Instal·lacions i ús social del centre.

S'ha produït un error en obtenir un àlbum extern. Comproveu l'adreça de l'àlbum. Ajuda.

edifici

La escola Sant Jordi compta amb tots els serveis necessaris per impartir els ensenyaments d’educació infantil i primària. Està situada a l’àrea educativa del poble de l’Ametlla de Mar, al costat de la Llar d’infants Xerinola, l’IES Mare de Déu de la Candelera i l’Escola Nàutico-pesquera.

Les instal·lacions de l’edifici divideixen estructuralment els espais d’educació infantil i d’educació primària.  Cadascun d’aquests sectors hi compta amb les següents instal·lacions:

INFANTIL PRIMÀRIA
Dues tutoriesSala d’impressió

Aula d’anglès

Aula d’ordinadors

Sala de psicomotricitat

Sala de mestres

Tres aules de suportTres aules de cicle

Aula de música

Aula d’acollida

Aula de plàstica, reconvertida en aula per fer la religió

Aula d’idiomes

Dues aules d’informàtica

Sala d’impressió

Sala de mestres

Aula de meteorologia

Biblioteca escolar

GimnàsMenjador escolar i sala per a l’AMPA

 

ÚS SOCIAL DE L’ESCOLA

 

L’escola cedeix alguns dels seus espais a entitats i associacions del municipi per tal que puguin realitzar les seves activitats d’entrenament i assajos. De la mateixa manera també s’utilitzen espais per a la realització de les activitats extraescolars a càrrec de les empreses Actiesport i Kids&Us. L’ús social dels centres està regulat pel Decret 102/2010,  de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

Art. 53

  1. El Departament d’Educació, els ajuntaments i els centres públics promouen l’ús social dels edificis i instal·lacions dels centres educatius públics, fora de l’horari escolar, per part de persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social i que no suposen l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals o de qualsevol altra mena. Amb aquest efecte, sempre que sigui possible s’han d’agilitar les tramitacions que s’estableixen en aquest capítol i establir, quan escaigui, les modificacions pertinents en l’accés a les instal·lacions dels centres.

 

Art.54

  1. Correspon als ajuntaments resoldre sobre l’ús social, fora de l’horari escolar, dels edificis de les escoles i altres centres educatius dels quals en tinguin la propietat demanial. Quan la realització de l’activitat requereix, a més, l’ús d’equipaments o material del centre, la titularitat del qual és de la Generalitat de Catalunya, es requereix la prèvia conformitat expressa de la direcció del centre. L’ajuntament, prèviament a la realització de l’activitat, notifica a la direcció del centre l’autorització concedida. L’ajuntament adopta les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, respon que els equipaments i materials del centre eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús i garanteix que, si l’activitat comporta despeses per al centre, qui utilitzi les instal·lacions del centre compensa el centre per les despeses ocasionades.

 

Les entitats que fan ús d’espais del centre són:

  • Banda de música de la Cala.
  • Associació de cornetes i tambors.
  • Batucada Kalakata
  • Grup de rock Nautilus
  • Grup de rock Muto
  • Grup de twirling (esporàdicament)
  • Unitat de discapacitats físics de la Residència Onada.