Ara treballem en…

Sovint el nostre alumnat passa pel centre, compartint molts anys junts, però sense conèixer realment els seus companys i companyes. Per això, els fem una proposta engrescadora, que els permeti descobrir els altres a partir de les diferències que ens fan iguals, mostrant l’espai on cadascú pot mostrar-se tal i com és: la seva habitació. El producte final és una maqueta que serà exposada a la biblioteca de l’escola, exposició a la que seran convidades la resta de classes, així com les famílies.

La proposta pedagògica dibuixa un recorregut per tots els àmbits i les principals competències, a partir del fil conductor de la presentació personal (vídeo), que és el punt de sortida a partir del qual s’anirà generant la necessitat de saber. Aquesta necessitat esdevindrà el motor d’aprenentatge de tota la UDI.

Us deixem els criteris d’avaluació i un enllaç a la Web de la UDI per tal que pugueu indagar en els detalls de tot el que anem treballant.

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

Comunicació oral:

 • Participar activament en les converses de classe i usar un llenguatge comprensible per a les funcions bàsiques, com relacionar-se, aprendre, expressar experiències viscudes, imaginar. Així mateix, ha de saber escoltar els altres i respectar els torns de paraula.

Comprensió escrita:

 • Comprendre autònomament  textos escrits (articles, fullets informatius) i audiovisuals (curtmetratges, informatius).
 • Emprar estratègies de comprensió abans, durant i després de la lectura per:
 • Comprendre el sentit global del text.
 • Cercar informació explícita i inferir informació implícita per donar resposta a preguntes concretes.
 • Redactar la seva opinió crítica a partir de la comprensió del text.

Expressió escrita:

 • Saber escriure correus electrònics, argumentacions, sol·licituds i descripcions:
  • Elaborar la planificació del text tenint en compte l’objectiu, el destinatari, el tipus de text. elaborant un esborrany del contingut.
  • Presentar l’escrit respectant els marges, de manera polida i amb una lletra clara i entenedora.
  • Mostrar seguretat en l’ortografia de base i bon coneixement de les normes ortogràfiques.
  • Utilitzar connectors variats que enriqueixen el text i li donen sentit.
  • Mantenir  la coherència al llarg de l’escrit.
  • Fer servir un lèxic adient al tipus de text, ric i variat.
 • Revisar i millorar els textos d’un mateix o dels altres.
 • Elaborar una bossa de seguretat en coneixements  sobre la llengua (paraules memoritzades i llibreta d’apunts) i fer-la servir per escriure els textos.

Coneixement de la llengua:

 • Aplicar les normes ortogràfiques b/v, h, g/gu, tx/tg, ix.
 • Conèixer i aplicar les normes d’accentuació.
 • Identificar les parts de l’oració i els seus components principals.
 • Respectar la concordança entre subjecte i verb.
 • Emprar els pronoms adient-ment i escriure’ls correctament.
 • Conèixer les formes no personals del verb, les conjugacions i la declinació dels verbs amb les seves regularitats i excepcions.
 • Declinar correctament els verbs ésser i haver.

 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

Capacitats de càlcul generals:

 • Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte i aproximat.
 • Fer les operacions bàsiques
 • Emprar estratègies de càlcul mental per aconseguir un resultat aproximat.
 • Desenvolupar estratègies de càlcul mental amb decimals, fraccions i percentatges.
 • Representar gràficament els càlculs per a la seva resolució.
 • Utilitzar els algorismes de càlcul escrit adientment segons el context del problema i les operacions necessàries per a la seva resolució.
 • Usar les TIC i la calculadora per calcular i cercar propietats dels nombres i operacions.
 • Seleccionar i justificar el càlcul adient a cada situació: mental, escrit i amb mitjans tècnics.

Resolució de problemes:

 • Reconèixer i comprendre les situacions-problema del nostre dia a dia.
 • Cercar, seleccionar i organitzar les dades necessàries per a planificar la resolució.
 • Estimar una resposta raonable per a les diferents situació problema que sorgeixen.
 • Desenvolupar estratègies de resolució: analogia, particularització, identificació d’operacions.
 • Comprovar la validesa de les respostes,.
 • Formular problemes a partir de situacions conegudes.

