries sobretot en sentir el recolzament que ens ha anat donant  la comunitat educativa de l’escola. Té el seu inici al mes de juliol de 2013 moment en què se’n nomena com a nova direcció amb caràcter extraordinari per al curs 2013-2014 i posteriorment pel curs 2014-2015 .

Aquest document que teniu a les vostres mans us presenta la idea de centre que volem aconseguir  i dels principis que el sustenten. Contempla un lideratge distribuït i recolzat en una coordinació de les tres comunitats educatives i  tenint en compte l’opinió i les necessitats de tots els sectors que convivim a l’escola i amb l’Entorn del poble.

El grup directiu precursor d’aquest projecte, comparteix la idea d’una funció directiva distribuïda com a element dinamitzador, encaminat a la consecució d’una organització creativa, dinàmica i flexible per tal d’esdevenir una organització que aprèn.

Entenem l’escola com a una organització humana i com a tal necessita una coordinació liderada, racional i planificada de tots els instruments, recursos i activitats amb el propòsit d’aconseguir el màxim d’objectius fixats.

Al mateix temps, pensem que aquesta planificació és essencial per a qualsevol gestió de qualitat i que l’avaluació és necessària per detectar els punts problemàtics i donar-ne solucions, prenent decisions dintre dels paràmetres d’eficàcia i eficiència.

“ Planificar no significa saber quina decisió prendré demà, sinó quina decisió he de prendre avui per aconseguir allò que vull demà” Peter Ferdinand Drucker

 

L’elaboració d’aquest Projecte de Direcció per l’Escola Can Manent es basa en la següent normativa marc:

 • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació de Catalunya ( DOGC 5422, 16.07.2009)
 • Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia dels Centres Educatius ( DOGC 5686, 05.08.2010)
 • Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la Direcció de Centres educatius públics i del personal directiu professional docent)
 • LOMCE 8/2013, de 9 de diciembre,  Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa,( BOE 295,10.12.2013)

 

 1. DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN DEL CENTRE

L’escola Can Manent és una escola pública de creació recent, cinquena a Cardedeu. Va néixer de la necessitat d’un increment de la població escolar fa vuit anys . Va començar el curs 2007-2008 amb infants de tres a cinc anys per anar creixent fins a arribar a ser avui una escola sencera d’Educació Infantil i Primària. Va romandre durant quatre cursos en mòduls provisionals en uns terrenys annexos al Pavelló i el curs 2011-2012 va estrenar l’edifici definitiu al carrer Arquitecte Gaudí número 25, al costat de la masia de Can Manent, de qui pren el nom. És una escola dissenyada  de doble línia  que el curs 2013-2014 completà l’etapa dels 3 als 12 anys. El curs 2015-2016 s’arribarà a la totalitat de la doble línia a tots els cursos. Els grups de dues línies que van començar a  P3 del primer any d’escola,  es troben ara a cinquè.

L’edifici és un nova construcció de dues plantes que està molt ben comunicat i és de fàcil i ràpid accés a peu i en transport des del centre de la població on hi ha els principals comerços i els edificis culturals més importants com la biblioteca Marc de Villalba, el cinema Verdi, El Museu Balvey, el mercat municipal i el Cecuca , ( Centre Cultural de Cardedeu). També hi trobem la zona esportiva, el CAP i la Policia Local. Tot caminant s’arriba a la zona esportiva i els Parcs més emblemàtics com són el Parc dels Pinetons i el Parc de Pompeu Fabra. Aquesta situació ens facilita les passejades amb els alumnes per ampliar treballs curriculars de l’aula.

L’escola limita amb zones rurals de camps i sense edificacions altes la qual cosa confereix un ambient de zona tranquil·la i sense un trànsit excessiu. La bona situació fa que la lluminositat entri a les aules i afavoreixi i condicioni un bon context de convivència i aprenentatges.

 

 1. PROJECTE EDUCATIU

Amb la definició d’escola catalana, arrelada al poble i amb la participació de tota la comunitat educativa: mestres, personal no docent ,famílies i alumnes, l’escola va creixent i va establint vincle amb l’entorn urbà, rural i natural de Cardedeu, a partir de la seva descoberta i coneixement. Identificada amb la cultura pròpia de Catalunya i transmissora de valors de convivència i de respecte per totes les cultures, es compromet en l’educació com a eina d’emancipació personal i de millora de la societat.

