DEVOLUCIÓ DE TIQUETS DE MENJADOR

Benvolgudes famílies,

Us comuniquem que a partir del dia 16 de juny fins el 30 de juny (ambós inclosos) es farà l’abonament dels tiquets de menjador que no hagueu fet servir.

L’horari serà el mateix que per la venda de tiquets.

Us recordem que un cop passat el 30 de juny NO es farà cap devolució més, ja que hem de tancar el curs. Gràcies!

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ CURS 2016-2017

Dates de la preinscripció del curs 2016-2017

Ha sortit publicada al DOGC la Resolució per a la preinscripció del curs 2016-2017 per als ensenyaments d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, centres integrats i ensenyaments professionals de música i dansa.

El termini de presentació de sol·licituds és del 30 de març al 7 d’abril, ambdós inclosos, per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria. Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24h del dia 6 d’abril de 2016; recordeu que heu d’aportar, al centre que trieu en primera opció, la documentació que acompanya la sol·licitud dins el període establert:

 • L’imprès de sol·licitud,
 • Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació,
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE, passaport o altres documents d’identitat vigents del pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet,
 • Original i fotocòpia del DNI/ NIE alumne/a si en té,
 • Si el domicili que s’al·lega no coincideix amb el DNI, NIE o altres documents d’identitat, cal portar el volant municipal de convivència de l’alumne/a on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant,
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) del nen/a,
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició,
 • Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès per Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%,
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (PIRMI),
 • Informe emès per un mete o metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, on s’indiqui expressament que l’alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta, en el cas que s’al·legui aquesta circumstància.

Teniu disponible la Sol·licitud preinscripció en pdf. També podeu omplir el formulari online, us aconsellem que llegiu la informació que trobareu aquí.

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’ESO i batxillerat, s’apliquen els següents:

 1. Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
 2. Criteris complementaris
  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

Per a més informació consulteu la pàgina web del Departament d’Ensenyament

VACANCES DE NADAL

guirnaldas-navidad5-source_rh4

Benvolgudes famílies,

Us recordem que el dimarts 22 de desembre farem jornada intensiva:

 • de 9h a 13h pels que NO es queden a dinar i
 • de 9h a 15h pels que facin ús del servei de menjador.

Tornarem el 8 de gener!

BONES FESTES!!!

L’Escola

TióArbre de nadal

NOVA DATA DELS PASTORETS

Benvolgudes famílies,

Us comuniquem que la representació dels Pastorets, que hem hagut de suspendre avui, es farà el proper dimarts dia 22 de desembre en els mateixos horaris que hi havia establerts per avui.

Esperem que ens vagi molt bé el proper dimarts!

L’escola