OBJECTIUS

  • Entenem l’escola com un centre de convivència i de formació, desvetllador i desenvolupador de totes les capacitats de l’infant, tant intel·lectuals com físiques, afectives, artístiques i creatives, de relació i comunicació en el camí per aconseguir una educació harmònica i integral, tot respectant les diferències individuals, així mateix, l’escola ha d’acomplir una funció compensadora i anivelladora de les desigualtats sòcio-culturals.
  • L’escola ha d’estar inserida i arrelada al medi i a la societat, de la qual forma part. Cal tenir present la interacció nen-medi en totes les activitats escolars, així com el coneixement i comprensió de l’entorn geogràfic, històric i sòcio-cultural a nivell de municipi, comarca i de la realitat nacional de Catalunya. Igualment l’escola ha d’ésser estimuladora dels valors democràtics, del respecte, la convivència i la pau.
  • L’escola és el lloc de treball obert on nens i nenes, mestres, pares i mares i altres entitats, vinculades al món educatiu o que puguin vincular-s’hi, – cadascú des de la seva responsabilitat, treballen conjuntament per ajudar els nens i nenes a entendre el món a partir de la seva realitat i a adoptar davant la societat una actitud positiva, transformadora i activa.

A partir d’aquests principis, els objectius concrets de l’escola són:

1.- Desenvolupar totes les capacitats de l’infant: físiques, intel·lectuals, socials, afectives i expressives i creatives.

2.-Realitzar la relació educativa en un clima agradable, de confiança i respecte mutu entre els mestres i les mestres i l’alumnat, donant importància a la bona relació educativa i no només a l’adquisició d’aprenentatges.

3.- Fomentar la col·laboració afavorint el treball en equip i la solidaritat.

4.- Afavorir la valoració personal i, partint dels propis límits i possibilitats, fomentar l’esforç individual.

5.- Fomentar un autoconcepte positiu de l’alumnat, en un clima de confiança i seguretat, que potenciï un desenvolupament òptim de totes les seves potencialitats, tot afavorint una autoestima que faciliti el seu creixement personal.

6.- Crear un bon clima de convivència. Aquesta convivència ha de néixer del coneixement dels drets i del compliment dels deures per part de cada membre de la comunitat educativa. Ha d’estar basada en el diàleg, en la comprensió i el respecte mutu, creant una convivència en la qual s’harmonitzin els principis de llibertat i autoritat.

7.- Fomentar una tasca coeducativa que eviti un tracte diferencial entre nens i nenes, afavorint una educació per a la igualtat.

8.- Potenciar el coneixement i domini del català com a llengua pròpia de Catalunya. Conèixer i utilitzar correctament i apropiadament la llengua catalana, tant oralment com per escrit, emprant-la com a llengua vehicular d’aprenentatge.

9.- Introduir progressivament al llarg de l’escolaritat l’estudi i coneixement de la llengua castellana. En acabar l’Educació Primària els nois i les noies han d’haver aconseguit un bon domini a nivell oral i escrit d’ambdues llengües.

10.- Portar a terme un ensenyament significatiu, basat en les interaccions amb el món físic i amb el món social. Per aconseguir-ho cal afavorir tècniques i procediments que potenciïn aquesta interacció al llarg de tota l’escolarització.

12.- Contemplar, a nivell organitzatiu i de recursos pedagògics, la diversitat de l’alumnat i els seus diferents ritmes d’aprenentatge.

13.- Avaluar el procés educatiu de l’alumnat. L’avaluació es durà a terme pel conjunt dels mestres i les mestres que intervenen en l’acció docent.

L’avaluació ha de tenir dues funcions:

– Orientar i adaptar l’acció pedagògica a les característiques individuals dels infants, tant a l’inici de cada nova situació d’aprenentatge com al llarg del procés que es va desenvolupant.

– Determinar si s’han assolit i fins a quin grau els objectius educatius.

14.- Potenciar el coneixement i el contacte directe amb la natura, fomentant una actitud de respecte i estimació.

15.- Prendre consciència del que es pot fer preservar el medi en que vivim, a partir de la nostra pràctica quotidiana, i reflexionar entorn del consum i les deixalles, potenciant actituds que afavoreixin la reducció i el reciclatge de residus.

16.- Fomentar les actituds democràtiques i de respecte. L’escola ha de contribuir a fer futurs ciutadans lliures i responsables. Per això s’estimularà la participació de l’alumnat en la vida escolar, possibilitant les interaccions entre iguals i amb els adults com a camí d’aprenentatge de la seva vida social, afavorint l’educació en els valors de respecte i diàleg, compromís, responsabilitat i esperit crític.

L’escola ha d’estar oberta al pluralisme i al respecte ideològic, sense dogmatismes ni adoctrinaments concrets, procurant que l’alumnat prengui consciència i aprengui a valorar el món en què viu, a través de diferents punts de vista que l’ajudi a formar-se els seus propis criteris i la seva escala de valors.

17.- Afavorir la plena adaptació i integració dels i les alumnes d’altres ètnies i cultures, afavorint la seva integració socio-afectiva, vetllant per la relació amb les famílies i fomentant actituds de respecte i comprensió entre el conjunt de l’alumnat.

18.- Potenciar l’educació en la solidaritat a partir del coneixement de diferents realitats, ja siguin properes o llunyanes, amb la finalitat de reflexionar sobre la diversitat humana, tan cultural com ètnica, i sobre la justícia i la injustícia.

19.- Aconseguir la plena integració dels mestres i les mestres – com a part fonamental en la tasca educativa – a l’escola. Aquesta integració suposa la identificació amb els principis i objectius d’aquest projecte educatiu, un coneixement real dels problemes i possibilitats de l’escola, i una participació activa, responsable i solidària, basada en el treball en equip.

20.- Afavorir la utilització en la pràctica educativa de les noves tecnologies, així com el coneixement dels mitjans de comunicació de masses i la reflexió sobre el seu ús.

21.- Aprofitar tot el “potencial cultural ” que l’escola representa, tendint a projectar-se cap a l’exterior, mitjançant la realització d’actes culturals diversos adreçats a les famílies i a l’entorn.

CIMG2204