Potenciació de les noves tecnologies

Volem arribar a normalitzar el treball TIC/TAC a l’escola mitjançant:
• El treball diari amb aquests recursos, tant per part dels mestres com dels alumnes.
• La incorporació d’aquests recursos als nostres currículums.
• La motivació i avantatges que aquests recursos ens proporciona alhora de treballar.
En definitiva, arribar a estar a un nivell, el més avançat possible, dins de tots els àmbits en el quadre d’autodiagnosi i aconseguir la inclusió de les TIC/TAC a l’escola de tal manera que arribi el dia que la seva utilització sigui el més normal i no ens adonem que estem treballant amb elles.

informatica
OBJECTIUS GENERALS DE CENTRE ENVERS LES TIC/TAC
• Potenciar l’ús de la informàtica com una eina de treball més, en el procés d’ensenyament-aprenentatge, utilitzant-la de forma activa els alumnes per millorar el seu rendiment.
• Complementar l’atenció a la diversitat amb recursos i activitats més motivadores i contextualitzades.
• Fomentar l’ús dels mitjans informàtics, facilitant l’accés a aquesta eina per part dels alumnes com mitjà de treball i suport en els seus aprenentatges.
• Afavorir la seva utilització per part del professorat en les seves tasques habituals del Centre i en la seva pràctica docent : programacions, memòries, plans, circulars, normatives, activitats, etc.
• Impulsar la comunicació amb altres centres i amb altres localitats, a fi de conèixer i transmetre valors socials i de respecte a altres formes de vida i costums.
• Facilitar la recerca d’informació i el tractament crític de la mateixa.
• Crear un compte per  a cada alumne a través del Google apps amb el consentiment dels pares i l’administració de l’escola …