Feu proves o exàmens?

Sí. Les proves individuals escrites o orals són una de les eines per er el seguiment de l’aprenentatge de cada nen, amb un enfoc competencial. L’avaluació del treball en grup es fa mitjançant coavaluacions (entre alumnes) i autoavaluacions.

Els instruments per avaluar tant individualment com en grup són: les rúbriques (graelles amb els diferents nivells que el nen pot assolir), graelles d’observació (per recollir dades d’hàbits, comportaments, valors), el portafoli (carpeta on l’alumne guarda els seus documents d’un projecte per ser conscient de la seva pròpia evolució.

Tot això es resumeix als informes trimestrals a Primària i quadrimestrals a Infantil.