Delegats/-des

L’Escola Pere Torrent té delegats/-des d’aula a nivell de famílies i a nivell d’alumnat. Aquests es trien durant la reunió d’inici de curs, els quals seran nombrats per tal de que totes les famílies els coneguin.

La figura del delegat/-da d’aula és el nexe d’unió entre les famílies de les classes amb l’Equip Directiu i l’AMPA i els i les alumnes entre els diferents grups classe i l’Equip Directiu. Aquest/-a és una figura integradora, que col·labora amb una actitud positiva envers el centre, sense inferir en el funcionament de les classes i que fonamenta la relació entre famílies i alumnes.

Les funcions de la figura de delegat/-da són:

A nivell de famílies:

  • Col·laborar amb els tutors/-es corresponents com ara la participació en diverses activitats d’aula i/o festes.
  • Fer d’enllaç entre el tutor/-a i les famílies per canalitzar suggeriments, propostes, …
  • Recollir les inquietuds, iniciatives i suggeriments de les famílies del seu curs ja sigui verbalment, per correu electrònic i/o per escrit.
  • Fer d’enllaç entre les famílies i l’Equip Directiu i/o l’AMPA, segons s’escaigui.

A nivell de l’alumnat:

  • Recollir les propostes, inquietuds, iniciatives del seus companys/-es.
  • Fer propostes per nivell i/o cicle per tal que repercuteixi a tohom per igual.
  • Traslladar les propostes de l’aula a l’Equip Directiu mitjançant reunions amb tots/-es els delegats i delegades.
  • Fer arribar al grup – classe els acords que s’han arribat a la reunió de Delegats i Delegades.