Història

L’Escola Mare de Déu del Patrocini de Cardona és una escola pública i està administrada i gestionada pel Departament d’Educació.
a) És una escola inclusiva, per a tothom, on es tracta a tothom en funció de les seves diferències i per això organitza els suports per atendre la diversitat, segura, acollidora, col•laboradora i motivadora, que fomenta la participació i on cadascú és valorat ja que entén la diferència com a valor a integrar per a l’enriquiment del grup i cadascú dels seus membres. Això és el fonament primordial per a que tot l’alumnat assoleixi els majors nivells de competència. Es pretenen desenvolupar valors inclusius, compartits per tot el professorat, l’alumnat, els membres del consell escolar i les famílies, i que es transmetin a tots els nous membres del centre. Per això l’escola disposa del Pla d’atenció a la diversitat (PAD) gestionat per la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) i del Pla d’acollida de centre.
b) Escola catalana, que utilitza el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge.
c) Escola laica, que respecta les diferents religions. El nostre centre es mostra respectuós amb les conviccions religioses de mestres, alumnes, pares i mares, així com d’altres membres que puguin tenir relacions amb la comunitat escolar. L’opció que fan les famílies per la formació religiosa o els ensenyaments alternatius serà vàlida per a tota l’etapa d’educació primària, si bé es podrà rectificar l’opció per escrit abans de començar un nou curs.
d) Escola respectuosa amb la pluralitat. Es fomenta el respecte vers les diferents ideologies personals i pluralisme polític, potenciant valors com: solidaritat, respecte a l’altre, actitud de diàleg, i rebutjant qualsevol tipus de dogmatisme o adoctrinament.
e) Escola arrelada al medi. L’escola fomenta el coneixement progressiu (geografia i història de l’entorn, tradicions, festes, llengua…) de la realitat local, comarcal, nacional, etc. L’escola tindrà especial cura de la seva projecció social.
f) Escola amb una formació integral. L’escola procurarà una educació integral en tots els aspectes: intel•lectual, cultural, creatiu, artístic, físic, crític… sempre partint de la realitat més immediata i prepararà homes i dones pel futur que siguin capaços de conviure, d’estimar la terra, de ser autònoms, emprenedors i de lluitar per uns valors democràtics com la solidaritat, la llibertat, la pau i la tolerància, en front de d’individualisme, la competitivitat i l’egoisme. L’escola no valorarà només l’aprenentatge de certs coneixements sinó també els hàbits de treball i les actituds, ajudant no solament al treball intel•lectual sinó també als aspectes manipulatius i de convivència. S’ha de buscar i trobar un equilibri entre els nivells mínims a assolir per part de l’alumnat.
g) Escola compromesa amb l’entorn. L’escola establirà lligams amb el seu entorn més immediat, com una font d’enriquiment pel mateix treball escolar, tot i fomentant l’esperit de col•laboració.
h) Escola compromesa amb el medi ambient. La nostra escola és Escola Verda. Això promou un canvi en la cultura de centre. El procés educatiu que provoca aquest canvi no només es dóna a l’aula, sinó també en tots els moments i espais de la vida escolar. L’educació per a la sostenibilitat potencia els grups de treball i la realització de projectes compartits i contextualitzats. Això provoca un canvi en l’àmbit de la vida al centre i el clima escolar, que facilita la implicació de tota la comunitat educativa (professorat, alumnat, famílies, personal no docent,etc.) en la presa de decisions i en l’acció.
i) Escola compromesa amb la salut integral. L’escola promou la salut des de la infància amb l’adquisició d’hàbits saludables que redueixin els riscos de la malaltia cardiovascular i millorin la qualitat de vida a l’edat adulta. S’incideix en quatre aspectes bàsics: l’adquisició d’hàbits d’alimentació saludable, la pràctica d’activitat física, el coneixement del funcionament del cos i del cor i el desenvolupament dels factors de protecció davant les addiccions. Per aquest motiu participa en el programa de Salut Integral (SI!).
j) Escola compromesa amb la convivència de tota la comunitat educativa. Tots els membres de la comunitat escolar tenen el dret a una bona convivència i el deure de facilitar-la. A l’escola ha de regnar un bon ambient, una relació cordial i bon tracte entre tots els membres i per això tothom s’esforçarà per mantenir una bona convivència i un bon clima de treball. L’escola aposta pel foment de la cultura de la pau, de la mediació i la resolució pacífica de conflictes. Les regles de convivència es basen genèricament en els principis democràtics i específicament en els principis i normes que deriven de la llei d’educació. Per això l’escola disposa d’una comissió de convivència que elabora i revisa el Pla de convivència.