Salut

El caràcter d’aquesta pàgina serà bàsicament informatiu. Farem referència directa a qüestions de salut que afectin directament als alumnes del centre: medicaments, al·lèrgies i paràsits.

Salut i higiene

Un/a nen/a malalt/a ha d’estar a casa i no ha de venir a l’escola si té:

 • Febre superior a 37º C. Podrà tornar després d’un dia sencer sense febre.
 • Si continua amb diarrea líquida després de dos dies de dieta. Podrà tornar quan tingui el resultat de les anàlisis.
 • Infeccions a la boca. Podrà tornar quan hagin desaparegut les llagues.
 • Erupcions a la pell. Podrà tornar amb l’informe del pediatre/a conforme no és contagiós.
 • Conjuntivitis amb pus. Podrà tornar quan desapareguin les lleganyes.
 • Conjuntivitis irritant. Podrà venir si fa el tractament adequat.
 • Podrà tornar quan no tingui ni insectes ni llémenes. Els polls apareixen a les escoles i és normal, però és important actuar ràpidament i que el/la nen/a no vingui a l’escola fins que tingui el cap net.
 • Haurà de portar l’alta del metge/essa que garanteixi la curació després de les malalties següents: Làmblies; Hepatitis; Bronquitis; Rubèola; Pneumònia; Varicel·la; Galteres; Xarampió; Escarlatina.
 • En cas de dubte s’aplicaran els Criteris de no assistència de l’alumnat a l’escola o a la llar d’infants durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles editats pel Departament de Salut.
 • En el cas de detectar problemes importants a nivell físic o psicològic en algun/a alumne/a, es posarà en coneixement de la família per tal d’actuar en conseqüència.
 • L’escola mantindrà una farmaciola amb l’equipament bàsic establert pel Departament de Sanitat, per atendre primeres cures.
 • L’administració de les vacunes està regulada pel Decret 155/1993 d’1 de juny d’actualització del Programa de salut escolar. L’escola coordinarà la seva administració amb el servei de salut de Terrassa, gestionarà les autoritzacions i facilitarà l’ús dels espais per portar-les a terme.
 • A l’arxiu de cada alumne/a hi haurà d’haver una fotocòpia de la targeta de la seguretat social. Així mateix, quan s’inscrigui l’alumne al centre s’aportarà una fotocòpia del carnet de salut, amb les vacunacions corresponents.
 • Per administrar algun medicament cal portar l’autorització firmada i la recepta del metge/essa, indicant la dosi. L’autorització la trobareu a l’agenda. Aquesta norma també inclou el servei de menjador. Les receptes quedaran emmagatzemades en un únic arxiu, situat al despatx de l’administrativa.
 • En el cas de detecció de febre durant l’horari escolar, el mestre responsable de l’alumne en aquell moment, avisarà a l’administrativa per a que avisi a la família i el vinguin a recollir. En el cas que sigui impossible localitzar-la o no pugui venir, es podrà administrar paracetamol, sempre i quan l’autorització estigui signada
 • En cas que un/a alumne/a es faci mal o es trobi malament, cal notificar-ho a la família oralment o a través de l’agenda.
 • En cas d’accident que necessiti atenció hospitalària el/la mestre/a responsable  trucarà a la família perquè vingui a buscar el/la nen/a. Si la família no està localitzable un/a mestre/a  acompanyarà  l’alumne  fins que arribi un familiar.
 • Si l’accident sembla greu, al mateix temps que es truca a la família, es traslladarà el/la nen/a acompanyat/da d’un/a mestre/a, al centre sanitari corresponent.
 • El/la mestre/a responsable haurà de fer servir el transport públic (taxi/ambulància) i enregistrarà l’accident al full que hi haurà a secretaria.
 • Es registraran a la mateixa graella aquells accidents que considerem que són causa d’un risc no avaluat ( defectes instal·lacions…).
 • Convé per a la salut dels infants que els esmorzars o berenars siguin prou variats i equilibrats ( entrepans i/o fruita del temps). Cal evitar la pastisseria industrial i recordar a les tutories que el divendres és el dia de la fruita (Fruiti).
 • L’escola vetllarà per la salut integral de l’alumnat i, en el cas de portar a terme alguna activitat escolar i es vegi que algun/a alumne/a no està en disposició de desenvolupar-la, serà la Direcció del centre qui valorarà i determinarà si és convenient o no que la realitzi.