La llengua catalana, com a llengua pròpia de l’escola, és la vehicular i d’aprenentatge. El centre en potencia l’ús comunicatiu i funcional, alhora que vetlla pel coneixement i domini de totes les llengües curriculars.

Els aspectes més importants dels seu contingut es guien pels següents aspectes:

 • Els infants són els protagonistes del seu aprenentatge per mitjà d’una actitud investigadora, reflexiva i crítica.
 • El progrés individual i col·lectiu de l’alumnat s’aconsegueix respectant els diferents ritmes d’aprenentatge i fomentant la cooperació i el treball en equip.
 • Les famílies són una part fonamental del projecte d’escola. L’escola es converteix en un espai de participació on tothom pot trobar un lloc per col·laborar.
 • Entenem l’educació com un fet que abasta els diferents aspectes (emocional i humà, intel·lectual, d’actitud i valors) que contribueixen al desenvolupament integral de les nenes i els nens.
 • Donem molta importància al treball d’educació emocional i valors per ajudar al desenvolupament d’unes competències socials que propiciïn el benestar, la felicitat i la convivència amb el grup.
 • El diàleg i la tolerància són la base per a la resolució de tots els conflictes i els elements que permeten una convivència respectuosa, d’igualtat i integradora.
 • La pedagogia i la filosofia que ens defineix es mou en línies d’una escola viva i activa.

S’ha anat concretant aquesta concepció d’escola activa des de l’Educació Infantil, amb el repte d’establir-la a tota la comunitat dels Grans. Per això, el debat pedagògic, la formació de claustre i la comunicació amb els moviments de renovació pedagògica, són per al claustre de mestres una eina fonamental de recerca i de consolidació de la línia de l’escola.

 

“Si vols anar ràpid camina sol, si vols arribar lluny ves acompanyat”, proverbi africà.

 • Organització del centre

Any rere any l’escola ha anat creixent i aquest creixement ha estat el motor d’una reorganització constant de les estructures internes del centre.

A nivell intern, es distribueix en diferents agrupaments amb canals de transmissió establerts i coneguts per a tothom que ens permeten fer de la manera més eficaç possible la gestió del dia a dia. A continuació, recollim quin és el mecanisme de funcionament d’aquests agrupaments:

Ø Equip Directiu: Per una banda, ens reunim de forma sistemàtica dues hores a la setmana per planificar i avaluar tasques i compartir aspectes més específics de la gestió i per l’altra banda, compartim l’espai físic de despatx per tal de poder consultar-nos en tot moment , per resoldre qüestions del dia a dia i atendre demandes de la comunitat educativa.

Ø Claustre: Es reuneix periòdicament per tractar temes pedagògics i de funcionament que prèviament, s’han parlat o es parlen posteriorment als cicles/comunitats. Té una funció informativa i també d’espai de debat i d’intercanvi d’experiències.

Ø Coordinació pedagògica: Ens trobem amb els coordinadors/es de cada comunitat per reflexionar i organitzar les accions pedagògiques del centre. Cada vegada més, s’està convertint en l’eix més important de treball de l’escola doncs sustenta i articula tota la vessant pedagògica.

Ø Coordinadora LIC: Es reuneix amb la Direcció els dies que s’estipulen a la Programació General Anual de Centre per tal de col·laborar en les tasques establertes.

Ø Comunitats: L’escola s’estructura en tres comunitats que comprenen tres nivells cadascuna: de petits, de mitjans i de grans. Cada comunitat té una coordinadora .

Ø Comissió d’Atenció a la Diversitat: L’atenció a la diversitat és un dels objectius prioritaris de l’escola sent l’objectiu d’aquesta comissió la planificació i el seguiment de les actuacions necessàries per atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat. Les eines que disposa el centre per garantir aquesta atenció són la CAD i la CADCord. Aquesta està formada per l’equip directiu, la mestra d’educació especial, la psicopedagoga de l’EAP, les coordinadores de cadascun de les comunitats i la coordinadora LIC. Aquesta comissió es troba trimestralment, però per agilitzar les seves funcions s’organitza una subcomissió formada per la directora, la cap d’estudis, la psicopedagoga de l’EAP i la mestra d’educació especial que es reuneix els tres primers divendres per fer una priorització de les intervencions a realitzar.

