Marc general per al desenvolupament del currículum, atenció a la diversitat, desplegament de noves tecnologies i mesures organitzatives

A la Llei 12/2009 d’educació (LEC) apunten noves fites centrades en la qualitat educativa i en la superació de les desigualtats socials vigents en el sistema educatiu. La societat reclama fer possible al mateix temps els objectius d’equitat i excel·lència de la nostra educació, que són garantia de progrés personal.

 

Tenim com a objectiu la millora del rendiment escolar en l’educació bàsica i obligatòria, així com prevenir el fracàs escolar en totes les etapes educatives. Hem de compensar les possibles desigualtats d’origen social i d’abordar amb garanties d’èxit la integració escolar de tot l’alumnat. Per això entre els objectius prioritaris de la Llei destaca el mandat que tots els centres educatius adeqüin la seva acció per atendre la diversitat i les necessitats educatives específiques, promoguin la inclusió de l’alumnat i s’adaptin millor a llur entorn socioeconòmic.

 

El Claustre elabora el desplegament del currículum que esdeve un referent o marc educatiu de la nostra escola. Aquest document anomenat “Currículum de centre” o concreció del currículum descriu aspectes com l’assoliment progressiu de les competències bàsiques, els objectius generals, les programacions anuals de les àrees, els criteris metodològics, organitzatius i d’avaluació, les unitats didàctiques… creant una línia d’actuació conjunta i coherent de tot el centre. Els criteris pràctics acordats es recullen en el document anomenat criteris curriculars de cicle.

 

L’organització tant dels recursos humans i materials com de les activitats d’aprenentatges es portaran a terme mitjançant diferents metodologies més tradicionals i altres més actuals i globalitzades com agrupaments flexibles, treball per projectes, treball cooperatiu, tallers internivells, racons, hort, aula de ciències, ambients… També es contemplaran altres accions com l’atenció individualitzada, tutories,  projectes adreçats a la col·laboració de les famílies i altres professionals….

Així mateix es desplegaran els criteris d’organització i funcionament segons cada etapa,  segons la tipologia d’alumnat… al document NOFC. També es concretaran altres criteris sobre l’ús del temps, espais i recursos en aquest mateix document de gestió.

 

Les mesures específiques d’atenció a la diversitat i de tutoria es concretaran en el Pla d’Acció Tutorial i al Pla d’Atenció a la Diversitat. Pel que fa als criteris d’inclusió es detallaran en el Pla d’Acollida de centre.

 

A través del Pla TAC del centre es planifica el procés d’implementació dels recursos digitals en els processos d’ensenyament i aprenentatge i en l’organització i gestió del centre. El pla TAC estableix unes directrius clares per a l’ús eficient de les tecnologies i per assegurar la competència digital dels alumnes, la integració curricular i l’ús inclusiu dels recursos digitals i la innovació metodològica.

 

Donades les necessitats del centre detectades i els objectius plantejats en el present Projecte Educatiu, caldrà contemplar la creació de llocs específics singulars d’atenció a la diversitat, de perfil professional lingüístic en llengua anglesa, de competències digitals i d’altres perfils més específics per poder desenvolupar els projectes del centre.

 

A partir del curs 2013-14 s’adapta la plantilla i s’han creat diversos perfils que donen resposta al desenvolupament del Projecte Educatiu. S’han creat els següents perfils: un lloc de treball docent específic d’atenció a la diversitat d’alumnat per atendre el gran nombre d’alumnat amb necessitats educatives específiques, dos llocs de treball docent específics amb perfil professional lingüístic en llengua anglesa per donar resposta al projecte Plurilingüe, al USE-FUL English i altres participacions en projectes d’innovació (GEP), un lloc de treball específic amb perfil de competència digital docent per donar resposta al desenvolupament del Pla TAC del centre i el disseny d’eines de comunicació digital diverses (webs, blocs, moodle, aplicacions tecnològiques…)

A més s’amplia el número d’especialistes en llengua anglesa per poder dur a terme les estratègies metodològiques de Plurilingüisme aprovades pel Claustre.