Projecte de centre (PEC)

PROJECTES DE CENTRE
Us presentem els projectes més significatius de l’Institut Escola Sant Esteve. Estem creixent plegats i ho volem fer amb coherència, seguint la línia pedagògica del centre i ideant nous projectes adequats per cada etapa educativa.
 • Metodologies d’enfocament globalitzat 
L’equip docent volem construir entorns respectuosos amb els infants i joves, donar a cadascú les seves necessitats (individuals i col·lectives). Fixem unes estratègies organitzatives que ens permetin assegurar que l’Institut Escola sigui un espai que permeti el desenvolupament general de les diverses intel·ligències i en concret d’aquelles capacitats més adients a cadascú. 
A l’Institut Escola Sant Esteve volem que les pràctiques d’aprenentatge es fonamentin en el coneixement, en les vivències, en aprenentatges d’allò més significatius. L’infant neix amb una necessitat d’interactuar amb el seu entorn per descobrir i comprendre com és. Tots els infants es fan preguntes i els hi volem donar l’ocasió a que ells mateixos vagin fent les seves descobertes. 
L’alumnat és el protagonista en la construcció del propi coneixement.  El motiva el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge. Aquest enfoc:
  • Dóna molta importància al treball cooperatiu i en equip. S’elaboren preguntes,  hipòtesis, reptes…es prenen decisions col.lectivament. 
  • Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres descobertes. Investiguem tot allò que interessa, les investigacions esdevenen col·lectives i s’organitzen per trobar la resposta a aquelles qüestions que han compartit amb els/les companys/es.
  • Transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de coneixement.
  • Activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i en gran grup per crear coneixement de forma compartida.
  • S’avalua i s’autoavalua regulant  tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. S’identifiquen les dificultats i els errors trobant camins per superar-los per tal  d’orientar a l’infant i al jove.
Hem de desenvolupar al nostre alumnat competències per a la vida. Els hi volem oferir un espai on viure i compartir, on créixer i estimar, on aprendre a ser crítics i a aportar solucions, tant a nivell individual, com de servei a la  comunitat i a gaudir de la vida. 
 • Competència social i emocional: Projecte ESCOLTA’M i CONNECTEM a Primària i Secundària
A l’Institut Escola Sant Esteve donem molta importància a l’acció tutorial, ja sigui individual o en grup. Amb el projecte ESCOLTA’M i amb el CONNECTEM proporcionem a l’alumnat estratègies i eines per l’autoconeixement i la millora personal i social.
Tenim un pla d’intervenció educativa que estableix una vinculació educativa positiva entre el/la tutor/a i alumne/a, i que proporciona a tot l’alumnat factors promotors que els reconeguin i els acompanyin en el seu creixement per anar aconseguint cotes de seguretat personal que els ajudin a desenvolupar-se de forma integral i satisfactòria. 
Tant en les sessions en petit grup de l’Escolta’m com en les sessions en gran grup del Connectem volem atendre a l’alumnat en un acte de confiança, amb la voluntat de comprendre´l, on l’escolta requereix una mirada atenta per aprendre a ser curós amb l’altre, per aprendre a saber-nos escoltar.
-Fem de l’acció tutorial una pràctica diària i necessària en tot moment
  • Creem i provoquem espais de relació i comunicació formals i informals entre el docent i l’alumnat, d’aquesta manera afavorim les relacions i altres formes de complicitat i d’empatia mútua
  • Fem emergir a l’alumnat factors de resiliència, els ajudem a que tinguin la capacitat  de superar o buscar possibles solucions a situacions diverses.
  • Centrem la mirada en els elements que afavoreixen el progrés dels alumnat més que en les causes dels seus problemes. 
  • Desenvolupem habilitats de comunicació i relació entre iguals.
  • Proporcionem al grup classe un bon clima emocional d’aula i els motivem per voler aprendre totes les competències i capacitats que ens planteja el currículum. 
  • Promovem activitats educatives d’interacció positiva amb tot l’alumnat, en especial amb els que mostren mancances respecte a la seva capacitat de comunicació i relació social a partir de la solidaritat, de la resolució de conflictes a través del diàleg, del respecte a les diferències individuals, d’una millor cohesió social, i en la cooperació en les pràctiques educatives. 
Pretenem acompanyar les necessitats relacionals d’afecte, vinculació i atenció des d’un suport tutorial que permeti potenciar les capacitats de l’alumnat. Volem, doncs, ressaltar el fet de valorar i posar èmfasi en el desenvolupament de les fortaleses i les capacitats, més que no pas en les debilitats i les mancances del nostre alumnat i les seves famílies. 
El projecte proporciona una estructura organitzativa als tutors que els permet tenir un espai i un temps programat per treballar de manera tranquil·la i amb profunditat la relació tutorial envers el seu alumnat. 

     

 • Atenció a la diversitat i mirada inclusiva
A l’Institut Escola Sant Esteve treballem de forma activa la inclusió, construint una comunitat educativa que s’apropa i s’adapta a les necessitats educatives de l’alumnat, respectant les seves diferències i potenciant-ne les capacitats.