Ø Comissió social: Està formada per l’equip directiu, la cap d’estudis, la mestra d’educació especial, la psicopedagoga, l’educadora social de l’EAP i l’educadora de l’Ajuntament trobant-se un cop cada quatre setmanes per tal de fer un seguiment de les actuacions de l’alumnat amb risc d’exclusió social o de fracàs escolar.

Amb les famílies

Ø AFA : L’associació de famílies de l’escola manté molt bona relació amb els membres del centre amb qui es reuneix periòdicament per parlar, organitzar i valorar diverses actuacions. Un elevat percentatge de famílies estan associades i paguen una quota, fet que possibilita l’organització d’activitats i l’aportació d’ajut econòmic al centre.

Des del blog de l’AFA es gestionen  moltes de les informacions del centre.

Ø Consell Escolar: A més a més de ser convocat quan és prescriptiu, es convoca d’acord amb les necessitats que puguin aparèixer tal com amb les seves comissions específiques consolidades el curs passat per aprovar qüestions diverses: economia, organització, funcionament o d’informació general que afecta el funcionament del centre.

Ø Trobades de pares i mares: Es realitzen entre l’equip directiu i les mares/pares referents de cadascuna de les classes, es fa una trobada trimestral i tenen com a objectiu consolidar la participació i la implicació de les famílies amb temes rellevants de l’escola.

Ø Comissions: Actualment, tenim al centre comissions mixtes de pares i mestres: informàtica, festes, formació , menjador, sostenibilitat i d’assessors tècnics.

 • Trobada d’assemblearis: Un representant escollit per vot de cada curs de primària es reuneix amb l’equip directiu un cop per trimestre per tractar temes d’escola amb el compromís de traslladar i vetllar pel compliment dels acords.

Organització del temps al centre

L’horari lectiu del centre és de 9h a 12:30 i de 15 a 16:30

Fora d’aquests horaris s’ofereixen altres serveis a les famílies gestionats des de l’AFA de l’escola amb monitoratge contractat.

 • Acollida matinal a partir de les 7:30 amb una mitjana d’uns cinquanta alumnes diaris.
 • Servei de menjador de migdia de les 12:30 a les 15h gestionat per CASOLEM, empresa contractada pel Consell Escolar amb cuina pròpia i oferta de menús amb producte fresc i de proximitat. Aproximadament un 52% de l’alumnat es queda a dinar.
 • Servei d’acollida a les tardes fins les 15:30 amb una trentena d’alumnes diaris.
 • Servei d’extraescolars prèvia petició de les famílies a principi de curs. S’oferten des de p5 per un acord amb el centre i per aquest curs han estat: patinatge, rítmica, tennis, futbol sala, anglès, circ i taller de plàstica. Un terç dels alumnes de Primària en fan ús.

A banda, el patronat d’esports municipal ofereix activitat esportives als alumnes de 3r i 4t en horari de migdia i taller de rítmica una tarda a la setmana.

 

 1. DIAGNOSI DEL CENTRE

3.1 Anàlisi del context extern

L’escola manté bona relació amb l’entorn més immediat. Participa en les activitats culturals i esportives de l’entorn en tots els seus nivells.

La projecció de la imatge de l’escola és un tema que preocupa molt a l’equip del centre.

3.1.2 Tipus de població

La població del centre és força heterogènia i presenta un ventall que va des d’una banda famílies joves amb un poder socioeconòmic mig-alt, molt interessades i implicades en el projecte de l’escola fins a  famílies d’origen immigrant d’un nivell socioeconòmic  més baix.

3.1.3 Relacions institucionals

Les relacions institucionals que s’estableixen des del nostre centre, tenen com interlocutors els ens següents: Serveis Territorials Maresme -Vallès Oriental (Inspecció Educativa i Delegat territorial). Ajuntament de Cardedeu  (Regidoria d’Educació, Regidoria de Cultura i Regidoria d’Esports).

Altres entitats: EAP (Equip d’Assessorament i Orientació psicopedagògica), EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència), CRP de Sant Celoni, AFA (Associació de Famílies de l’escola), L’ESMEC.

