Racons de llengua

QUÈ SÓN?

El treball per racons és una manera idònia d’organitzar els espais de treball del grup classe.
Cal delimitar un espai per a cada racó i dotar-lo dels materials i estris necessaris per realitzar les activitats d’ensenyament-aprenentatge de l’àrea de Llengua Catalana que haurem programat.
En els racons, els nens i nenes treballen individualment, en parella o en petit grup, simultàniament, i ho fan tot manipulant, fent hipòtesis, experimentant, verbalitzant i enregistrant gràficament el procés i els resultats.

PER QUÈ AQUEST PROJECTE?

Aquest plantejament de treball per racons sorgeix de la necessitat d’establir estratègies organitzatives per donar resposta a les diferències d’interessos i de ritmes d’aprenentatge de l’alumnat i permet a cada nen i nena sentir-se protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

QUINS RACONS FEM?

L’alumnat de 1r i 2n treballa simultàniament en les propostes que es fan a cada sessió de:

Racons de lectura:

 • Lectura col·lectiva
 • Lectura comprensiva
 • Lectura personal
 • Lectura TAC

Racons de dictat i grafisme-ortografia:

 • Dictat col·lectiu
 • Dictat per parelles
 • Dictat TAC
 • Grafisme-Ortografia

Racons de gramàtica i lèxic:

 • Gramàtica – Lèxic,  amb material
 • Gramàtica – Lèxic TAC
comproral dictat de paraules de 1r classificar paraules 2n

Racons de comprensió oral:

Comprensió oral per parelles,  amb material.

Racons d’expressió escrita:

 • Expressió escrita amb paper
 • Expressió escrita TAC

L’alumnat de 3r a 6è té 4 propostes de treball diferents en ortografia, comprensió lectora, expressió i comprensió oral:

Racons d’ortografia i expressió oral:

 • Ortografia TAC text escrit

Racó orientat a treballar l’ortografia a partir de les normes ortogràfiques corresponents a cada nivell.

 • Memòria visual

Racó orientat a potenciar la memòria visual partint de la memorització d’un llistat de vocabulari bàsic

 • Symbaloo dictats

Recull de dictats en què es treballa la percepció i interpretació fonètica a través de la transcripció del dictat online.

 • Expressió oral i TAC

Dinàmica que ens permet d’una forma més lúdica potenciar la seva expressió oral. Enregistrament amb la tauleta i visionat per a la seva revisió.

 expreoral  exproral4

Racons de comprensió lectora i oral:

  • Symbaloo lectures

Recull  de lectures breus de diferents tipologies i organitzades progressivament segons la seva dificultat, en quant a extensió i vocabulari.

  • Lectures PDI

Racó orientat a potenciar la lectura individual i comprensiva de textos temàtics, acompanyats d’unes preguntes de comprensió ja formulades.

  • Lectura i dossier

Treball complet d’una lectura amb activitats prèvies a la lectura, durant la lectura i posteriors a la lectura.

  • Comprensió oral

Racó que pretén desenvolupar la comprensió oral a partir de diferents àudios referits a situacions de la vida quotidiana.

PER QUÈ FEM RACONS AMB TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement)?

Les TAC ofereixen un amplíssim ventall de possibilitats motivadores i que es poden adaptar al ritme individual d’aprenentatge de cada criatura, alhora que fa conscient l’alumnat del seu propi progrés.
L’escola disposa de Pissarres Digitals Interactives (PDI) a totes les aules, més els ordinadors portàtils que permeten el treball individual o per parelles.

QUIN ÉS EL PAPER DEL PROFESSORAT?

El professorat supervisa totes les activitats mentre l’alumnat treballa sol.  Intervé sobretot en els racons on la tasca a desenvolupar té certa complexitat, quan vol fer un seguiment acurat de l’alumnat en el desenvolupament de la seva feina o bé quan s’introdueix un racó nou o quan un que ja funciona perd cert interès, en aquest cas per dinamitzar-lo.
Sempre que es pot, la sessió de racons es fa amb dos mestres a l’aula.
El professorat treballa abans en la programació prèvia i en la graduació i seqüenciació de les diferents activitats proposades a l’alumnat.