Normativa Curs 2020-21

ENTRADES I SORTIDES DE L’ESCOLA (horaris, espais, migdia, pluja…….)

 

Arrel de la situació derivada per la COVID-19 i d’acord a les instruccions donades pel Departament d’Educació i PROCICAT les famílies no poden entrar al recinte escolar.

Per evitar aglomeracions, s’han habilitat les 6 portes disponibles i s’han distribuït segons la ubicació de l’aula i, d’aquesta manera, evitar el màxim d’encreuaments possibles entre l’alumnat a les entrades i sortides.

Accés Grup Horari entrada Horari sortida
Porta de proveïdors

(amb mascareta)

Carrer Parlament

P3A 9:00 a 9:10h 16:20-16:30h
P3B
Porta Pati Infantil

(amb mascareta)

Av. Generalitat

P4A 9:00 a 9:10h 16:20-16:30h
P4B
Porta de la pista

(amb mascareta)

Av. Generalitat

P5A 9:00 a 9:10h 16:20-16:30h
P5B
3rA 9:00 a 9:10h 16:30h
3rB
Porta Principal

(amb mascareta)

Av. Generalitat

1rA 9:00 a 9:10h 16:20-16:30h
1rB
2nA
2nB
Porta acollida

(amb mascareta)

Av. Generalitat

4tA 9:00 a 9:10h 16:30h
4tB
Porta rampa

(amb mascareta)

Av. Generalitat

5èA 9:00 a 9:10h 16:30h
5èB
6èA
6èB

Al moment de l’entrada, les 9h, hi ha un interval de 10 minuts. Es tancaran portes a les  9:10h. L’objectiu és evitar aglomeracions i facilitar a les famílies amb germans l’acompanyament fins a les diferents portes.

En cas d’arribar tard, l’entrada serà per la porta principal del vestíbul.

Al moment de la sortida, a les 16:30h, s’obriran portes a les 16:20h dels accessos del P3, P4, P5, 1r i 2n per facilitar la recollida de l’alumnat. Pel que fa les portes dels accessos dels cursos de 3r, 4t, 5è i 6è s’obriran a les 16:30h.

Els mestres seran els que recolliran i entregaran a l’alumnat a les famílies. L’alumnat que estigui autoritzat a marxar sol, caldrà que porti l’autorització signada.

L’alumnat d’Ed. Infantil o  Primària que a les 16:35h NO els hagin vingut a buscar, aniran  al servei d’Acollida (SAT) a càrrec de la família.

 

IMPORTANT:

 • Tot l’alumnat de l’escola (educació infantil i primària) en el moment de l’entrada i sortida ha de portar la mascareta ben posada.
 • Per evitar aglomeracions, és important que les entrades i les sortides es facin de manera ordenada, en filera, i respectant la distància de seguretat d’1,5m.
 • Només 1 acompanyat pot venir a deixar/recollir a l’alumne.
 • Es prega puntualitat per agilitzar al màxim la logística d’entrades i sortides.

 

ENTRADES I SORTIDES MIGDIA

Tots els i les alumnes (educació infantil i primària) que vagin a dinar a casa, la sortida serà a les 12:30h i l’entrada a les 15h per la porta principal.

 

ENTRADES I SORTIDES DIES AMB  PLUJA

Tant l’entrada com la sortida es farà de manera habitual, atès que les indicacions des del Departament d’Educació i PROCICAT són que les famílies no poden accedir al recinte escolar.

És per això que TOT L’ALUMNAT ha de portar sempre un impermeable a la motxilla, tipus ponxo/capelina.

 

BICIS I PATINETS:

De manera excepcional, aquest curs el pàrquing de bicis i patinets estarà inhabilitat per l’alumnat atès que aquest accés s’utilitza com a entrada i sortida de l’alumnat de P3.

 
MESURES HIGIÈNICO-SANITÀRIES
 • No portar l’alumne a l’escola en el moment que la família detecti que el nen/a té febre, vòmits, diarrea, o pateix alguna malaltia infecciosa (grip, varicel·la, galteres, conjuntivitis, fongs,….). Si es dona el cas, cal comunicar a l’escola (tutor/a) el motiu d’absència de l’alumne.
 • En cas d’infeccions parasitàries com poden ser els polls, s’haurà de seguir el tractament mèdic o higiènic complert. Informació Canal Salut Gencat.

Si es detecta a l’escola,  es trucarà a la família que haurà de venir a buscar el seu fill/a, el més aviat possible, per aplicar-li  el tractament corresponent. L’alumne no  podrà tornar a l’escola fins que estigui totalment desparasitat. És necessària la màxima col·laboració de les  famílies per poder acabar amb aquest problema del qual el centre no n’és responsable.

