PROJECTE 3 LLENGÜES

3lccaPROJECTE TRES LLENGÜES

 

Dins del nostre marc metodològic volem incloure l’actual PROJECTE 3 LLENGÜES, en el que ens proposem com a principal objectiu que el nen adquireixi una COMPETÈNCIA COMUNICATIVA bàsica en les 3 llengües que li ajudi a comunicar-se en qualsevol context.

 

JUSTIFICACIÓ

L’escola Mallorca va iniciar un PILE (Projecte Integrat de Llengües Estrangeres) el curs 2012-2013, amb una durada de 2 cursos, en el qual va augmentar l’horari de l’àrea d’anglès a tota l’educació infantil i primària i va introduir l’aprenentatge de part d’una àrea curricular en anglès. A més, també va incorporar linguistic assistants (speakers) en horari lectiu, i va impulsar altres activitats en llengua anglesa (English Day, Daily Routines …) amb la voluntat de  millorar el domini de la llengua oral.

En aquest període, els alumnes s’han familiaritzat amb la llengua estrangera des d’un punt de vista funcional, han interioritzat uns fets culturals i socials i han adquirit un mínim de coneixements sobre la civilització dels països anglesos i les seves tradicions.

El curs 2013–2014 es va acabar el projecte amb una valoració molt positiva, que ens ha dut a elaborar aquest nou projecte per aplicar a partir del curs 2014-2015, en el que fonamentalment volem mantenir la ideologia i les activitats que vàrem organitzar amb el PILE.

Aquest nou rep el nom “Projecte 3 llengües” (castellà, català i anglès) ja que el que pretenem és fer del nostre centre una escola on el nostre alumnat sigui capaç d’entendre i parlar les 3 llengües amb agilitat i seguretat.

  

INCLUSIÓ EN EL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

El nostre projecte educatiu preveu el tractament de les llengües amb una metodologia que parteix de l’aprenentatge significatiu, de la necessitat de comunicar-nos i de fer-ho amb els recursos i la correcció adequats.

 

Dins aquest marc metodològic volem incloure l’actual Projecte plurilingüe de Centre, en el que ens proposem com a principal objectiu que el nen adquireixi una COMPETÈNCIA COMUNICATIVA bàsica en les 3 llengües que li ajudi a comunicar-se en qualsevol context. 

Pel que fa a l’ensenyament-aprenentatge de l’anglès les actuacions són les següents:

 • Un augment en l’horari de les llengües estrangeres a l’educació infantil i a l’educació primària.

L’horari actual és:

A P3 una sessió amb el mestre d’anglès i el/la Linguistic assistant

De P4 a 2n: una sessió amb l’especialista d’anglès el/la Linguistic assistant i una sessió amb l’especialista d’anglès.

De 3r a 6è de Primària: Una sessió amb l’especialista d’anglès i el/la Linguistic assistant i dues sessions amb l’especialista.

A 3r i 5è de Primària es fa una sessió de Science en anglès.

A 4t i 6è de Primària es fa una sessió de Theatre en anglès.

Des del curs 2015 – 2016 en les sessions on és present el/la Linguistic assistant es fa un treball oral en grup petit.

 • Aplicació de les TAC en la metodologia del treball de les llengües i específicament en l’anglès.
 • Introducció de temes de medi en anglès en els primers cursos dels cicles mitjà i superior (3r i 5è). Actualment es treballa una unitat didàctica per trimestre.
 • La creació d’una pàgina a cada bloc de cada cicle amb activitats, entreteniments, cançons, històries i jocs, adreçada a l’alumnat de l’escola a fi i efecte que l’alumnat pugui repassar, consolidar i ampliar els continguts treballats a l’aula.
 • Mantenir les activitats ja iniciades en el centre:
  • L’”English Day” , un dia en el que desenvolupem diferents jocs i activitats de lleure per a tota la Primària i tot Infantil en tots els àmbits escolars i en el que l’objectiu primordial és, a part de passar-ho bé, practicar la llengua anglesa en tots els àmbits.
  • L’assistència al teatre d’obres en anglès des de P4 fins a 6è.
  • L’intercanvi interclasses de petites obres de teatre.
  • Participació en les Jornades Culturals i festivals del centre.
 • Utilització de la llengua anglesa en horari extraescolar de migdia.
 • Activitat extraescolar “Anglès a través del joc” organitzada per l’AMPA per tot l’alumnat del centre que hi vulgui participar.

Al finalitzar l’etapa d’Educació Primària, l’alumnat ha d’haver assolit  el nivell A2* del marc comú de referència europeu.

(*Usuari bàsic A2 Pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata – per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació-. Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.)