Projecte Educatiu

Introducció                                                     

 

Aquest document descriu la identitat i el caràcter propi del nostre centre.   S’ha elaborat tenint en compte les característiques socials i culturals de les famílies i de l’alumnat que en formen part i també de l’entorn on està situat.

S’expliciten els objectius, els criteris, els plantejaments educatius i metodològics més rellevants. Defineix què i com s’ensenya a tot l’alumnat. També explicita com s’avalua el progrés en els aprenentatges dels infants.

Hi ha orientacions sobre l’activitat educativa del centre i com impulsa la col·laboració dels diferents membres de la comunitat educativa i la relació amb l’entorn.

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part de la comunitat educativa del centre, siguin pares i mares, professorat, personal del centre i alumnat.

El  PEC  pretén  ser  un  document viu  que  requereix la  seva  revisió  i  actualització periòdica atenent a les necessitats i circumstàncies del moment.

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix el projecte general del sistema educatiu. Aquests apartats corresponen a quatre àmbits diferents:

  • ÀMBIT CONTEXTUAL: Fa referència a la situació geogràfica del centre i les seves característiques.
  • ÀMBIT IDEOLÒGIC : On es defineixen els trets d’identitat del centre.
  • ÀMBIT PEDAGÒGIC: On es recull tot el plantejament educatiu i tractament del currículum.
  • ÀMBIT ESTRUCTURAL I ORGANITZATIU: On es desglossa l’ organització del centre.

Ha estat aprovat en Consell Escolar el dia 30 de març de 2.017