Consell escolar

 CONSELL ESCOLAR 2020

– Els i les representants del Consell Escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.
– Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del Consell Escolar, les convoca la directora del centre.
– Les vacants del Consell Escolar s’han d’ocupar pel procediment establert a les normes d’organització i funcionament del centre.
– La condició de membre del Consell Escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació.
– El consell escolar es reunirà, com a mínim, a l’inici de curs i farà una reunió cada trimestre i una al final de curs.