AJUTS ESCOLARS MUNICIPALS, CURS 2013-2014

Us comuniquem que, com a novetat
pel proper curs, l’Ajuntament de Manresa ha obert el termini per presentar la
sol·licitud d’ajuts escolars municipals, curs 2013-2014, per a l’adquisició de
material i llibres de text dirigits als alumnes escolaritzats i empadronats a
Manresa de P3 a 4t d’ESO.

La sol·licitud s’ha de demanar a
l’escola i presentar entre els dies 6 i 17 de maig a la Secció d’Ensenyament de
l’Ajuntament de Manresa a l’Edifici Infants: Ctra. de Vic, 16. Horari: de
09.00h a 14.00h.

Els requisits per demanar els ajuts
són els següents:

· Estar matriculat en un centre educatiu de
primària o secundària de Manresa,

· Tenir una renda mensual de la unitat familiar no
superior a la que s’indica:

Membres de la unitat familiar Màxim ingressos familiars mensuals
2 837,72€
3 1.028,73€
4 1.219,52€
5 1.415,00€
6 1.602,48€
7 o més 1.792,00€

Documentació a presentar junt amb
la sol·licitud:

 1. Original i fotocòpia de totes les pàgines
  emplenades del llibre de família,
 2. Original i fotocòpia del DNI, NIE i/o passaport de
  tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys,
 3. Original i fotocòpia de les tres darreres nòmines o
  certificat de l’empresa on constin els tres darrers ingressos mensuals,
 4. Certificat de l’INSS en relació a la percepció o no
  de pensions i altres prestacions anàlogues,
 5. Certificat de l’OTG a on consti si és o no
  perceptor de prestacions, i en cas afirmatiu, l’import de la prestació,
 6. Informe escolar facilitat pel propi centre.

Si és el cas:

 1. Fotocòpia de la resolució a on consti l’import
  atorgat en concepte de: PIRMI, PNC, RAI i altres prestacions anàlogues,
 2. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa
  o monoparental,
 3. Original i fotocòpia de la resolució de dependència
  o minusvalidesa superior al 65% de la persona inclosa en el nucli
  familiar, emès pel Departament de Benestar Social,
 4. Conveni regulador de separació presentat al jutjat
  o sentència de divorci a on consti l’import mensual a percebre en concepte
  de manutenció o pensió. En cas d’impagament de la pensió s’haurà de presentar
  còpia de la sentència.

Per recollir els impresos podeu passar
per la Secretaria
de l’escola els dies
29 i 30 d’abril de 2013

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>