Treball per competències

La nova llei vigent a Catalunya fa un nou plantejament del currículum orientat a l’adquisició de competències i estableix que la finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en una societat plural, diversa i en canvi continu que els ha tocat viure. En aquest sentit, un currículum per competències significa ensenyar per aprendre i seguir aprenent al llarg de la vida.

Aquesta proposta es vincula amb la concepció constructivista de l’aprenentatge, d’acord amb la qual aprendre consisteix a integrar i relacionar noves informacions amb els coneixements preexistents per tal que el coneixement sigui significatiu i aplicable. Atès que no es tracta d’emmagatzemar informació, esdevé fonamental que l’alumnat aprengui a cercar-la i a interpretar-la tot raonant-la per a construir interpretacions pròpies.

La metodologia de treball per competències considera com a fonamentals quatre grans eixos en els processos de formació de l’alumnat:

 

 • Aprendre a ser i actuar de manera autònoma.
 • Aprendre a pensar i comunicar.
 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
 • Aprendre a conviure i habitar el món.

En els reials decrets, que es despleguen de la llei d’educació, on s’estableixen els ensenyaments mínims de l’educació, identifiquen vuit competències bàsiques que cal desenvolupar a l’ensenyament obligatori:

 • Competència comunicativa
 • Competència matemàtica
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món
 • Competència en el tractament de la informació i competència digital
 • Competència social i ciutadana
 • Competència cultural i artística
 • Competència per a aprendre a aprendre
 • Autonomia i iniciativa personal