Fer de la inclusió educativa una realitat i portar-la a les aules ha estat sempre un objectiu del centre. El nostre model educatiu es basa en entendre l’educació com un dret universal per a tothom, siguin quines siguin les seves necessitats. Aquesta diversitat és un valor intrínsec i essencial de la societat, que l’enriqueix profundament. Per tant, educar en la diversitat és educar en valors com la tolerància, la llibertat i el respecte a la pluralitat; cal, doncs, personalitzar els recorreguts d’aprenentatge dels nostres infants i joves.
L’Institut Escola Sant Esteve és per a tothom i tot l’alumnat es desenvolupa de forma integral, han de ser capaços de pensar, sentir i estimar, com a futurs ciutadans del món amb els seus drets, deures i responsabilitats envers ells mateixos i la comunitat. 
L’aprenentatge per projectes permet flexibilitzar el currículum, contextualitzar competències i habilitats i atorgar al nostre alumnat un rol actiu en el seu procés d’aprenentatge. L’heterogeneïtat dels grups, al mateix temps, constitueix l’escenari ideal per treballar els valors socials i generar espais on puguin participar i sentir-se part del grup des de la seva singularitat. 
L’aprenentatge per projectes permet abordar la vida com a objecte d’estudi. Aquesta és complexa, i per tant, els reptes que ens proposa s’han d’abordar necessàriament des d’un vessant, com a mínim,  interdisciplinari. És així com l’equip docent també es veu involucrat en un treball grupal, ja que els projectes requereixen la participació de tots els docents i de l’equip d’orientació psicopedagògica. La pràctica educativa per projectes ajuda a crear una cultura escolar inclusiva ja que en el moment de dissenyar els projectes es té en compte la totalitat i la diversitat de l’alumnat. 
Donem molta importància a la relació família-Institut Escola, aquesta és per a nosaltres un dels puntals de la tasca que compartim: l’educació. Treballem perquè aquesta relació sigui fluïda i ens permeti abordar els diferents moments de l’evolució dels nostre alumnat, els vostres fills i filles, de comú acord i amb mútua confiança entre família i centre. La funció educadora la podem desenvolupar millor si avancem amb criteris compartits.
A banda de determinades festes i jornades en què cada any sou convidades totes les famílies (Festa de la tardor,  Nadales, cloenda del Curs, etc.) al llarg de l’any acadèmic hi ha diferents moments de trobada: entrevistes personals, reunions amb les famílies, tallers i xerrades per a famílies us convidem a participar en diverses activitats de classe amb els vostres fills i filles, sessions en família, exposicions de projectes, teatre, etc…Ens agrada que compartiu amb nosaltres el projecte de centre i convidar-vos a participar de manera activa a les aules sempre que sigui significatiu per l’alumnat. D’aquesta manera podeu veure i viure com és la metodologia i la dinàmica de l’aula i que la compartiu amb els vostres fills i filles.
Pertanyem a la xarxa d’escoles sistèmiques, i amb aquesta línia enfortim la Mirada inclusiva de centre.
 • Pràctica Psicomotriu Aucouturier de l’etapa d’Infantil
La Pràctica Psicomotriu Aucouturier té com a objectiu el desenvolupament psíquic dels infants a través del cos. En aquesta pràctica, es treballa la unitat del plaer sensoriomotor com un factor que afavoreix el cos, el procés de simbolització i l’accés a la representació. La pràctica té com a objectiu promoure l’expressió de totes les possibilitats motrius, emocionals, cognitives i relacionals de l’infant.  
L’expressivitat motriu de Bernard Aucouturier, és la forma original en què l’infant manifesta els seus continguts de manera interna i inconscient, des de les primeres interaccions amb el món circumdant. En observar l’infant en acció, el/la psicomotricista descobreix i comprèn el significat de la seva motivació expressiva, el seu desig de concentrar-se, de separar, de ser un mateix.
El psicomotricista està disposat a complir, acceptar, donar suport, comprendre el motiu expressiu per a proporcionar a l’infant les respostes adequades a les seves necessitats, les seves peticions, els desitjos més o menys conscients.
L’objectiu general de la Psicomotricitat és afavorir el desenvolupament global i harmònic dels infants.
Els continguts de la Pràctica Psicomotriu es basa en el joc lliure, és una activitat espontània i permissiva que s’organitza progressivament a partir dels objectes disposats pel joc dels infants. Es tracta de deixar desenvolupar al grup un joc espontani, sense ser jutjats i sense tenir consignes precises. Basant-se en el cos, el moviment i l’espai, es poden emmarcar, però, diferents aspectes que es treballen, de manera global, a les sessions de Psicomotricitat:
  • El cos, l’esquema corporal
  • El moviment- Tonicitat, control postural, equilibri
  • Estructuració perceptivaespai i temps
Les nostres sessions de Psicomotricitat:
La nostra sala de Psicomotricitat és un espai ampli, ventilat i lluminós. El terra és de fusta, per tal d’evitar el fred (durant la sessió els infants van amb uns mitjons antilliscants). La temperatura és l’adient. L’espai convida al moviment i al joc dels infants, i és confortable.
