Salut

L’alumnat, personal docent i personal del PAS que accedeixin al centre han de complir els següents requisits:

  • Ús de la mascareta obligatòria per a tots els alumnes a partir dels 6 anys.
  • Rentat de les mans com a mínim 5 cops al dia.
  • Control de la temperatura a l’entrada.
  • Entrades i sortides de manera esglaonada amb 5 minuts de diferència per evitar aglomeracions.
  • Ventilació de les aules (cal mantenir les finestres obertes sempre que sigui possible)
  • Garantir la distància entre alumnes.
  • Torns diferenciats de menjador i pati.
  • Caldrà evitar en la mesura del possible l’ús de material compartit.

Cal mantenir un contacte estret amb el tutor o tutora davant de qualsevol incidència, i també cal que les famílies vigilin diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar a l’Escola.

En el cas que el fill o filla  presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podran assistir al centre.

Malalties:

Creiem molt important l’assistència continuada a classe, però quan un nen o nena està malalt convé que descansi i que no assisteixi a l’escola per evitar el possible contagi.

Les malalties infeccioses han de ser comunicades immediatament i el malalt ha de restar a casa.

L’aparició de polls o llémenes també ha de ser comunicada al centre i l’alumne ha de restar a casa fins la desaparició total del paràsit. És IMPORTANT que durant tot el curs escolar reviseu periòdicament el cabell dels vostres fills i filles i preneu les mesures oportunes.

Al·lèrgies:

Si algun nen/a té alguna al·lèrgia o algun problema de salut, és MOLT IMPORTANT comunicar-ho al tutor/a i a la secretaria del centre.

Si un nen/a presenta símptomes de malaltia durant la seva estada a l’escola avisarem a la família perquè el reculli i l’atengui degudament.

 

Accidents escolars:

En cas que algun alumne s’accidenti es seguirà el següent protocol:

Si són petites ferides o rascades es curaran a l’escola i es comunicarà a la família.

Si l’accident és lleu però requereix intervenció mèdica, us avisarem a la família per a que el vingueu a buscar i el porteu al seu metge habitual.

En els casos que es consideri necessari, es demanaran els serveis d’ambulància i una persona responsable, preferentment el tutor /a de l’alumne, l’acompanyarà al centre sanitari, a l’hora que s’informarà a la família.

* És molt important que estigueu localitzables i tenir els vostres números de telèfon actualitzats comunicant al tutor/a o secretaria qualsevol canvi  *