Reutilització llibres de text

Hi ha una Comissió que vetlla pel correcte desenvolupament del Programa de reutilització de llibres de text i material didàctic vigent a l’escola. Està formada per un/a mestre/a, dos pares/mares (un d’ells representant de l’AMPA al Consell Escolar), el/la directora i el/la secretari/ària.

Es reuneix a principi i a final de curs. Les seves funcions són:

-Recollida, revisió i manteniment dels llibres a finals de curs.
-Determinació, segon l’estat dels exemplars, de les reposicions que cal fer.
-Fer complir la normativa d’ús del Projecte Reutilització llibres de text i material didàctic.
-Seguiment de la gestió econòmica del projecte.

L’AMPA en la seva gestió del programa s’ocupa dels tràmits següents:

-Distribució dels llibres a l’inici de cada curs
-Revisió dels llibres degudament folrats en una funda de plàstic facilitada pels pares dels alumnes.
-Col·locació d’una etiqueta per personalitzar el llibre.
-Solució de possibles incidències.
-Fer un control dels llibres: llistats, número de registre i a qui va adjudicat.
-Seguiment de les aportacions econòmiques de les famílies per l’ús dels llibres i la fiança.

Normativa d’ús:

-Cada alumne tindrà dret a un exemplar de cada un dels llibres susceptible de ser reutilitzat.
-L’alumne serà responsable de tenir cura dels exemplars que li toquin en préstec i procurarà mantenir-los fins a finals de curs en el millor estat possible. Les famílies ajudaran a conscienciar els nens en aquest objectiu.
-Regularment, es realitzaran controls, per fer un seguiment de l’estat dels llibres. Les conclusions, si cal, es presentaran a la Comissió un cop al trimestre.
-En cas de pèrdua o mal ús evident de l’exemplar, se li demanarà a la família que el reposi o se li cobrarà l’import del llibre. Si alguna família no respon a aquesta demanda, no podrà participar en el projecte el curs següent, a més perdrà la fiança.
-Els llibres inclosos en el projecte es quedaran a l’escola a final de curs.