Cada sessió té una durada de 1 hora i 30 minuts per a cada mig grup a la setmana. D’aquest temps, 1 hora es dedicaria al joc i a l’expressivitat lliure dels infants, i la resta a la benvinguda, representació, explicació del què ha passat en la sessió i a l’endreça i  cloenda. 
Disposem de mobiliari divers (espatlleres, mirall gran, bancs suecs, estructures de fusta, tobogans, gronxadors…) material tou (estructures d’escuma folrats amb teles, matalassos i pilotes d’escuma, cordes, etc..) i dur (anelles de plàstic, de diferents diàmetres, calaixos i caixes de plàstic o fusta i diferents mides, etc.), i altre tipus de material pel moment d’expressivitat plàstica i gràfica (material de dibuix i modelatge i material de construcció)
Les sessions de psico s’organitzen com una seqüència de fases que van succeint de manera coherent i ordenada. D’aquesta manera, i basant-nos en la Pràctica Psicomotriu Aucouturier, es proposa una seqüència de cinc fases en les quals s’organitza cada sessió: El ritual d’entrada, la fase d’impulsivitat, la fase d’expressivitat motriu, la fase de representació i el ritual de sortida.
Al llarg de les sessions de psicomotricitat es tindrà en compte assolir aquests objectius:
  • Acompanyar a l’infant en el camí de comunicació i expressió.
  • Facilitar la sortida del pensament màgic per evolucionar cap a un pensament més significatiu i més operatiu.
  • Donar sentit a les accions dels infants com a resultat de les emocions, conflictes, desitjos i necessitats.
  • Fer que l’infant pugui vivenciar els continguts de l’àrea de descoberta d’un mateix i dels altres; i de comunicació i llenguatge, per a poder interioritzar-los i afavorir el seu aprenentatge significatiu.
  • Facilitar la coherència pedagògica de tal manera que les activitats a les sessions de psicomotricitat preparin, completin i consolidin els aprenentatges que l’infant ha d’assolir al llarg de l’etapa.
  • Potenciar els aspectes socials de la relació en un ambient d’activitat lúdic.
 • Espais de lliure circulació a infantil
“El millor home no és mai aquell que va ser menys nen, ans al contrari: és aquell que quan arriba als trenta anys de la seva vida  troba reunit en el seu cor el meravellós tresor de la infància» 
Justifiquem el nostre projecte dels espais de lliure circulació sobre els fonaments de tres pilars fonamentalment: l’Educació activa, els principis de la pedagogia Montessori i els estudis de Piaget.
El joc és el protagonista. El joc, ple de fantasia, esdevé molt important per a l’ànim de l’infant i per a la seva intel·ligència en evolució. En aquesta etapa hi ha la necessitat de jugar, i és a través del joc com es van desenvolupant els processos cognitius;  per tot això no l’hem de perdre.
Cada tarda els infants de P3, P4 i P5 tenen una oferta de 8 espais on poden anar. Cada espai està pensat per tal de desenvolupar les diferents capacitats de l’etapa d’infantil i treballar les diferents intel.ligències múltiples. 
En aquesta línia és com plantegem els espais de lliure circulació amb els nostres infants a l’etapa d’Infantil. Uns espais de joc que es caracteritza per:  respecte per les aptituds, interessos i experiències individuals; suficient llibertat i informalitat externa perquè els mestres puguin conèixer als infants tal com aquests són de veritat; respecte per l’aprenentatge començat i dirigit per un mateix; respecte per l’activitat, que és tant un estímul com el punt central de l’aprenentatge i, potser per damunt de tot, la confiança en el contacte humà, les relacions i el treball conjunt en una atmosfera normal i humana.
Es tracta de que cada dia es trobi en situació d’haver de decidir-se per una activitat i dedicar-s’hi mentre tingui interès i després deixar-la, endreçant sempre allò que ha utilitzat, per buscar-ne una altra.
Què pot fer l’infant? Jugar tot/a sol/a? amb d’altres? Inventar-se un joc i després convidar als altres perquè hi juguin amb ell/a?
Aquí, on ningú els destorba,  poden jugar i reproduir tot allò que veuen fer en la seva vida quotidiana fora de l’escola.
A cada espai hi ha un docent que amablement els hi preguntarà si necessiten ajuda o mostrarà com s’utilitza un material o un joc nou.
L’ important serà l’activitat de l’infant que, amb els seus sentits ben desperts, experimenti la realitat en el seu propi cos. Més tard, quan ja estigui impregnat de la seva pròpia experiència i comenci a descobrir paral·lelismes en el material específic que manipula, l’adult pot aprofitar per fer una petita «lliçó informal»: «Això és alt, això és baix». I així successivament amb tots els materials que conviden als infants a noves activitats. Gràcies a aquest procés, juntament amb el seu entorn, l’ajudarem a estructurar la seva capacitat de comprensió i s’aniran establint  les bases per a accions intel·ligents.
