Trets d’identitat

TIPOLOGIA ESCOLAR

Titularitat:

Escola Pública depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Nivells educatius:

3 d’Educació Infantil, cicle de Parvulari, i 6 de Primària (cicles inicial, mitjà i superior).

Nombre d’unitats:

2 per nivell.

Règim de permanència:

En règim majoritari de mitja pensió.

Característiques singulars de l’alumnat:

A més dels alumnes matriculats directament per les famílies, acull alguns alumnes provinents del Centre “L’Aura” (centre d’acolliment d’infants amb problemàtica diversa) i del CAR.

Professorat:

11 mestres de Primària.
8 mestres d’Educació Infantil (si es manté la matrícula).
2 mestres d’Educació Especial.
2 mestres especialistes d’Educació Física.
2 mestres especialistes d’Anglès
1 mestra especialista de Música.

I la col·laboració de:

1 mestra especialista de Religió Catòlica.
1 professora de Música (contractada per l’Ajuntament).
1 membre de l’E.A.P. (Equip d’Assessorament Psicopedagògic de la Zona).
1 Logopeda.

Característiques singulars del Centre:

– El Centre acull alumnes de pràctiques.
– Segueix projectes específics de Tallers a C.S./ C.I. / E.I.
– Programa d’aprenentatge de les Ciències (6-12).
– Projecte Lingüístic propi.
– Aula d’Informàtica i informàtica a l’aula.
– Biblioteca amb Racó d’anglès.

Serveis complementaris:

– Menjador escolar.
– Biblioteca i activitats de lleure a migdia.
– Aula d’estada de 7:45 a 8:45.
– Activitats extra-escolars de 16:30h. a 18h.Casals d’Anglès i casals d’estiu.
– Escoles esportives.
– Jocs escolars.

Finançament:

L’escola és gratuïta. El material comú de classe el paguen a principi de curs les famílies. L’AMPA col·labora ajudant econòmicament en algunes despeses.

El manteniment corre a càrrec de l’Ajuntament que també subvenciona algunes activitats i despeses. Les activitats i serveis complementaris, sortides, colònies, etc. es paguen prèviament a la seva realització. Les famílies paguen el servei de menjador que inclou el dinar, el servei de monitors i les activitats de lleure de migdia i extraescolars.

LÍNIA PEDAGÒGICA

Finalitats:

Les activitats educatives del CEIP Pins del Vallès, orientades pels principis i declaracions de la Constitució, tindran les finalitats següents:

– El ple desenvolupament de la personalitat de l’alumne.

– La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència.

– L’adquisició d’hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, com també els coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i estètics.

– La formació en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural de l’Estat espanyol.

– La preparació per participar activament en la vida social i cultural.

– La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.

Característiques:

– Aquest Col·legi es caracteritza per ser una escola pública, aconfessional, innovadora, democràtica i catalana.

– L’objectiu d’aquesta Escola és el desenvolupament actiu de totes les possibilitats dels alumnes quant a formació corporal, salut física, afectivitat, educació sexual, educació del pensament, llengua i expressió en general, educació estètica, coneixement i domini del medi a partir de l’observació, l’experimentació i la tecnologia entesa en un sentit ampli.

– L’Escola donarà tanta importància a la relació educativa com a l’adquisició de continguts, a fi d’intentar formar persones amb personalitat i criteris propis.

– Es respectaran les llibertats acadèmiques que corresponen als professors. No obstant, el saber no serà utilitzat per cap d’aquests com a instrument de dominació o manipulació dels alumnes. Les llibertats acadèmiques s’exerciran en el marc de la coordinació exigida per l’existència d’equips educatius.

– L’Escola és coeducativa, per tant no discrimina entre nois i noies pel que fa a determinats mites, tabús i diferenciacions de rols entre home i dona, tot i que es tindran en compte tots aquells valors positius que separadament s’han atribuït a l’un i l’altra.

– L’Escola és catalana tant pel que fa a la llengua utilitzada a l’hora de classe com als continguts. Hi haurà una tendència a la catalanització lingüística dels alumnes que no la tinguin com a pròpia, amb respecte, però, a l’opinió dels pares.

– L’Escola és democràtica tant pel que fa a la gestió i organització interior del Centre com a qualsevol altra decisió que l’afecti.

– L’Escola no adopta una opció religiosa concreta. Manté una actitud de respecte davant les diverses opcions religioses dels pares. Amb tot, no s’eludirà la informació referida als aspectes culturals que tot fet religiós comporta.

– L’Escola no exerceix una línia política de partit. Respectarà totes les opcions. Potenciarà la valoració dels fets socials que comportin una defensa o millora dels drets humans i del progrés col·lectiu del país. El mestre estimularà en l’alumne els valors d’una societat democràtica: solidaritat, respecte a l’altre, actitud de diàleg, etc., i proporcionarà els elements necessaris d’anàlisi i crítica a fi d’obtenir una formació integral.

