Estructura organitzativa

Consell Escolar:

L’òrgan màxim de gestió de l’Escola és el Consell Escolar, format per l’Equip Directiu, representants dels mestres, dels pares i mares, del personal no docent i de l’Ajuntament.
Es reuneix i actua d’acord amb la normativa vigent al Reglament de Règim Intern de l’Escola.
Dins d’aquest Consell Escolar es forma una Junta Econòmica, la Comissió de Convivència i La Junta de Menjador.

Equip Directiu:

Format per: el Director/a, Cap d’Estudis i Secretari/a.

El Claustre de Professors:

Compost per tots els professors adscrits a l’Escola.

Consell Pedagògic:

Integrat per: el Director/a, el Cap d’Estudis i els Coordinadors de cada un dels Cicles. Aquest Consell Pedagògic actuarà com una comissió delegada del Claustre.

Els Equips de Cicle:

Formats per tots els professors que intervenen en les tasques docents dels nivells del Cicle.

Els Equips de Nivell:

Formats pels tutors i tutores del nivell, els mestres d’Educació Especial o de Reforç i els mestres especialistes que intervenen directament en la tutoria d’un grup.

Comissions de treball:

Tots els membres del Claustre intervenen en una comissió que facilita les tasques comunes del Centre , estan recollides en el document del Reglament de Règim Intern (RRI).

Coordinador d’Informàtica:

Hi ha un membre del Claustre que assumeix la coordinació de l’ús de les noves tecnologies en el Centre (T.I.C.).