Un altre aspecte fonamental és  el gran dinamisme que creiem que  generarà l’agrupació dels nens i nenes,l’alumnat de P3, P4 i P5 interaccionen en el mateix espai: els més petits aprenen més fàcilment dels més grans que no pas dels adults, perquè la distància que hi ha entre ells no els sembla tan insuperable. Els grans poden comparar-se amb els petits i adonar-se de com han avançat. En aquesta agrupació vertical no hi ha gaire lloc per a les competicions en les quals es posa en disputa qui és millor que l’altre, qui rep més elogis,…, i en canvi els que necessiten més temps i van més a poc a poc eviten sentir-se frustrats.
En un grup en què hi ha infants de diferents edats, al docent no li és difícil tenir en compte les diferents etapes de desenvolupament. Les situacions de la vida real agrupen nens i nenes amb un grau de maduresa diferent per fer una activitat en comú. No obstant això, el nivell d’aprenentatge pot i ha de ser diferent per a cada un. Una de les ocupacions més fascinants del i la mestre/a serà observar la manera de fer dels nens i nenes, escoltar les seves converses i, pel tipus de preguntes que fan i de respostes que donen, avaluar les respectives etapes de desenvolupament . Amb aquesta observació, cada vegada li resultarà més fàcil posar-se al nivell dels infants i sentir-s’hi més a prop.  
Si respectem cada infant en la seva etapa actual, l’ajudem sobretot a que el seu grau de seguretat personal sigui més elevat. 
La renovació constant dels espais i dels materials subministra permanentment estímuls nous perquè facin activitats també noves. 
«L’ANALFABET DE DEMÀ NO SERÀ AQUELL QUE NO SÀPIGA LLEGIR, SINÓ AQUELL QUE NO HAGI APRÈS A APRENDRE» Toffler, «El xoc del futur»
 • Ambients d’aprenentatge a primària
Seguint la línia pedagògica del espais de lliure circulació d’infantil, a Primària oferim els ambients de lliure circulació.
Els docents tenim l’experiència que qualsevol capacitat es desenvolupa millor amb el joc. Podem considerar que el joc és el millor mitjà educatiu per afavorir l’aprenentatge i el coneixement, és una activitat que desenvolupa la intel·ligència. 
Els ambients, preparats per l’equip de mestres, és una de les eines d’aprenentatge que facilita el joc i la interacció entre infants. Es poden descriure com una metodologia de treball que pretén crear espais d’aprenentatge globalitzats. Els docents reflexionem i arribem a acords a l’hora de plantejar i preparar un ambient. Els nens i nenes experimenten lliurement amb els materials i propostes que se’ls hi presenten setmanalment i van adquirint seguretat, autonomia i responsabilitat de les seves experiències, alhora que amb l’acompanyament de l’adult, van prenen consciència dels propis aprenentatges.
Els grups són constituïts per interessos, afavoreixen la interacció, col·laboració i cooperació entre infants de diferents edats. Parteixen d’un aprenentatge significatiu per part de l’infant, que té en compte els seus coneixements previs i en el qual destaca la gran importància que té la relació amb els companys/es.
Durant l’etapa de primària els infants disposen de dues sessions d’Ambients de lliure circulació a la setmana. Els nens i nenes del cicle dels mitjans (1r, 2n i 3r) es barregen, i per altra banda, l’alumnat del cicle dels grans (4t, 5è i 6è). 
Tots els rols són importants per tal que els ambients siguin una bona eina d’aprenentatge.
L’Infant és el constructor del seu propi aprenentatge. Investiga, prova, assaja, modifica, construeix, destrueix, parla, raona, explica, inventa, imagina, actúa, observa, experimenta, comparteix, es relaciona, s’emociona i  interactua amb els altres. Té una sèrie de consignes bàsiques que ha de respectar pel bon funcionament dels ambients.
La funció dels docents és fer de guia, d’organitzadors, mediadors, observadors, per facilitar el procés d’aprenentatge. Els i les mestres dediquem part dels cicles per valorar el funcionament dels ambients, els espais, l’organització, els materials, la seva presentació, fem propostes noves i posem en comú la observació de l’alumnat.
Els ambients és una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.
 • Workshops a secundària
Seguint la línea pedagògica del centre, a infantil amb els espais de lliure circulació i a primària amb els ambients de lliure circulació, a l’etapa de secundària presentem les tres tardes de la setmana els Workshops. 
L’alumnat, al llarg del curs, passa pels tres workshops que s’oferten aquest curs, Gamification, relacionat en l’àmbit lingüístic, on la llengua vehicular és l’anglès, el  Creatiu, relacionar amb l’àmbit artístic i l’Experimental, relacionat amb l’àmbit tecnocientífic.
