Salut

Admissió d’alumnes malalts i dels accidents 

 • L’alumnat té dret a protecció social en supòsits d’infortuni familiar, malaltia o accident. En els casos d’accident o de malaltia prolongada, l’alumnat tindrà dret a rebre l’ajut que necessiti ja sigui mitjançant l’orientació, material didàctic i els ajuts necessaris per tal que l’accident o la malaltia no suposin detriment del seu rendiment escolar.
 • L’administració educativa ha d’establir les condicions oportunes per tal que els alumnes que pateixin un adversitat familiar, un accident o una malaltia prolongada no es vegin impossibilitats per continuar i finalitzar els estudis que estiguin cursant. Els alumnes que cursin nivells obligatoris tenen dret a rebre en aquests supòsits l’ajut necessari per tal d’assegurar el seu rendiment escolar.
 • Si un/a alumne/a té febre o una malaltia infecciosa transmissible es localitzarà la família o tutors legals perquè se’n facin càrrec.
 • En cas que un/a alumne/a presenti febre o malaltia infecciosa transmissible 24 h abans d’una sortida, no assistirà a aquesta activitat.
 • En el cas que algun/a alumne/a pateixi un accident durant el temps en què es troba sota la tutela de l’escola, rebrà les primeres cures al centre. Si es considera necessària la intervenció de personal especialitzat se’ls avisarà i també als pares/mares perquè se’n facin càrrec. En cas de no localitzar-los se’n farà càrrec el/a professor/a tutor/a o altre personal del centre per encàrrec de la direcció.
 • En cas que la urgència ho requereixi i no es pugui comptar amb el personal especialitzat, en compliment del deure d’assistència, el trasllat s’efectuarà per dos professors/es o persones adultes en transport públic (taxi).
 • Quan es detectin casos d’alumnes que presentin infestacions per polls es comunicarà inicialment de forma general a tota la classe per escrit. Quan es detecti que un alumne o una alumna tenen polls vius s’avisarà a la família perquè el vinguin a buscar i posin les mesures adients per solucionar el Si continua sense solucionar-se i donat que la presència del nen o la nena al centre suposarà un problema de tipus sanitari, aquest alumne o aquesta alumna haurà de quedar-se a casa fins que el problema sigui solucionat de forma definitiva.

 

 • En el cas de les sortides i colònies quan un alumne o una alumna necessita assistència mèdica es seguirà el següent protocol.
 1. Trucar a l’ambulància si és un cas greu. Si aquesta triga més de 30 minuts, s’agafarà el cotxe de la casa de colònies si la família, prèviament, ha signat l’autorització donada per la casa de colònies; en cas contrari, es trucarà a la família perquè es faci càrrec del seu fill o de la seva filla o bé es demanarà un taxi.
 2. Per norma general i sempre que sigui necessari, és farà el trasllat cap al centre mèdic amb un transport públic (autocar, taxi, policia…)
 3. Si els pares tenen una mútua, cal portar-los al metge que els correspongui. Per això se’ls demanarà que prèviament a la sortida, la família entregui la llista de centres mèdics que hi ha a la zona.
 4. Si un alumne o una alumna es fa mal en una sortida sortida, el mestre tutor o la mestra tutora es quedarà amb ell, trucarà a la família i l’acompanyarà al metge. La resta de mestres es quedaran amb la resta d’alumnes i trucaran a l’escola per notificar-ho.
 5. La mestra es quedarà amb l’alumne/a fins que arribi la família. Si es pot tornar a reincorporar amb el grup ho farà; en cas que ja hagi marxat, es realitzarà la tornada a l’escola amb servei públic o amb la família.
 6. Si el cas no és greu, s’informarà a la família quan s’arribi a Cardona.
 7. El professorat portarà sempre una farmaciola de primers auxilis (gasses, aigua i tiretes), la llista de l’alumnat amb el número de la seguretat social o mútua; també els telèfons de la policia local, dels taxis i del CAP dels llocs on es realitza la sortida.

