Preinscripció 2018-19

La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. Cal presentar la sol·licitud en el centre demanat en primer lloc.

Documentació que cal presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família (totes les pàgines manuscrites) o resolució d’acolliment.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE, …. del pare i de la mare o tutor/a legal.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a (si en té)
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions.
 • 1 fotografia mida carnet.

 

 • Si procedeix:
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental (vigent).
  • Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut (o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent) on s’indiqui expressament que l’alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. El document ha d’especificar de quina malaltia es tracta i que el diagnòstic s’ha fet tenint en compte els criteris del Departament de Salut.
  • Si l’adreça del DNI del sol·licitant no coincideix amb el domicili que consta a la sol·licitud, volant de convivència emès per l’Ajuntament, confirmant que l’alumne/a conviu amb la persona sol·licitant.
  • Quan es pren en consideració el lloc de treball, cal acreditar-ho amb un certificat de l’empresa.
  • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (PIRMI).
  • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents en altres comunitats autònomes.

 

Criteris generals

 • Si en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, l’alumne o l’alumna té germans escolaritzats al centre o pares o tutors que hi treballin (jornada mínima de 10 h. setmanals): 40 punts.
  • Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar.
 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o, en el seu cas, la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet (en el sentit de guàrdia legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família).
  • Quan el domicili habitual estigui a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
  • Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
 • Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció o de l’equivalent, la renda garantida de ciutadania, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.
 • Quan l’alumne/a, pare o mare, tutor/a, germà/na acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris

 • Si l’alumne o l’alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Si l’alumne o l’alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, incloses les persones celíaques: 10 punts.
 • Si el pare, mare, tutors o germans haguessin estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.
  • Són ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals: el segon cicle de l’educació infantil i l’educació primària. Són equivalents a aquests ensenyaments: el parvulari i l’educació general bàsica (EGB).

Dates del procés de preinscripció:

 • Oferta de places provisional: 9 d’abril
 • Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 d’abril ambdós inclosos
 • Presentació de documentació: fins el 25 d’abril
 • Llista barem provisional: 3 de maig
 • Reclamacions: del 4 al 8 de maig
 • Llistes barem amb reclamacions resoltes: 10 de maig
 • Sorteig: 11 de maig, a partir de les 11 o 12 h.
 • Llistes ordenades definitives: 15 de maig
 • Oferta de places definitiva: 11 de juny
 • Publicació llistes d’admesos: 12 de juny (a partir d’aquesta data ja podreu trucar o venir per demanar hora per a la matrícula).
 • Matrícula: del 21 al 27 de juny ambdós inclosos (amb cita prèvia).

 Documentació que cal presentar per a la matrícula:

 • Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant amb l’adreça actualitzada (si escau).