Projecte Lingüístic

El Projecte Lingüísitc de Centre  (PL)  s’ha d’entendre com un procés de reflexió del tractament de les diverses llengües que, a nivells diferents, hi ha en el nostre  centre. El PL forma part del Projecte Educatiu i ha de tenir present tant el marc legal com la diagnosi de la realitat del centre i ha de definir-se en aquests grans temes: el paper de la llengua vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques.

Els principis expressats en el PL s’han de desenvolupar en la resta de documents de gestió del centre i es concreta en Programació General Anuall. Esdevé un document de referència per a la vida del centre.

Aquest projecte lingüístic, inclòs en el Projecte Educatiu de la nostra escola, és un instrument d’organització i gestió per mitjà del qual el nostre centre dissenya, a partir de la nostra realitat i d’acord amb la normativa vigent, la manera en què plantejarem l’ús, la introducció i l’ensenyament de les llengües presents al currículum que actualment són el català, el castellà i l’anglès.

PROJECTE LINGÜÍSTIC  2018-2019