 

Administració de medicaments

En cas que l’alumne/a necessiti prendre alguna medicació durant l’horari escolar, caldrà que  feu arribar a la seva tutora o tutor, una recepta o un informe del metge on consti el nom i cognoms del nen/a, el nom del medicament i la pauta que s’ha de seguir (moment del dia i quantitat que ha de prendre). Així mateix, també s’haurà de portar l’autorització d’administració de medicaments on l’adult responsable de l’alumne autoritzi al personal del centre educatiu perquè li administrin la medicació receptada.

 

Al·lèrgies de tot tipus (alimentàries, respiratòries. . . .)

En cas que un alumne/a tingui algun tipus d’al·lèrgia i/o intolerància, cal fer-ho saber el més aviat possible al seu tutor/a i al coordinador del servei de menjador a través del  full de recollida d’informació per alumnes amb al·lèrgies.

 

Protocol COVID-19 i mesures sanitàries

Les famílies heu de fer-vos responsables de l’estat de salut dels vostres fills i filles.

A l’inici del curs, totes les famílies haureu de signar una declaració responsable  a través de la qual:

 • Fareu constar que sou coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada
 • Us comprometeu a no portar l’infant al centre educatiu en cas que:
  • presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19: Febre o febrícula igual o superior a 37,5, tos, dificultat per a respirar, congestió nasal*, mal de coll*, alteració del gust o de l’olfacte, vòmits o diarrees, mal de cap, malestar, calfreds i/o dolor muscular o l’hagi presentat en els darrers 14
  • estigui en aïllament per ser positiu de COVID-19
  • estigui en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19
  • convisqui amb una persona diagnosticada de COVID-19
  • estigui en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19

En qualsevol d’aquestes situacions ho heu de comunicar ràpidament a l’escola.

*Per considerar-los com símptomes compatibles covid-19 aquests han d’anar acompanyats de febre o un altre símptoma.

 Aquestes són les indicacions quant a l’ús de la mascareta:

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta
Ed. Infantil P3, P4 i P5 (3-6 anys) No obligatòria si s’està amb el grup de convivència dins o fora de l’aula.

Obligatòria en el moment de les entrades i sortides i desplaçaments i activitats que coincideixin amb altres grups estables.

Quirúrgica o higiènica amb compliment de la norma UNE
Ed. Primària (de 1r a 6è) Obligatòria., excepció a les sessions d’Educació Física o a l’exterior si estan amb el grup estable. Quirúrgica o higiènica amb compliment de la norma UNE
Personal docent i no docent Obligatòria. Quirúrgica o higiènica amb compliment de la norma UNE
EDUCACIÓ FÍSICA I PISCINA

Aquells infants que per motius de salut no puguin fer Educació Física o l’activitat de piscina per un període de temps prolongat, hauran de portar el corresponent certificat mèdic.  Si es tracta d’un dia puntual, caldrà portar un justificant de la família. Per aquestes activitats  tot l’alumnat haurà de portar l’equipament esportiu adequat. S’aconsella portar el xandall i la samarreta de l’escola. S’haurà de marcar la roba esportiva amb el nom de l’alumne de manera clara per evitar possibles confusions i poder recuperar la peça en cas de pèrdua. Recordem que com a usuaris de les instal·lacions de la Piscina del Complex Esportiu Municipal la Bonaigua, s’hauran de seguir les normes d’accés i ús del centre esportiu.

 

UTILITZACIÓ DE LA BATA, JOGUINES I ANIVERSARIS

L’alumnat d’Educació Infantil (P3,P4,P5) i Primària (1r, 2n i 3r ) hauran de portar una bata marcada amb el nom i cognom i que tingui una cinta llarga per poder penjar-la. La roba extraviada estarà a consergeria durant un trimestre i en cas de no recollir-la se’n farà donació a alguna entitat d’ajuda social. Joguines: No es podran portar joguines de casa a l’escola. Aniversaris: a Primària NO es celebren a l’escola i a Ed. Infantil es celebren tal i com s’indica en el dossier informatiu d’Infantil.

TELÈFONS MÒBILS, RELLOTGES QUE FAN FOTOGRAFIES, APARELLS ELECTRÒNICS I ALTRES OBJECTES DE VALOR: 

L’escola no es farà responsable de l’ús, ni dels desperfectes o pèrdua de qualsevol d’aquest tipus d’objectes. A l’escola no es permet l’ús de telèfons mòbils als alumnes. Si algun alumne/a porta el mòbil o algun altre aparell electrònic al centre serà sota la seva responsabilitat. No el podrà mostrar ni utilitzar, si ho fa, el mòbil o aparell serà retirat i guardat pel docent o monitor durant la resta de l’horari escolar i s’entregarà posteriorment a la família. En cas de pèrdua l’escola no intervindrà ni en serà responsable.

NORMES DE CONVIVÈNCIA 

Per una bona convivència a l’escola, segons les  Normes d’Organització i Funcionament del centre, no es permetran actituds contràries a la integritat i al respecte de totes les persones que formen la comunitat educativa.

Gràcies per la vostra col·laboració