També s’estableix col·laboracions amb el programa MIC de TV3 que s’emet en franja infantil de tarda i on aporten les seves descobertes els nens i nenes de la Comunitat de Petits .

3.2 Anàlisi del context  intern

L’Equip Directiu malgrat no ens coneixíem hem trobat una molt bona coordinació entre nosaltres i compartim una mateixa visió i som conscients que, amb molt treball i una bona planificació podem dur a terme aquest projecte en aquest centre. El treball d’acolliment dels nous mestres és molt intens per la singularitat de projecte de centre .

3.2.1 Recursos humans

Aquest curs comptem amb 25 vacants de mestres de plantilla . Ens queda encara una tutoria per assumir en un curs ja que la doble línia no es completa fins el curs 2015/16.  No tenim TEI a Educació Infantil ; comptem amb  una vetlladora de 12h. A Educació Primària i aquest curs hem començat amb una administrativa a temps complet.

Diagnosi de la previsió dels canvis de plantilla al centre en tres anys.
Vacants PD Noves incorp PP Noves incorp CS Noves incorp IN total noves incorp. % mestres nous al centre
2013/2014 23,5 11 6 6 2 6 3  1/2 11 1/2 53%
2014/2015 25 10 1- 6 1 3 -3 5 i 1/2 i 1/2 7 32%
2014/2015 26 18 8 3 2 11 42%

 

 

 

3.2.2 Recursos econòmics

Els que ens venen determinats per les quotes de les famílies, aprovades per Consell Escolar, les dotacions de l’Administració i les aportacions des de l’AFA.

Tal i com disposa el Departament es preveuen les d’Administració i Gestió Acadèmica (SAGA), que ens permetrà portar la gestió tant econòmica com acadèmica del centre.


3.2.3 Recursos materials

L’escola és un edifici nou amb una dotació de material del Departament i  una inversió del propi centre amb fons propis i aportacions de l’AFA.

El manteniment del centre es gestiona a través d’un aplicatiu a ICF a través del qual una empresa externa es posa en contacte amb el centre.

 

Atès que considerem imprescindible l’hàbit de l’avaluació, concebuda com a una actitud reflexiva i dinamitzant de la funció directiva i per tal que es promogui un sentiment de pertinença i col·laboració hem recollit informació des de les següents vessants:

 • Memòria Anual de centre: document marc d’avaluació a partir del qual fem propostes de millora.
 • Indicadors de centre: n’extreiem els percentatges dels resultats  per reformular propostes de reorganització dels espais i reptes educatius.
 • Interpretació de la tècnica DAFO dels diferents àmbits de les funcions directives perquè ens permeti tenir en compte els desitjos i interessos de la comunitat educativa que tenim definida fins el dia d’avui: famílies , equip docent i equip directiu i PAS. ( Annex 1)

Ens ajuda a determinar quins són els factors interns ( fortaleses i debilitats) i externs ( oportunitats i amenaces) de cadascun d’ells.

Ha calgut una anàlisi molt acurada del centre, un treball d’immersió en el Projecte Educatiu i en la pedagogia i filosofia  singular d’escola activa i viva i dedicar moltes hores de treball frec a frec amb els membres del Claustre per poder arribar a fer una xarxa de treball en comú i un cohesionar un equip i fer-lo competent per poder treballar a partir de l’entesa i la concreció d’objectius comuns.

Conscients d’aquest fet hem decidit aquests primers dos anys de contacte a l’escola extreure del dia a dia les bones pràctiques educatives i de gestió del centre i recollir en aquest projecte la presa de decisions pels propers quatre anys que donin seguretat i consolidin el PEC.

Partim de la nostra visió d’equip sobre el centre per fer-la extensiva a tota la comunitat.

