Pla TAC

Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement

“El nostre projecte el basem en aprendre amb i sobre la tecnologia. Es tracta d’un conjunt d’habilitats, coneixements i també d’actituds que l’alumnat ha d’anar assolint per ser competents digitalment.”

CONTEXTUALITZACIÓ 

L’equip docent amb l’equip directiu al capdavant sempre ha estat proactiu en la introducció de material tecnològic a l’escola.
Des del curs 2001-2002, la dotació informàtica del centre ha anat augmentant. Teníem en funcionament una aula d’informàtica (TIC 1) amb els equips de la dotació “Argo” del Departament.
Amb l’ajut econòmic de l’AMPA de l’escola es va crear la segona aula d’informàtica (TIC 2).
L’ Ajuntament va fer la instal·lació de la xarxa per cable d’Internet a totes les aules de l’edifici principal.
En fases diverses dotem totes les aules-classe amb canons de projecció que es complementen amb les dotacions de les PDI del Departament. Aquest mateix ens dota de connectivitat d’Internet sense fils amb el projecte HEURA i en el curs 2013-2014, ens instal.la la fibra òptica.
L’equip directiu impulsa el Pla TAC dins del projecte Educatiu de Centre i la Comissió Tac de l’escola hi comença a treballar en el curs 2012-2013, fent les primeres diagnosi i recollint dades amb qüestionaris.
En el curs 2013-14, l’equip directiu dóna una empenta nova ampliant el nombre de membres de la Comissió Tac i prioritzant la realització del PLA TAC des del nou aplicatiu de l’Xtec. Es porta a terme la fase de diagnosi, en la que detectem els punts fort i febles i s’inicia un procés de reflexió en els cicles sobre els següents temes:

 

 • Tema 2: Usos curriculars
 • Tema 3: La competència digital docent.

 

El PLA TAC- 2014 ja redactat pretén desenvolupar i millorar en un termini de tres cursos els temes :

Estratègia, lideratge i gestió – Usos curriculars – Competència digital docent 

I en conseqüència s’ inclouen actuacions a realitzar en el PLA ANUAL de centre.
L’objectiu a llarg termini és que les TAC siguin presents en tots es àmbits del centre: currículums i eines d’ensenyament-aprenentatge, gestió de la informació, comunicació pares-centre, visualització del centre i de les seves activitats i que quedin integrades en el projecte educatiu.

 


TEMA 1 Estratègia, lideratge i gestió

 • Comissió TAC: components i responsabilitats
 • Web centre:
  • canviar aparença, continguts i accessibilitat
 • Els canals o serveis digitals del centre:
  • Blogs, Moodle, web, correu cursos, correu alumnes (3r-6è)
  • Com i qui fa la gestió: tipus de continguts, formació dels responsables, documentació.

TEMA 2 Usos curriculars: continguts a desenvolupar

 • Competència digital de l’alumnat
  • cal definir bé i millor els nivells en acabar cada cicle
  • classificar eines i aplicacions TAC: editors de text, de dibuix, imatge, so, video…
  • com i amb què l’ avaluem
 • Recursos i materials TAC en relació les àrees
  • cal recollir-los i organitzar-los: marcadors,blogs..etc.
  • incloure’ls en les programa
 • Atenció a la diversitat
  • classificar i assegurar material TAC per atendre les necessitats específiques de l’alumnat (nouvinguts-Galí)
  • facilitar suports TAC per atendre les necessitats específiques. Ex: lectors de text pels dislèctics
 • Ús del moodle (EVA)
  • Mantenir la gestió dels cursos d’anglès.
 • Normes d’ús segur d’internet
  • Respecte a la propietat intel·lectual
  • privacitat de l’alumnat: drets d’imatge
  • permisos per crear i gestionar correu alumnes
  • divulgar bons usos d’internet als alumnes i a les famílies

TEMA 3 Competència digital professorat: continguts a desenvolupar

 • Necessitats de formació
  • activitats dissenyades amb la PDI
  • assessorament en l’ ús d’entorns virtuals d’aprenentatge
  • ús de les aplicacions de Google: espai Drive, Picasa
 • Estratègies metodològiques