Model Educatiu

             IMATGES

MODEL EDUCATIU

Tothom forma part de diferents sistemes que s’interrelacionen entre si, la comunitat educativa de l’IE Sant Esteve és un d’ells.

Totes les persones som importants i imprescindibles.

Els infants arriben al centre acompanyats del seu context particular i dels seus vincles familiars. A través del centre, descobreixen un nou espai de confluència d’altres sistemes i realitats: altres models familiars, cultures, llengües, …

El centre facilita la creació d’un espai de benestar a partir del qual els infants descobreixin el plaer i l’interès per: aprendre a conviure, compartir, respectar, expressar i acceptar desitjos i frustracions, descobrir, experimentar, investigar, en resum aprendre a aprendre.

Afavorim un ambient a on els infants puguin construir la seva pròpia identitat, única, en relació amb tots els qui comparteix el procés de créixer.

VALORS

♦Tota la comunitat educativa som escola, infants, famílies, equip docent, monitoratge, personal administratiu, conserge i col·laboradors, treballem interactuant amb el món que ens envolta com a font de descobriment, d’acció, d’aprenentatge i progrés.

♦ Valorem i acollim amb bons ulls a tots els infants i les seves famílies sense excepció, respectant la seva procedència, la seva història i el seu desenvolupament.

♦ Creiem en un infant capaç, en constant evolució, global, únic i singular, social, creatiu i pel qui aprendre és una necessitat i una font de creixement personal.

♦ Treballem en equip acompanyant, compartint, facilitant, escoltant, dialogant i reflexionant per a crear espais i fomentar experiències a on l’infant pugui aprendre i créixer com a ésser humà.

♦ Ens comuniquem i aprenem en català que és la nostra llengua comuna.

♦ Protegim el nostre entorn i afavorim la sostenibilitat reduint el consum i les deixalles.

♦ Col·laborem amb altres institucions educatives com la Fundació “Fior di Loto” de la Índia perquè creiem en la solidaritat i en el dret a l’educació de tots els infants del món i especialment els més desfavorits.

EL QUE FEM

Vetllem perquè els infants trobin a l’escola un espai on se sentin respectats i cuidats.

Que sigui un lloc idoni per adquirir les competències bàsiques i els instruments necessaris per a realitzar nous i bons aprenentatges.

Promovem la cohesió social, el respecte al nostre planeta, incentivem l’art com a eina imprescindible d’aprenentatge, incorporem les tecnologies informàtiques i digitals i el treball en equip i en xarxa.

Fomentem la formació i la participació del professorat en la innovació educativa com a eina per aconseguir una millora professional i personal.

A ON ANEM

♦ Oferim al nostre alumnat la formació més adient per millorar el seu desenvolupament i les seves capacitats de manera integral.

♦ Treballem en equip amb il·lusió i entusiasme per aconseguir un clima de convivència i evolució conjunta de la comunitat educativa.

♦ Impulsem la realització i millora de la nostra línia pedagògica amb coherència, a partir dels recursos propis i l’organització del professorat, prioritzant l’educació personal i el treball cooperatiu de tot l’alumnat.

♦ Dinamitzem les estratègies que faciliten mantenir i augmentar la cohesió de la comunitat, possibilitant el diàleg, la participació i la construcció d’una societat millor.

PROJECTES DE CENTRE

 • RECERCA, projectes en col·laboració amb un investigador/a
 • Competència social i emocional
 • Ambients d’aprenentatge a primària
 • Espais de lliure circulació a infantil
 • Metodologies d’enfocament globalitzat (projectes d’investigació)
 • Escola Verda
 • Learn English can be fun (anglès de P4 a sisè)
 • Socialització de materials
 • Pla TAC: ús de les tecnologies informàtiques, digitals i audiovisuals
 • Biblioesteve (biblioteca)
 • PPA (pràctica psicomotriu Aucouturier de P3 a P5)
 • Pla d’impuls a la lectura
 • Projecte de cooperació “Fior di Loto” Índia
 • Projecte ESCOLTA’M a Primària i secundària
 • Envoltats d’ART

METODOLOGIA

Treballem amb metodologies d’enfocament globalitzat. L’alumnat és el protagonista en la construcció del propi coneixement.  El motiva el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge. Aquest enfoc:

 • Dóna molta importància al treball cooperatiu i en equip. S’elaboren preguntes o hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en comú el resultat de les tasques individuals i s’elabora col·lectivament el resultat.
 • Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.
 • Transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de coneixement.
 • Activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i en gran grup per crear coneixement de forma compartida.
 • S’avalua regulant  tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. S’identifiquen les dificultats i els errors trobant camins per superar-los per tal  d’orientar a l’infant i al jove.

LA IMPORTÀNCIA DELS ROLS  EN L’APRENENTATGE

Rol del docent vers l’alumnat

Planifiquem com compartir els objectius amb l’alumnat, fent-li veure la finalitat de les tasques que ens proposem. Al llarg de tot el procés l’ajudem a avaluar i regular el seu aprenentatge.

Provoquem curiositat, reptes,  temps per investigar i reflexionar. L’encoratgem a construir els seus propis aprenentatges i l’ajudem a prendre consciència del seu progrés.

Rol de l’alumnat

L’alumnat aprèn quan es produeix una relació entre els continguts nous amb els continguts i coneixements que ja posseeix.

Aprèn per interacció amb l’entorn més proper, compartint activitats amb altres companys i companyes, pel procés d’assaig/error enfrontant-se a situacions o problemes en els que s’han d’assolir metes o èxits.

LA TUTORITZACIÓ I ATENCIÓ A L’ALUMNAT

La Tutoria

Els vincles entre el docent, l’alumnat i la família són essencials en el procés educatiu.

Els objectius s’han de plantejar conjuntament amb l’infant i el jove i en col·laboració amb la família.

Destaquem el seu autoconeixement i acceptació, el desenvolupament de la seva personalitat de forma equilibrada i la seva integració a l’aula, l’institut-escola i la comunitat.

Aquests objectius -acadèmics, personals i de convivència- s’avaluen a través de les entrevistes amb alumnat i famílies i altres accions educatives com:

Tutories d’aula

Es treballa la competència socioemocional i de convivència en una sessió setmanal de grup classe.

Tutories personalitzades

Es realitza al llarg del curs, la fa el/la tutor/a individualment amb cada alumne/a per reconèixer i identificar de forma integral aspectes acadèmics i personals.

A l’etapa de secundària cada docent és tutor de 10 alumnes, d’aquesta manera assegurem el seguiment personal i acadèmic, així com l’evolució de l’adolescent.

Projecte ESCOLTA’M

Dialogar i escoltar suposa un aprenentatge i una reflexió constant per docents i alumnes.

En aquesta relació tutorial fomentem la confiança i la gestió de les relacions entre docents, alumnat i famílies.

S’inicia el curs 16-17 a primària per aprendre a gestionar les emocions i habilitats socials. Es fa una sessió setmanal amb un nombre molt reduït d’alumnes.

Atenció a l’alumnat

Cada infant és únic i singular, l’institut-escola contempla el procés educatiu en funció del seu ritme d’aprenentatge i del seu procés maduratiu.

Dediquem l’atenció  específica a l’alumnat amb necessitats educatives oferint-los mitjans adequats per al seu avenç. L’EAP (Equip psicopedagògic) recolza la tasca educativa de l’equip de docents. Fa el seguiment individual de l’alumnat per resoldre o orientar diferents aspectes  educatius i socials.

Disposem de mestres i professors especialistes,  de recursos personalitzats i diversificats per assegurar l’atenció a  l’alumnat.