Hem recollit alguns dels següents aspectes de la Memòria anual del passat curs  a millorar i els hem analitzat des de la línia d’acció que es proposa el Departament des del Pla de l’Ofensiva del País a favor de l’èxit escolar concretament :

 

 • Millorar el nivell competencial dels alumnes de EP
 • Reduint el percentatge d’alumnes amb baix rendiment en competències bàsiques en llengües i matemàtiques per sota del 15%
 • Aconseguir un percentatge d’alumnes amb alt rendiment en competències bàsiques en llengües i matemàtiques superior al 15%

Proposta de millora dins Àmbit pedagògic i didàctic:

 • Optimitzar els recursos humans al centre i vetllar perquè els aspectes que obtenen pitjors resultats a les proves de competències de 6è millorin en un percentatge previst els seus resultats.
 • Dirigir esforços en consolidar l’àrea de llengua anglesa: establint un currículum seqüenciat d’objectius, continguts i criteris d’avaluació i reforçar el lideratge conjunt del coordinador lingüístic i el de llengües estrangeres.
 • Ampliar els recursos informàtics de les aules de primària: després d’inaugurar el curs passat l’aula d’informàtica.
 • Sistematitzar i assegurar l’estona de lectura diària i d’hàbits de treball establerts al llarg del matí.
 • Consolidar el treball de cultura avaluativa interna al centre ;

. Definir els objectius i els criteris pedagògics de centre.

. Establir com a eina referent les proves ACL de comprensió lectora.

. Establir les proves inicials basades en processos competencials de matemàtiques.

. Reorganitzar tots els aspectes que fan referència al treball de la competència lingüística a nivell escrit i en concret a les de llengua anglesa on els alumnes tenen percepció de major dificultat.

. Mantenir i reforçar el treball competencial de les matemàtiques, innovant mètodes i consolidant la Xarxa d’escola matemàtica.

Proposta de millora dins Àmbit de govern i d’organització interna:

 • Consolidar el Pla d’acollida de mestres, nou alumnat i famílies.
 • Ampliar i afavorir la implantació de Projectes d’Innovació Educativa.
 • Coordinar els alumnes de pràctiques des de diferents institucions.
 • Actualitzar l’estat de millores de l’edifici vetllant per la seva execució.
 • Elaborar, actualitzar i aprovar consensuadament documents i millorar espais del centre.
 • Incrementar la projecció externa de l’escola.

Proposta de millora en l’Ambit de gestió administrativa:

 • Consolidar els mecanismes de comunicació amb l’exterior.
 • Gestionar de forma organitzada la documentació que es genera al centre.

 

 1. ACTUACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DEL PEC.

Partint de l’anàlisi de tot un seguit de factors :

L’estat de l’educació al nostre país i les lleis i els plans específics que l’emmarquen, les característiques de la població, del poble i de la zona on estem ubicats, la planificació pedagògica del PEC, la visió dels professionals del centre i la singularitat de ser un centre nou amb uns anys de recorregut i amb un canvi de direcció en un moment on no hi ha estabilitat del membres del Claustre.

Com a centre de nova creació, no tenim un Projecte Educatiu totalment definit, però sí una proposta (annex 2)  de punts que inclou l’estructura del mateix a desenvolupar i concretar en aquests quatre anys.

 

 

 • Les estratègies metodològiques

Les estratègies metodològiques que es concreten en el PEC són:

 • Treball per projectes, partint dels interessos dels infants, del que saben, del que volen saber i de com ho poden aconseguir. La implicació escola-família serà imprescindible.
 • El gust per la lectura, estimulant el plaer de llegir a partir d’activitats des de l’escola i des de la biblioteca del poble.
 • Conèixer, descobrir i aprendre a través de la ciència, d’una forma vivencial i manipulativa (Tallers de descoberta).
 • Racons i ambients amb varietat de propostes, per afavorir l’autonomia i la capacitat d’organització, de relació i de treball emocional per potenciar les interrelacions i l’ús de diferents llenguatges: plàstic, matemàtic, lingüístic, musical i d’expressió.
 • L’aprenentatge de l’anglès des de 1r a partir de diferents activitats treballades en línia d’escola.
 • Utilització i potenciació de les TAC a l’aula a través de suport informàtic i tablets.
 • El descobriment d’un mateix i del treball de cos i d’expressió a través de l’activitat física i la psicomotricitat relacional.
 • Treball intercicles i intergrup.

 

5.VISIÓ DE LA DIRECCIÓ: ON VOLEM ARRIBAR I COM HO FAREM?

L’equip que actualment compartim el lideratge del centre som un equip nou que ha captat l’essència del projecte i veu en el seu desplegament l’oportunitat d’innovar i proposar una escola adequada a la realitat que ens envolta, que respongui més acuradament a les necessitats d’un alumnat més preparat als canvis i amb més capacitat competencial per resoldre reptes .

