Documentació a presentar

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA QUE HA DE PRESENTAR TOTHOM:

Original i fotocòpia Del llibre de familia o altres documents relatius a la filiació (DNI, passaport o llibre de família del país d’origen).
Original i fotocòpia Del DNI o NIE del pare i de la mare o tutor/a o guardor/a de fet.
Original i fotocòpia Del DNI de l’alumne si en té
Original i fotocòpia De la tarjeta sanitària individual (TIS)

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

(Només l’heu de presenar per certificar els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud)

Certificat empadronament En el cas de no tenir la mateixa adreça que el DNI o NIE.
Còpia contracte laboral O certificat de l’empresa per acreditar el domicili del treball.
Fotocòpia PIRMI Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària.
Original i fotocòpia Del carnet de família nombrosa o monoparental vigent
Original i fotocòpia Del certificat de la persona igual o superior al 33% que al·legui aquesta condició.