L’objectiu dels workshops és aprofundir i presentar nous continguts curriculars on l’alumne/a és el/la protagonista. A partir de reptes i APB (aprenentatges basats en problemes) donem a l’alumnat eines per assolir les competències bàsiques i els acompanyem en tot aquest procés.
 • Envoltats d’ART
La neurociència ens diu que on hi ha emoció hi ha record, que l’aprenentatge lligat a les emocions és més perdurable, es percep com a més rellevant i és més significatiu. Demostra la naturalesa social del fet d’aprendre, aprendre entre iguals, aprendre dels altres, d’un mateix en relació als altres. Certifica que la creativitat és l’habilitat cognitiva que activa totes les àrees del cervell, l’activitat més complexa, més personal i intransferible, la que més sinapsis provoca, focs d’artifici pel nostre cervell, i un camí de descoberta d’allò que portem a dins. L’acte creatiu posa en valor la nostra experiència prèvia, el nostre judici i les nostres emocions; les ocurrències, les troballes i els experiments; el joc, el plaer i el gaudi. La creativitat és una gran lliçó per als educadors i aquesta lliçó va ser escrita pel professor Elliot Eisner: “What do the arts have to teach us about education?”.
L’Institut Escola Sant Esteve vol donar, a totes les disciplines artístiques, la música, la dansa, el teatre, la plàstica, el cinema, les arts audiovisuals, la fotografia, el disseny, etc.. la importància que tenen. Aquestes ajudaran a l’alumnat a desenvolupar-se en l’àmbit emocional, social i acadèmic, ja que ajuden a activar moltes parts del cervell, treballen la imaginació, ajuden a socialitzar-se, a expressar les seves emocions i alhora els ajuda a enfortir la seva autoestima i seguretat. Competències que, sense cap dubte, ajuden al creixement personal de l’infant i l’adolescent.
L’educació artística facilita que es treballi també dins l’aula aspectes com la confiança, la concentració, la responsabilitat, la presa de decisions, i aprendre que pot haver més d’una resposta a un problema.
Estem iniciant el projecte Envoltats d’ART amb els següents objectius:
  • Potenciar les arts per millorar les capacitats i les competències bàsiques de l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària, i contribuir a estructurar el seu pensament.
  • Generar situacions d’aprenentatge vinculades a les arts que afavoreixin l’aprenentatge de l’alumnat, tot atenent la diversitat i fomentant la inclusió.
  • Promoure l’obertura i les aliances dels centres amb l’entorn i contribuir a desenvolupar estratègies de projecció externa.
  • Fomentar el gust per les arts entre la comunitat educativa i aportar futur públic per a les arts i la cultura.
  • Generar oportunitats per detectar i promoure el talent en l’àmbit de les arts tot atenent la diversitat.
  • Contribuir a la formació del professorat a través de la col·laboració dels mestres i professors del sistema educatiu amb el professorat dels ensenyaments artístics i els professionals de l’àmbit de les arts.
  • Generar espais de treball en xarxa entre els centres educatius.
Des del centre volem fomentar espais creatius, on la imaginació, l’experimentació i la creativitat es treballin i s’estimulin. Volem treballar la comunicació amb l’alumnat i estimular en ells i elles un aprenentatge més ric i motivador. Creiem fermament que és un mitjà molt potent per aprendre, relacionar-se , descobrir-se a un mateix e interpretar i interrelacionar-se amb l’entorn.

 • Pla TAC: ús de les tecnologies informàtiques, digitals i audiovisuals
Un dels punts forts del nostre centre és l’àmbit digital, des del curs 2013-14  disposem del Pla TAC (Tecnologia en l’Aprenentatge i la Comunicació). Va ser el curs 2017-18 que vam actualitzar el Pla i el Departament ens va proposar ser Escola Pilot en Transformació Digital, això va comportar un gran impuls en la dotació d’eines tecnològiques del centre i actualment ens facilita l’aprenentatge de l’alumnat amb la metodologia de centre.
El projecte Transformació Digital Educativa és una operació cofinançada en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. A través d’aquest projecte, el Departament d’Educació ha millorat l’ús i la qualitat de les tecnologies de l’informació i la comunicació (TIC) de què disposa el sistema educatiu públic català.
Els objectius del projecte són:
  • Posar a disposició dels centres educatius públics de Catalunya les eines TIC necessàries per tal que l’alumnat pugui assolir les competències digitals bàsiques definides en els currículums vigents.
  • Contribuir a l’acompliment dels objectius educatius inclosos en el marc de l’Estratègia Europa 2020 (ET-2020).
  • La millora dels serveis associats a la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya que es posen a disposició de la comunitat educativa i dels professionals del servei d’educació de Catalunya, com per exemple Àgora, Nodes i Moodle.