Metodologia didàctica:

La Metodologia didàctica de l’escola està basada en:

– La individualització i la socialització.

– El coneixement del nen i les seves diversitats evolutives

– El coneixement del medi.

– El desenvolupament de l’esperit crític.

– L’adquisició de tècniques de treball i habilitats.

– El descobriment.

– L’experimentació i l’observació directa i indirecta.

Formulació d’Objectius:

L’Escola té com a objectius prioritaris:

– Desenvolupar actituds positives dins la societat que ajuden a millorar l’equilibri personal.

– Afavorir el coneixement de les pròpies possibilitats i limitacions i acceptar la diversitat cultural, ètnica i personal i evitar discriminacions per raó de sexe.

– Potenciar l’autonomia personal i la creativitat.

– Promoure la convivència solidària.

– Assolir bona competència lingüística i comunicativa en català i castellà.

– Aprofitar l’entorn natural i social per aprofundir en el coneixement del medi.

– Reforçar el coneixement de la identitat i cultures catalanes. Despertar l’interès cap a altres cultures.

– Utilitzar les matemàtiques com a eina útil per comprendre el món i actuar sobre l’entorn.

– Desenvolupar la sensibilitat artística com a medi d’expressió i comunicació.

– Fer servir els mitjans tècnics a l’abast.

– Valorar la higiene i tenir cura del propi cos.

– Adquirir uns coneixements bàsics d’anglès.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS I EAP

Cada tutor/a ha de conèixer el nivell dels seus alumnes, detectar les necessitats educatives especials i adequar les programacions per aconseguir que tots els alumnes vagin avançant d’acord amb les seves possibilitats.

Els mestres especialistes en Educació Especial atenen els alumnes amb necessitats educatives especials greus i permanents. Aquests alumnes estan definits amb un diagnòstic que haurà fet per escrit la psicòloga del Centre. En funció d’aquest diagnòstic, la mestra d’E.Especial, juntament amb el tutor/a de l’alumne, establiran els objectius que s’han de treballar a l’aula. Si el cas ho requereix, també elaboraran una adequació curricular.

Aquells alumnes que necessitin reforç escolar seran atesos per l’especialista d’E.Especial o per un altre mestre del Claustre, segons les possibilitats del Centre.

Un membre de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic de la zona) col·labora amb el professorat i els especialistes en el seguiment de les formes d’atenció que s’hagin pogut organitzar pels alumnes amb més dificultats o necessitats educatives especials.

També té la funció d’assessorar al professorat en l’acció tutorial i orientar i informar a les famílies en relació a l’atenció educativa dels seus fills.

Un membre del CREDA Logopeda, atén i assessora els/les nens/es amb dificultats específiques de parla.

RELACIONS ENTRE L’ESCOLA I LES FAMÍLIES

L’Escola considera els pares i mares de l’escola com un estament molt important pel bon funcionament del Centre, tant pel que fa referència els seus fills com en la part més organitzativa.

La relació pares-escola comença des del primer moment en què es matricula el fill al Centre. El procés de matriculació requereix diferents entrevistes que fan que la família prengui un primer contacte amb el Centre i amb l’equip directiu.

Abans d’acabar el curs anterior al començament de l’escolaritat, els pares dels alumnes nous són citats a una reunió on se’ls explica el funcionament general de l’Escola i s’ultimen els preparatius de l’ingrés del nou alumne.

Cada any es fa una reunió general de nivell, cap al començament de curs, on s’expliquen aspectes generals de la programació i objectius específics del curs.

Cap a final de curs es convoca els pares individualment o col·lectivament per fer la valoració de curs i donar a les famílies les orientacions que es creguin convenients. Cada tutor/a disposa d’un mòdul setmanal, dins l’horari de permanència al centre, per entrevistar-se amb les famílies. A cada nivell hi ha un pare o una mare que s’encarrega de col·laborar en activitats concretes del nivell: sortides, festes, fluor…

La majoria de les famílies de l’Escola pertanyen a l’A.M.P.A. Aquesta està formada per una Junta i vocalies d’ensenyament, informació, manteniment, cultura, sanitat, menjador, esports, i coordinadora d’AMPA.

L’AMPA és la responsable del Menjador escolar, organitza l’Aula d’Estada, els Tallers extra-escolars, les Colònies d’Anglès i els Casals d’Estiu. També organitza, un cop a l’any, “El dia del bricolatge,” que és un diumenge en el qual els pares i mares venen a l’escola per col·laborar en el seu manteniment, i una “Festa lúdico-cultural” oberta a totes les famílies de l’Escola.

Finalment, és tradició fer un sopar d’acabament de curs per al Claustre de Professors, la Junta de l’AMPA i els pares i mares col·laboradors.