Ens decantem per un projecte de direcció integral que inspiri totes les activitats que realitzem en el marc de l’escola tant en temps lectiu com extraescolar i/o complementari.

Les prioritats pels propers quatre anys, que més endavant es concretaran en objectius, quedarien recollides en els punts següents:

 • Una bona línia pedagògica del centre i la felicitat  dels alumnes.
 • La construcció d’una comunitat educativa rica i plural oberta a l’entorn i arrelada al poble.
 • La creació d’un espai acollidor on els professionals s’hi sentin escoltats, valorats  i implicats.
 • La consolidació de la cinquena escola del poble amb valors i visió d’un futur sostenible.

 

A partir d’aquesta visió, ens plantejarem alguns dels objectius que volem aconseguir.

Volem ser una escola…

 • Acollidora, on la diversitat sigui un repte enriquidor i no un obstacle.
 • Que porti als nostres infants a assolir unes capacitats i competències emocionals que propiciïn el seu benestar i la seva felicitat, on els i les nostres alumnes siguin feliços aprenent.
 • Motivadora, que desperti l’interès per aprendre a aprendre, aprendre a conèixer, a fer, a conviure i a ser.
 • Activa, que provoqui una actitud davant el món que afavoreixi fer-se preguntes, formular-se hipòtesis i buscar respostes.
 • Que potenciï els valors de solidaritat, esforç, responsabilitat, respecte i il·lusió.
 • Reconeguda al nostre entorn tant pel que fa a la innovació d’eines pedagògiques com pel que fa als bons resultats  del nostre alumnat.
 • Cohesionadora, on el nostre creixement sigui fruit de la participació de tota la comunitat educativa.
 • Facilitadora, on els sistemes de gestió ajudin a millorar la tasca docent, l’administrativa i facilitin la relació família-escola.

 

 

 

 

5.1 Concreció dels objectius de PdD

Des del Departament d’Ensenyament venen marcats dos dels nostres objectius:

5.1.1 Millorar els resultats educatius.

Objectiu de caràcter normatiu encaminat a obtenir bons resultats acadèmics. Amb experiència ens plantegem un treball de millora basat en un bon plantejament inicial d’assoliment de resultats. Hem determinat un tant per cent de millora del  per tal de mostrar amb un exemple com ho farem en el futur

5.1.2 Millorar la cohesió social

Objectiu de caràcter normatiu. Com a centre ens hem plantejat una sèrie d’estratègies que converteixen el nostre centre en un espai de participació i col·laboració per a les famílies. Com a institució, treballarem per aconseguir el major grau de consens possible entre tots els membres de la comunitat educativa i perquè tothom pugui adquirir la percepció de pertinença al nostre projecte d’escola. En la mesura que augmenti la cohesió social, augmentarà la visió compartida que definirà la nostra raó de ser.

A continuació desenvoluparem els objectius i les actuacions que portarem a terme al llarg dels propers quatre anys. Detallarem el moment en que es farà cadascuna de les actuacions i els indicadors que ens permetran avaluar el grau d’assoliment dels objectius fixats, de les estratègies plantejades i de les actuacions que es duran a terme.

El grau de consecució d’aquests objectius es concretaran en les Programacions Generals Anuals de Centre dels propers quatre anys, tenint sempre en compte que resten oberts a la participació, revisió i modificació dels òrgans col·legiats implicats (cicles, claustre i Consell Escolar).

La seva avaluació es concretarà a la Memòria Anual i al final del mandat de quatre anys a la Memòria Final de Mandat. Més endavant parlarem d’aquesta avaluació i dels mecanismes que ens permetran retre comptes, tant a la comunitat educativa, com a l’administració.

Veure quadres annex 3

 

6. LA RENDICIÓ DE COMPTES

Com qualsevol organització que es planteja una millora, hem de desenvolupar les estratègies necessàries que ens permetin avaluar-nos, en funció dels objectius que prèviament ens havíem marcat. L’objectiu final de la nostra escola, és esdevenir una organització que aprèn de sí mateixa i que és capaç d’instal·lar-se dins una dinàmica de millora contínua.