És a partir de 4t de primària que donem a l’alumnat i a les seves famílies un correu electrònic amb el domini del centre. En aquesta etapa l’alumnat comença a conèixer el bon ús de les eines digitals. Al començar la secundària és quan l’alumnat ha de disposar d’un chromebook, aquesta serà la seva eina de treball diària, junt amb d’altres materials.
 • Pla d’impuls a la lectura
El Pla de Lectura de Centre promou:
  • l’aprenentatge de la lectura 
  • l’aprenentatge a través de la lectura
  • el gust per llegir 
  • la formació d’usuaris 
Pel que fa a la competència lectora hem fet el desplegament de les activitats que es fan relacionades amb la lectura des de P3 fins a 6è, així com les diferents tipologies textuals que es treballen. Continuem treballant l’elaboració de les rúbriques seguint la línea de centre i ampliant aquestes activitats a la Secundària.
Saber llegir: la competència lectora.Entenem que l’aprenentatge de la lectura no és només la iniciació de l’alumnat en el món del text escrit. L’aprenentatge de la lectura és una progressió ascendent en l’adquisició de la comprensió lectora, una ampliació de la capacitat de llegir textos i imatges cada cop més complexos i una necessitat de superació i d’esforç en la lectura. La competència lectora és per tant una capacitat complexa i transversal, determinada socialment i culturalment. 
Llegir per aprendre: la competència informacional. La competència informacional es construeix sobre tres pilars: la competència lingüística per entendre la informació, la competència digital per dominar les noves tecnologies i la competència d’aprendre a aprendre per resoldre la necessitat d’informació. Parlem de competència informacional quan adquirim la capacitat de plantejar la necessitat d’informació sorgida, de definir i concretar quines característiques tindrà, quines fonts són les més adients, amb quines paraules clau farem la cerca, com es realitza la consulta, comprovar si la informació respon a les nostres necessitats. Seleccionar i emmagatzemar la informació per després poder analitzar-la i interpretar-la mitjançant la lectura. Processar un resum, un esquema o mapa conceptual per finalment comunicar els coneixements amb un producte final. 
L’Institut Escola treballa per projectes, tenim una metodologia de treball que s’escau al que ens demana la competència informacional. Per això també és molt important aprofundir en el treball d’aquesta competència i en la manera com el nostre alumnat fan la cerca d’informació.
El gust per llegir. Quan parlem del gust per llegir ens referim a l’adquisició d’un hàbit basat en el gaudi, com a descobriment d’unes il·limitades possibilitats d’oci, i com a expressió i formació del gust personal i del desig lector propi. Aquest gust lector és conseqüència d’haver desenvolupat l’hàbit lector. S’adquireix fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s’ha llegit i sabent-ho explicar a través de l’oral i/o l’escrit i compartint-t’ho. El gust per llegir implica que s’hagi assolit un bon nivell de competència lectora, la possibilitat de fer una lectura lliure i que el centre promogui i faciliti contextos i situacions de lectura.
LES ACTIVITATS QUE ES FAN A L’INSTITUT ESCOLA SANT ESTEVE PER TREBALLAR LA LECTURA:
 
 • padrins de lectura
 • lectura en parelles
 • 30 min diaris de lectura a l’aula (LLEGIM)
 • lectura silenciosa
 • lectura en veu alta
 • recital de poesia
 • el llibre de la classe
 • dramatitzacions diverses (teatre)
 • el llibre com a font d’informació
 • diferents fonts d’informació
 • distinció llibres d’imaginació i llibres de coneixements
 • obres de referència
 • el sumari per localitzar la informació
 • localització d’informació rellevant
 • ús del catàleg
 • diaris i revistes
 • recerca d’informació en suport digital
 • audició de narracions
 • registre dels llibres que he llegit
 • intercanvi de llibres per St. Jordi
 • les maletes viatgeres dels contes; de P3 a 2n de Primària
 • hora del conte
 • presentació de novetats 
 • les guies de lectura
 • recomanació de llibres
 • la biblioteca de l’escola: normes, el préstec
 • parts d’un llibre, col·leccions i formats
 • visita a la biblioteca pública
 • la revista B-124
 • la nostra revista L’ESTEVET
 • la visita d’un escriptor/a o  il.lustrador/a
 • representacions i recitals oberts a les famílies
 • Learn English can be fun 
Veiem molt necessari l’aprenentatge de l’anglès des de les primeres edats. Fem anglès en les tres etapes educatives, infantil, primària i secundària. L’aprenentatge de l’anglès a la nostra escola es fa realitzant un treball paral·lel a l’aprenentatge per  projectes que es desenvolupen a l’aula ordinària, i des dels mateixos projectes de l’àmbit lingüístic.
Els nostres objectius són:
  • Reforçar la comprensió i expressió oral en llengua anglesa des dels primers cursos.
  • Afavorir la producció en llengua anglesa en converses diàries i espontànies.
  • L’ús de la llengua anglesa per part del professorat a dins i fora de l’aula.
