NOFC

Les Normes d’Organització i Funcionament de l’Escola Martí Poch contemplen el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que han de fer possible el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el PEC i en la Programació Anual.

Aquestes NOFC han estat aprovades pel Consell Escolar i cada curs escolar es distribueixen els aspectes més rellevants a les famílies, a través de la circular d’inici de curs.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre 18-19