MATRÍCULA CURS 2020-2021

· CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

11 de juny: PUBLICACIÓ DE LES LLISTES ORDENADES DEFINITIVES (ENLLAÇ)

ACLARACIÓ: per localitzar el vostre fill/a, heu de mirar a NOM I COGNOMS i mirar les dues primeres inicials del nom i les del primer i el segon cognom. Per exemple, un nen que es diu MARC CARBALLÓ RUIZ, sortiria a la llista com a MaCaRu.

 

 

**La matrícula serà presencial del 13 al 17 de juliol i HAUREU DE DEMANAR CITA PRÈVIA EN AQUEST CALENDARI**

 

→ PRESENTACIÓ TELEMÀTICA (per internet): del 13 al 22 de maig (enllaç no disponible). Si teniu dubtes sobre el procediment envieu un mail a a8044314@xtec.cat

 

 • Què és la preinscripció escolar?

La preinscripció és el procés d’admissió d’alumnes en centres sufragats amb fons públics en tots els nivells educatiu. Aquest procés comprèn un període de preinscripció i un altre de matriculació:

 • Durant el període de preinscripció és quan es demana ser admès/a en els centres educatius.
 • Aquest període comença amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les llistes d’admesos.
 • Un cop admès/a s’ha de procedir a formalitzar la matrícula al centre corresponent

En el context social actual, a causa de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques. Quan això no sigui possible, prenent les mesures preventives necessàries i seguint les indicacions de les autoritats sanitàries per garantir la salut de les persones, s’oferirà l’oportunitat de ser ateses presencialment a l’escola amb cita prèvia. Conseqüentment, el Departament d’Educació ha modificat la norma reguladora i ha establert els canvis procedimentals al procés de preinscripció i matrícula.

 • Quantes sol·licituds es poden presentar?

S’ha de presentar una única sol·licitud al centre sol·licitat en primera opció, especificant per ordre de preferència els altres centres on voleu que hi vagin els vostres fills o filles en cas que el Departament no els concedeixin el centre demanat en primera opció.

 

 • Quan i com s’ha de fer?

→ TELEMÀTICAMENT: preferiblement, la preinscripció es farà per internet. Termini de presentació: del 13 al 22 de maig de 2020.

Instruccions per al formulari en suport informàtic:

 1. Entrar al següent enllaç i omplir el formulari / sol·licitud de preinscripció.
 2. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons “següent” i “anterior” de l’aplicació i no els del navegador.
 3. Un cop emplenat el formulari, reviseu les dades i premeu el botó ENVIAR. Automàticament, les dades s’enviaran al Departament i es crearà un document digital de resguard en format PDF que cal que guardeu al dispositiu (ordinador, tauleta, mòbil) a mode de justificant.

IMPORTANT: La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’omplir tot el formulari, s’executa l’opció “enviament” des de l’última pantalla i s’obté el resguard de la sol·licitud.

4. Un cop feta la tramitació per internet, feu una foto amb el mòbil o escanegeu tota la documentació necessària especificada al següent punt. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita. Llavors, juntament amb aquesta documentació, adjunteu el resguard de la sol·licitud de preinscripció i envieu un mail al correu de l’escola a8044314@xtec.cat. Un cop l’escola ha rebut aquest correu, us enviarem un mail justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància. Cal recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds.

 

→ PRESENCIALMENT: De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, es podrà presentar presencialment al centre del 19 al 22 de maig demanant cita prèvia (enllaç AQUÍ per reservar hora) portant a l’escola:

· El resguard de la sol·licitud imprès (baixar sol·licitud en català o castellà)

· La documentació escanejada o fotografiada especificada al següent punt

IMPORTANT: Heu d’entrar en aquest enllaç per escollir dia i hora per venir a l’escola a presentar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària amb la finalitat de gestionar els períodes d’atenció al públic i evitar cues i aglomeracions.

 

 • Quina documentació he de presentar per fer la preinscripció?

Si ho feu per internet,  juntament amb la sol·licitud de preinscripció que haureu complimentat, cal enviar la següent documentació escanejada o fotografiada al correu de l’escola que opteu en primer lloc en el termini establert.

 1. Escaneig o fotografia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 2. Escaneig o fotografia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 3. Escaneig o fotografia del DNI de l’alumne o alumna que voleu preinscriure (si en té, si no té DNI, no cal fer-lo).

 

Si ho feu presencialment a l’escola, heu de portar imprès el resguard de preinscripció que haureu complimentat amb la documentació impresa o fotografiada especificada anteriorment el dia i l’hora que us haurem donat.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen per ordre els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

 

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han d’enviar també la documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares, que s’indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

a) Criteri específic

Per a l’educació primària i l’ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.

No cal presentar cap document acreditatiu.

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l’escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documents

 • Cap, si es tracta del mateix centre.
 • Si s’al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal especificar el nom del centre on el germà està escolaritzat perquè el centre de primera opció pugui demanar a l’altre centre que ho ratifiqui per correu electrònic.

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
 • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 15 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat.

Documents

 • El DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i es justifica amb el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).


3. Renda anual 
de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts

Documents:

 • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documents

 • El certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 

C) Criteri complementari

L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documents

 • El títol de família nombrosa o monoparental vigent.

PER MÉS INFORMACIÓ:  GENCAT

                                            NOTA DE PREMSA