Pla Educatiu d’Entorn

Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa innovadora que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat. Aquest instrument vol donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives que hi ha a l’Espluga de Francolí, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.

Un Pla Educatiu d’Entorn planteja una nova manera d’entendre la nostra realitat quotidiana. Perquè convida a entendre el món d’una manera on tothom hi cap. Un projecte com aquest ens permet avançar vers una societat diversa i multicultural on parlar d’igualtat d’oportunitats sigui un fet i no un somni. Perquè tal com diu el pensador Amartya Kumar Sean tothom ha de tenir el dret  a escollir una vida digna. Per això, són tan necessaris projectes com els Plans Educatius d’Entorn que tracten d’aconseguir l’equitat, la cohesió i la inclusió social de tots els nens, nenes, nois i noies que viuen en un municipi. Però, tots aquests objectius seran possibles s’hi avancem cap a models educatius integradors . És per tot això que l’Espluga de Francolí compta des de l’any 2006 amb un PEE al municipi.

L’educació de ciutadans i ciutadanes per a un món complex i divers hauria de ser:

  • Integral: per abastar tots els aspectes de la persona. No solament ha d’instruir i ensinistrar en unes habilitats intel·lectuals determinades sinó que ha de facilitar també competències socials i proporcionar capacitats per adaptar-se i conviure en una societat canviant.
  • Contínua: per comprendre tot l’espai-temps vital. El temps de formació ja no es pot entendre avui parcel·lat, unes hores al dia (escola) i una època de la vida (infància i joventut), ha d’abastar tota la vida.
  • Arrelada: per tenir uns referents compartits. La incertesa que caracteritza els nostres temps fa que esdevinguin indispensables uns referents identitaris compartits que vinculin les persones a projectes de futur i que donin un sentit al treball i a la convivència.
  • Cohesionadora: per promoure la integració social. L’arribada de nous ciutadans i ciutadanes al nostre país planteja nous reptes que requereixen una sèrie d’accions innovadores per promoure la cohesió social mitjançant l’educació intercultural i l’ús normalitzat de la llengua catalana en un marc multilingüe.
  • Inclusiva: per incloure a tothom. I per fer-ho possible ha de garantir la igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió.
  • En xarxa: per ser-ne tots coresponsables. És necessari teixir entre tots una xarxa educativa molt ben cohesionada i això requereix un treball ben articulat, coordinat i coherent de tots els organismes que treballen en l’atenció i l’educació dels membres més joves de la societat catalana.