Salut

Medicaments

Per la seva  administració és imprescindible una nota signada pel metge o per  la família amb la posologia. Cal procurar establir els intervals horaris intentant que coincideixi amb l’estada del nen al seu domicili, només si és imprescindible es farà l’administració  al centre escolar. Cal advertir als tutors si el nen necessita algun medicament específic per situacions concretes no previsibles.

Al·lèrgies

Cal comunicar per escrit al centre i al menjador  les al.lèrgies conegudes.

 Paràsits

Els alumnes no poden assistir al centre fins la seva desparasitació total.

 

Il·lustració per Albert Bachiller