Servei d’acollida

Per tal de regir-nos a la normativa del Departament d’educació, aquest curs NO podem oferir la gratuïtat de la mitja hora d’acollida prèvia entrada a classe al matí i post sortida a la tarda; ja que és summament important evitar les aglomeracions dins del recinte escolar, i caldrà ser rigorosos amb el Pla de funcionament de l’escola que preveu en entrades i sortides esglaonades dels nostres fills i filles.

Els serveis d’acollida són:

  • Servei d’acollida matinal des de les 8:00 fins a les 9:10 (que és quan entra l’últim grup-classe).
  • Servei d’acollida de tarda: en horari de 16:00 (inici de sortida del primer grup-classe) a 17:30 h.

El servei es podrà computar en franges de mitja hora o d’un quart d’hora.

El preu de les acollides pel curs 2020/2021 serà el següent:

franja de ½ hora 14 € al mes per infant

de família associada

20 € al mes per infant  de família no associada
franja de ¼ hora  7 € al mes per infant 

de família associada

10 € al mes per infant de família no associada

El cobrament de les acollides es realitzarà a mes vençut. El cost del servei d’acollida per un dia esporàdic és de 4 €.