Aspectes pràctics

L’horari general de l’escola és el següent:

  • Acollida matinal de 8 a 9
  • Horari de 9 a 12:30 i de 15:30 a 17

De cara al bon funcionament de les classes, preguem la màxima puntualitat en el compliment de l’horari d’entrades i sortides del centre.

 

Segons la normativa vigent l’administració de medicaments, el centre necessita, per a poder administrar medicació als alumnes, que el pare, mare o tutor/a legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre.