Com treballar la consciència del procés d’avaluació amb l’alumnat: activitat d’introducció

Activitat d’introducció de l’alumnat als criteris d’avaluació (CA).

Amb l’objectiu d’apropar l’alumnat al concepte de criteri d’avaluació i fer-lo conscient de la importància d’aquests en el seu procés d’aprenentatge, presentem a tutoria la següent activitat:

 • Projectem a la PDI la imatge d’una margarida;
 • Demanem al grup que la copiïn en un full de dibuix DINA4.
 • Una vegada tothom ha acabat, demanem a cadascú que qualifiqui el seu treball del 0 al 10.
 • Farem una ronda perquè tothom pugui ensenyar el seu dibuix a la resta i digui quina és la qualificació que ha decidit per al seu treball, explicant el perquè d’aquesta.
 • Una vegada tothom ha mostrat el dibuix i la qualificació, explicant els seus motius per a la autoqualificació, la tutora explicarà quins són els criteris d’avaluació que s’haurien d’haver seguit per avaluar el treball:
  1. La margarida que han dibuixat ha de tenir els mateixos pètals que la del dibuix projectat. (3 punts)
  2. Han de reproduir-se els colors tal i com apareixen (no es poden pintar els pètals de blau si són blancs). (3 punts)
  3. La tija ha d’estar inclinada en la mateixa direcció que la del dibuix. (3 punts)
  4. El full de dibuix ha d’estar net i sense taques de llapis, ratllades o arrugues. (1 punt)
 • Ara demanem al grup que tornin a qualificar el seu dibuix en base als criteris d’avaluació exposats (projectar a la PDI el dibuix juntament amb els criteris perquè la canalla els pugui consultar mentre s’avaluen).
 • Fem una posada en comú de les noves qualificacions i les diferències que poden haver-se donat entre l’avaluació sense saber els criteris i la posterior.
 • Demanem a l’alumnat que torni a fer el dibuix, en un altre full DINA4, aquesta vegada tenint en compte els criteris d’avaluació exposats.
 • Una vegada tothom ha acabat, cada alumne haurà de tornar a avaluar el seu treball.

 

Si l’activitat s’ha entès i l’alumnat ha assimilat la importància dels criteris d’avaluació, tothom hauria d’aconseguir un 9-10 per al seu dibuix en aquesta ocasió. Amb aquells alumnes que s’allunyin molt d’aquesta puntuació s’haurà de fer una segona activitat de reflexió sobre per què, tot i saber els CA, no han estat capaços d’ajustar-s’hi (entren en joc les capacitats personals, la confiança en un mateix i l’autoconcepte).

 

Una vegada acabada l’activitat, fem una reflexió individual i per escrit sobre què són els criteris d’avaluació i per a què els poden servir a cadascú/na d’ells/es (amb tres línies n’hi haurà prou). Per aquells alumnes amb dificultats per a l’expressió escrita (AD), la mateixa activitat es pot fer oralment, en un lloc més apartat de la classe i conversant amb l’alumne/a mentre la resta fan l’escrit.

 

A partir d’aquest moment, per a cada activitat que encetem, els criteris d’avaluació han de ser coneguts per l’alumnat i hauran de romandre penjats en un lloc visible de la classe durant el temps que duri la unitat/projecte.

Aquests (i no d’altres) hauran de ser els que s’apliquin en les nostres avaluacions. A ser possible, hem de donar l’oportunitat a l’alumnat d’autoavaluar-se en diferents activitats al llarg de les unitats/projectes treballats. La qualificació de l’alumnat (tan per a l’autoavaluació com per a la coavaluació) haurà de ser tinguda en compte en l’avaluació final de la mestra; podem desgranar per percentatges el pes de cada qualificació, per exemple, en un pla de treball, les notes podrien distribuir-se de la següent manera:

 • Cos del treball (contingut del dossier, realització de les activitats d’acord amb els CA): 50%
 • Autoavaluació/coavaluació: 20%
 • Altres activitats suplementàries: 20%
 • Motivació, constància, compromís, cooperació…10%