En el cas dels ens públics i, més concretament, dels que ens dediquem a l’ensenyament, els equips directius hem de garantir la màxima eficiència i eficàcia en l’ús dels recursos públics i fomentar el rendiment de comptes davant la ciutadania. Es tracta, en definitiva, de tornar a la societat allò que inverteix, en forma de valor públic.

La transparència en la difusió d’aquests resultats serà imprescindible per generar confiança. Per a nosaltres, rendir comptes també significa responsabilitzar-nos dels nostres resultats, per tant, ser transparent implicarà assumir tant els èxits, com els fracassos.

 

6.1 Mecanismes per a la difusió de resultats

La Memòria Anual de Centre

Per tal de retre comptes dels resultats acadèmics i de la gestió i organització del centre, l’Administració posa al nostre abast dos documents que són determinants. D’una banda la Memòria Anual de Centre (MAC), que haurà de contenir:

 • Assoliment dels objectius i actuacions planificades a la PGA i al PEC
 • Assoliment dels resultats acadèmics
 • Funcionament de recursos i serveis escolars
 • Valoració del clima de centre i del tipus de relacions a la Comunitat Educativa
 • Grau de desenvolupament dels projectes i plans de centre
 • Grau de desenvolupament professional (formació, tutories…)
 • Propostes de millora prioritzades
 • Aspectes que inclosos a la PGA que siguin susceptibles d’avaluació i/o revisió.
 • Valoració del pressupost.
 • Metodologia avaluativa (eines utilitzades per fer la memòria).

Creiem que la comunitat educativa ha d’estar al corrent de com funciona el nostre centre i aquesta avaluació l’obtindrem a partir d’indicadors d’avaluació fiables, que ens indiquin si estem actuant correctament.

La Memòria de Final de Mandat

Finalment, la Memòria de Final de Mandat (MFM), recollirà els resultats del mandat del període de direcció. Aquesta memòria haurà d’incloure els aspectes següents:

 1. Situació inicial i grau d’assoliment dels objectius.
 2. Nivell d’aplicació i qualitat de les estratègies i activitats previstes.
 3. Mesura en què les estratègies i activitats han incidit en el grau d’assoliment dels objectius.

Ambdós documents estaran a disposició de la Comunitat Educativa, donant-ne difusió dels resultats tant al Claustre, amb una periodicitat trimestral, com al Consell Escolar,  de forma anual, en finalitzar el curs acadèmic.

Pel que fa a la gestió econòmica del centre, el secretari, cada mes de gener haurà de tancar el pressupost de l’exercici acabat i elaborar-ne el de l’exercici següent. Ambdós documents, un cop aprovats pel Claustre hauran de ser aprovats pel Consell Escolar. A més, el centre està obligat a retre comptes al Departament d’Ensenyament mitjançant els llibres de comptabilitat que es trameten des de l’aplicatiu SAGA. Aquests llibres són:

 1. Compte general de despeses
 2. Compte general de rendes públiques
 3. Compte general d’operacions pressupostàries
 4. Compte general de tresoreria
 5. Consultar excés de fons

7. L’EXERCICI DEL LIDERATGE COM A ELEMENT DE PARTICIPACIÓ

Creiem que els equips necessiten integrar capacitats, competències i sensibilitats diferents, de manera que exercint un lideratge integrador, puguem extreure el millor de cada individu, creant les condicions necessàries per tal que cadascú pugui descobrir i explotar al màxim les seves possibilitats.

Volem una escola on tothom se’n pugui sentir part, on tot el professorat se senti a gust treballant. En aquest sentit, la comunicació representa un dels valors principals per aconseguir un bon clima de treball i considerem la capacitat d’escolta, com la millor eina de comunicació. Hem de saber oferir, escoltar, acordar, reconèixer… sense perdre de vista el que és més important de tot: treballem amb persones i per a les persones, per tant hem de respectar allò que cadascú representa i la seva individualitat.

L’equip directiu ha de ser exemple del que s’espera de la resta de professorat, de la mateixa manera que el conjunt d’adults que formem part de la comunitat educativa, hem de ser exemple d’allò que esperem de l’alumnat. No podem demanar excel·lència, si no som els primers en donar exemple. Això tan senzill, és aplicable a tots els àmbits tant de treball, com de relacions humanes.