  • Apropament a aspectes culturals i tradicionals propis d’un altre país  (tradicions, contes, jocs populars, cançons…)
Aquests objectius ajudaran a assolir les següents (capacitats) competències:
1- Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a font de riquesa personal i col·lectiva, prendre consciència de la importància del domini de llengües en un món cada cop més global i utilitzar tots els mitjans al seu abast incloent-hi les TIC, per obtenir informació i per comunicar-se.
2- Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita en totes les llengües de l’escola per comunicar-se amb els altres.
3- Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut als diferents contextos i situacions comunicatives.
4- Comprendre i respondre en llengua estrangera a les interaccions orals habituals de l’aula i del centre.
5- Comprendre els missatges orals en llengua estrangera sobre temes relacionats amb els interessos de l’alumnat, els dels altres i del món que ens envolta.
6- Comprendre textos audiovisuals.
Treballem l’anglès en dues sessions de grup reduït a la setmana i a partir de Primer de Primària afegim una altra sessió en grup sencer. És a segon de primària que afegim una o dues sessions en grup reduït en les sessions del Llegim en anglès i aprofitem els ambients de Primària i els Workshops a la Secundària per fer-ne algun en anglès.
És en els cicle de grans on es presenta un dels projectes en anglès a les famílies i, si s’escau, també es representa un obra en anglès a tercer de primària per les famílies i els companys del centre.
I no ens podem oblidar de la figura de l’auxiliar de conversa en anglès, gràcies a aquest projecte impulsat per l’Ajuntament, aquesta figura ens ajuda a aprofundir i ampliar les hores de conversa amb l’alumnat i a desenvolupar activitats complementàries al projecte que està treballant l’alumnat a classe.
Aquest curs estem iniciant el coteaching, on el/la tutor/a  de classe i l’especialista d’anglès comparteixen la mateixa sessió amb la finalitat que l’alumnat normalitzi la llengua anglesa en el dia a dia escolar.
Un altre recurs que utilitzem és l’apadrinament amb l’escola Fior di Loto de Pushkar (India), l’alumnat s’envia cartes entre ells i elles i aprenen l’idioma partint dels seus coneixements.
 • Biblioesteve (biblioteca del centre)
La biblioteca és un espai educatiu, que cobreix les necessitats tant de  l’alumnat com del professorat. L’entenen com una eina per fomentar la lectura i donar suport al currículum; un espai d’aprenentatge i al mateix temps de lleure, on els infants  disfruten de la lectura.
La biblioteca del nostre centre és un lloc on els infants, adolescents i docents podem buscar informació, un lloc tranquil on es fa lectura, on fer el préstec, un lloc on s’organitzen les feines personals i col.lectives, també és un espai per fomentar:
  • la lectura, oferint llibres de qualitat i adients a cada etapa educativa, tenint un espai còmode per fer la lectura.
  • el desig de saber, tenint un bon fons documental integrant tota mena de suports.
  • l’hàbit de cercar, orientant l’alumnat en les seves indagacions i recerques.
  • lloc de trobada i intercanvi cultural, sent-ne un element important del centre educatiu.
Es fa servir l’ePèrgam. L’ePèrgam és l’aplicació de gestió de les biblioteques escolars que ofereix el Departament  d’Ensenyament.
És una aplicació en línia i es caracteritza per:
  • Aprofitar els avantatges de la xarxa per fer la catalogació.
  • Permetre la consulta en línia dels catàlegs de les biblioteques escolars.
  • Disposar de funcionalitats per incentivar l’ús de la biblioteca per part de la comunitat escolar.
  • Facilitar el manteniment tècnic de les dades bibliogràfiques i d’usuaris.
Una de les activitats que s’organitza des de la biblioteca son LES MALETES DELS CONTES. A partir del mes de novembre han començat el seu recorregut casa per casa, les maletes viatgeres, unes maletes plenes de contes i revistes per compartir en família.
Tenim un total de 12 maletes al Parvulari i 8 al Cicle Inicial. A cada maleta hi ha també una llibreta on les famílies anoten tot allò que volen compartir amb les altres famílies i l’escola.
Una altre activitat és el PRÉSTEC a partir de primer de primària. L’alumnat s’emporta un llibre durant un període de dues setmanes. Si vol, el pot tornar abans. Si no l’ha acabat, pot demanar una pròrroga de 1 o 2 setmanes. El temps que disposa del llibre mai sobrepassa les 4 setmanes.
Us convidem a veure el nostre bloc Biblioesteve
 • Escola Verda
El programa Escoles Verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.
Tota la comunitat educativa  hem de tenir present:
  • Ser un model pel nostre alumnat.
  • Tenir sempre present les tres R: reduir, reutilitzar i reciclar
  • Recordar les senyalitzacions ambientals.
  • A cada aula hi ha un gestor mediambiental que té unes tasques assignades
  • Respectar i gaudir dels arbres i les plantes de l’Institut Escola.
  • Aprofitar la llum natural;  córrer les cortines o obrir les lames, tancar llums o fer servir només els necessaris.
  • Tancar els aparells quan no els fem servir i no deixar-los en espera.
