Primària

IMG_0029

En el nostre plantejament té una importància cabdal la potenciació de la confiança en un mateix i l’exigència en la implicació en les feines, ja siguin individuals o col·lectives a partir d’una bona reflexió, la presa de decisions i l’aplicació dels propis recursos.
Creiem que cada alumne ha de tenir una actitud activa envers els aprenentatges, en la mesura de les seves capacitats i aptituds.

 

 

Alguns dels objectius que es treballen són:
  • Integrar la col·laboració en l’àmbit escolar.
  • Promoure la implicació i participació activa de l’alumnat.
  • Promoure la relació intercicles amb activitats cooperatives.
  • Potenciar la participació en la vida del barri: museus, biblioteques…
  • Entusiasmar a l’alumnat en les activitats interdiciplinars com a motivació de l’aprenentatge.
  • Millorar el domini de les llengües catalana, castellana i anglesa. El nostre objectiu és incidir especialment en la competència comunicativa, augmentant el treball d’expressió i comprensió.
  • Incorporar les noves tecnologies en les situacions d’aprenentatge.
  • Desenvolupar la creativitat artística a través del nostre projecte Mallorca’rt.
L’objectiu global és que en finalitzar la primària, els nens i nenes siguin capaços d’utilitzar els seus coneixements, habilitats i recursos en diferents situacions i contextos, és a dir, siguin competents.