Programació General Anual de Centre

La Programació Anual General de Centre concreta els objectius i explicita les estratègies, activitats i les actuacions que es duran a terme durant el curs escolar 2020-2021 per assolir els objectius prioritaris pel Departament d’Educació: la millora dels resultats educatius dels nostres alumnes i la cohesió social.

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS 2020-2021