 

Administració de medicaments als alumnes 

 • El Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria han recomanat introduir el paracetamol en la farmaciola dels centres educatius de Catalunya amb unes recomanacions d’ús del medicament. Per poder administrar aquest medicament en els casos exposats en les recomanacions, cal tenir l’autorització dels pares o tutors legals, que el centre educatiu ha de demanar en el moment de la inscripció de l’alumne al centre.
 • Per poder administrar medicaments als alumnes cal que els pares o tutors legals aportin una recepta o informe mèdic on consti el nom de l’alumne, la pauta d’administració i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, els pares o tutors legals han d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi el personal del centre educatiu a administrar al fill el medicament prescrit, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu d’acord amb la pauta esmentada. Es disposa d’un model normalitzat al centre.
 • El centre mantindrà un únic arxiu de receptes o informes mèdics i els escrits d’autorització i preveurà qui ha d’administrar el medicament i, en absència d’aquesta persona, a qui correspon de fer-ho.
 • El personal del centre podrà administrar un medicament només en els casos en què ho pogués fer el pare, la mare o el tutor legal sense una formació especial; en cas contrari, si el medicament l’ha d’administrar personal amb una formació determinada, cal que el centre es posi en contacte amb el centre d’assistència primària més proper.

 

 Vacunacions 

 • El CAP es posa en contacte amb el nostre centre per notificar l’alumnat que s’ha de vacunar. Aleshores es fa una circular informativa a les famílies dels cursos afectats dient el dia de vacunació, demanant el carnet de vacunacions i fent signar l’autorització.
 • En cap cas s’administraran vacunes sense l’autorització de la família.

 

Protocols d’actuació 

 • En cas d’altres malalties cròniques (polls, sida, malaltia inflamatòria intestinal, diabetis i al·lèrgies) s’aplicaran els protocols d’actuació que s’han redactat conjuntament amb el Departament de Salut de la Generalitat i la Societat Catalana de Pediatria.
 • El nostre centre ha desenvolupat el següent protocol d’actuació en les casos d’al·lèrgies cròniques:

 

 1. A) Tot el professorat, monitoratge i AMPA disposaran del llistat actualitzat d’alumnat amb al·lèrgies.
 1. B) Per part de la família:
 1. Informar al centre educatiu que el seu fill o la seva filla té una al·lèrgia, a l’inici de l’escolarització o tan aviat com se’n tingui coneixement.
 2. Lliurar l’informe mèdic, on hi ha de constar: la causa de l’al·lèrgia, els símptomes, les actuacions i el medicament que cal administrar (dosi i via d’administració) si és el cas. També que el medicament el pot administrar qualsevol persona que treballi al centre (professorat, monitoratge, conserge, PAS…) i que no es necessita cap formació -titulació específica per administrar-lo.
 3. Signar l’autorització per administrar el medicament o seguir les actuacions recomanades, per part de tot el personal que treballa a l’escola.
 4. Lliurar el medicament i renovar-lo, quan sigui necessari. Aportar els estris necessaris per a la seva conservació, si és necessari.
 5. Actualitzar l’informe mèdic, quan sigui necessari.
 1. C) Per part del centre:
 1. Tenir informat tot el personal de l’escola de l’al·lèrgia del nen o la nena i de les actuacions que cal seguir.
 2. Custodiar el medicament en el lloc adequat i mantenir-lo a l’abast del personal del centre.
 3. En cas d’una crisi seguir les pautes donades i informar a la família
 1. D) Seqüència d’actuacions:
 1. La família comunica al centre que el seu fill o la seva filla té una al·lèrgia.
 2. Es comunica verbalment al professorat, monitoratge i PAS.
 3. La família aporta la documentació (informe mèdic i autorització) i el medicament, si s’escau.
 4. La documentació es desa a la carpeta de l’alumne/a al despatx i una còpia a la carpeta d’al·lèrgies.
 5. Es decideix i comunica a tot el personal on es guardarà el medicament, si és el cas.
 6. En cas d’una crisi al·lèrgica es segueixen les pautes donades, per part de la persona amb qui estigui l’alumne/a en aquell moment. Es deixa la resta d’alumnat amb el/la professional més immediat. Es fa saber a direcció o al conserge per tal de rebre ajut, si cal.
 7. S’avisa a la família i, si no es localitza i es creu convenient, es truca als serveis d’emergència.
 8. Encara que no es localitzi a la família en el moment, se la informarà en el mateix dia, ja sigui presencialment o per telèfon.
 9. En les sortides i colònies es portarà aquesta documentació i es seguirà el mateix protocol.