PEC 2018

Projecte Educatiu 2018
TRETS D’IDENTITAT.

Escola pública.

Escola catalana en un context plurilingüe, el català llengua vehicular i d’aprenentatge i eix vertebrador del projecte educatiu plurilingüe.

Escola laica, respectuosa amb el pluralisme de les conviccions religioses.

Escola coeducadora, educació no sexista present en les accions educatives.

Escola inclusiva i acollidora, amb la voluntat d’aconseguir una educació de qualitat per a tothom.

Escola respectuosa amb la pluralitat, desenvolupant el respecte a la diversitat, la cultura del diàleg i la convivència i la consciència d’igualtat.

Es regeix pels principis de  qualitat pedagògica, oferint una educació de qualitat amb la participació de les famílies i de la comunitat educativa.

Educa en valors i democràcia, potenciant els valors propis d’una societat democràtica: l’actitud de diàleg, la responsabilitat, la participació, la tolerància…

Escola sostenible, part integrant del medi ambient i compromesa amb l’entorn, formant part de la xarxa d’escoles Escoles Verdes.

Educació activa i crítica, per aconseguir el desenvolupament del pensament crític i del pensament creatiu.

Potencia la interrelació entre l’alumnat, per tal d’afavorir i millorar la responsabilitat, la comunicació i el sentiment de pertinença a un mateix col·lectiu.

Educa en l’esforç, per ampliar al màxim les capacitats i que això els permeti vèncer els obstacles en els diferents àmbits de la vida.

Educa per la salut, formant l’alumnat perquè adopti un estil de vida el més sa possible i unes conductes positives de salut.

Escola participativa, potenciant la participació activa dels diferents sectors de la comunitat educativa.

Promou la participació en activitats proposades pel municipi, establint vincles entre l’alumnat i la vida social del municipi.