  • Tancar portes i finestres quan la calefacció estigui en funcionament i si cal ventilar, obrir  durant 10’.
  • Estalviar aigua: les aixetes, les cisternes i les fonts del pati estan eficientment senyalitzades.
  • Fer un ús raonable del paper: fotocopiar sempre que sigui possible per les dues cares, reutilitzar el paper sobrant,…….
  • Portar l’esmorzar en carmanyola en el centre i a les activitats extraescolars i  sortides.
  • Fer bon ús dels contenidors de reciclatge.
  • Fer ús del camí escolar
Si tots reduïm, tots guanyem!

 • Projecte de cooperació “Fior di Loto” India
L’any 2008 vam engegar un Projecte de Cooperació amb la Fundació Fior di Loto. Ens vam agermanar amb l’escola per a nenes que tenen a Pushkar i ens vam comprometre a dur a terme activitats que col.laborin en la millora de les condicions i de la qualitat de l’Educació de les nenes d’aquesta part de l’Índia.
Cada curs els nens i nenes de l’escola amb l’ajuda de les mestres i de les famílies preparen treballs manuals i paneres nadalenques per destinar diners per a la Fundació Fior di Loto. Moguts per una voluntat de participar directament en algun projecte de cooperació de manera continuada, significativa i transversal; i aprofitant el vincle que una mestra tenia amb la Fundació, vam animar-nos a col·laborar en l’escolarització i l’educació  de les nenes de l’Índia.
En aquesta escola s’escolaritza gratuïtament nenes que per la seva condició social no tenen possibilitats d’anar a l’escola. L’IE Sant Esteve col·labora cada any amb la Fundació amb la finalitat de millorar les instal·lacions i els recursos de l’escola de Pushkar.
Hem contribuït en la construcció de classes, en la creació d’una biblioteca, en l’esponsorització de nenes que hi ha a l’escola, en la compra de material escolar i lúdic i també en necessitats mèdiques quan han calgut.
També hem rebut la visita de les fundadores de l’escola i el nostre alumnat ha fet intercanvi de dibuixos, cartes i missatges amb les nenes de Pushkar.
La nostra vinculació amb la Fundació serveix  per apropar als/les nostres alumnes a una realitat molt diferent de la nostra, on els infants tenen desitjos, somnis i interessos similars als infants d’aquí, però on els seus drets i privilegis són molts diferents als dels nostres nens i nenes.
Acostar l’escola Fior di Loto a l’IE Sant Esteve ens permet any rere any reflexionar al voltant de la pobresa i les desigualtats socials i educar en l’empatia i la solidaritat. 
En definitiva, aquest projecte ens fa conscients que tots hem de contribuir en la construcció d’un món més just, on tot els nens i les nenes tinguin accés a l’Educació i a la igualtat d’oportunitats.
Ens agradaria afegir que en aquest projecte s’hi ha implicat tota la comunitat educativa i ara sabem que si tots posem una mica de la nostra part es poden fer grans coses.
Us convidem a veure el nostre bloc Cooperació: Fior di Loto (India)
 • Som Institut Escola del grup de treball de la Xarxa Sistèmica de la UAB
Tothom forma part de diferents sistemes que s’interrelacionen i la comunitat educativa del Sant Esteve és un d’ells.
Totes les persones som importants i imprescindibles: infants, joves, famílies, docents, personal administratiu, monitoratge, conserge, equip de neteja.
Formem part de la xarxa d’aquest sistema en el que viatgem conjuntament acompanyant als autèntics protagonistes del nostre centre, els infants i als adolescents.
Tot el nostre alumnat, el seu context particular, els seus vincles familiars més importants, arriben, a través de l’Institut Escola, a un nou espai de confluència d’altres sistemes i realitats: altres llengües, cultures, models familiars…
La nostra feina és facilitar la creació d’un context social de benestar a partir del qual els infants descobreixin el plaer i l’interès per:
Aprendre a conviure, compartir, expressar i acceptar desitjos i frustracions, descobrir, experimentar, crear solucions reals davant les dificultats quotidianes, en resum  aprendre a aprendre.
El nostre desig és afavorir un ambient a on els infants i joves puguin construir la seva pròpia identitat, única en relació amb tots els qui comparteix el procés de créixer. 
Descobrir i ser partícip de la realitat del món.
Aprendre i créixer amb una mirada àmplia, integrant totes les àrees humanes, emocionals, biològiques i cognitives.
Eduquem des de la mirada inclusiva que acull i accepta a cada alumne/a amb la seva història, les seves arrels i el seu context familiar a qui sempre és lleial.
Respectem l’ordre i el lloc de cadascú, per tal que es pugui fer la millor tasca; el que pertoca com a alumnat, famílies i professionals de la comunitat educativa.
Treballem amb la il·lusió d’enriquir-nos conjuntament en l’àmbit humà i professional.
Us convidem a veure el nostre bloc MIRAR AMB BONS ULLS