Raonament i prova:

 • Expressar verbalment el procés de resolució i la resposta de forma coherent i clara, i reconèixer la validesa de diferents processos de resolució d’una situació problema.
 • Analitzar les relacions entre la superfície i el volum d’una figura.
 • Analitzar els canvis en el perímetre en figures que mantenen l’àrea constant i viceversa.
 • Emprar els nombres decimals i fraccionaris en l’aproximació de la mesura.
 • Situar els nombres decimals, fraccionaris i percentatges sobre la recta numèrica.
 • Representar geomètricament el producte i superfície del quadrat i del rectangle.

Connexions:

 • Interpretar i utilitzar els nombres naturals, fraccionaris, decimals (fins als centèsims), d’acord amb contextos de la vida quotidiana.
 • Realitzar operacions amb nombres decimals que tinguin sentit (i amb un nombre reduït de xifres) emprant els algoritmes de la suma, la resta, la multiplicació i la divisió (amb decimals només al dividend).
 • Reconèixer i emprar les relacions entre fraccions, decimals i percentatges en casos senzills (0,5, 1/2, 50%; 0,25, 1/4, 25%; 0.20, 1/5, 20%; 0,1, 1/10, 10%).
 • Usar i contrastar diferents models per representar les relacions entre decimals, fraccions i percentatges.
 • Relacionar les mesures de superfície i de volum amb les potències.
 • Reconèixer la relació entre elevar al quadrat i trobar la superfície d’un quadrat.
 • Aplicar el raonament espacial en el disseny de plànols, en suports físics i virtuals.
 • Aplicar els conceptes matemàtics apresos a partir de l’elaboració de la maqueta de l’habitació.

 ÀMBIT DEL CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

 • Planificar i realitzar projectes de construcció d’alguns objectes, maquetes i aparells senzills, seleccionant els materials pertinents, demostrant responsabilitat en les tasques individuals i actitud cooperativa per al treball en grup i vetllant per la pròpia seguretat i la dels altres.
 • Identificar, descriure i analitzar processos de canvi i transformació social, cultural, econòmic i tecnològic en l’entorn, en especial, els canvis provocats per la globalització, identificant i valorant algunes de les causes de les desigualtats en el món actual.
 • Comprendre el temps cronològic i usar representacions gràfiques per situar fets i etapes de l’evolució històrica.
 • Emprar la periodització convencional i les convencions de datació i identificació de la durada, simultaneïtat i successió d’esdeveniments històrics.
 • Caracteritzar algunes societats de diferents èpoques històriques a partir de l’anàlisi de les formes d’organització social. Analitzar els problemes socials rellevants, comparant la situació actual amb la d’altres èpoques històriques.
 • Usar diferents fonts històriques (orals, documentals, patrimonials) per contrastar informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir factors explicatius de les accions humanes.
 • Reconèixer i respectar la diversitat de manifestacions culturals de l’entorn, de Catalunya i d’Espanya.
 • Identificar les normes de convivència dels grups i respectar els drets i deures fonamentals de les persones.
 • Usar diferents informacions procedents dels mitjans de comunicació per interpretar problemes socials rellevants. Valorar la relació de proximitat que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació amb altres llocs del planeta.
 • Utilitzar diferents tipus de fonts documentals (textuals, patrimonials, orals) per obtenir informació sobre els trets significatius de la societat d’èpoques passades, situant els fets en línies de temps.
 • Valorar la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del passat i del present i la construcció del futur. Valorar  l’intercanvi intergeneracional d’experiències.
 • Identificar els components d’un circuit elèctric. Dissenyar i construir circuits elèctrics senzills.
 • Valora la importància d’adoptar comportaments que minimitzin el consum elèctric.
 • Cercar informació sobre com s’ha resolt un problema bàsic de la vida quotidiana al llarg del temps a partir d’un treball comparatiu de la composició de les llars (presència i funció de les habitacions), fins arribar a l’ús de les TIC.

 

ÀMBIT ARTÍSTIC

 • Investigar sobre les possibilitats comunicatives suggerides per la comunicació audiovisual i la utilització de les TIC i per les possibilitats plàstiques dels materials i les seves qualitats formals en el disseny d’imatges i d’objectes artístics, i per comunicar idees, emocions i experiències.
 • Apreciar la influència de l’experiència cultural de cadascú en les reaccions davant les manifestacions artístiques, i en l’ús i en la creació d’objectes i imatges.
 • Comprendre i comunicar les maneres de viure, les ideologies i les concepcions, a través dels objectes i de les imatges. Percebre i comprendre les atribucions de temps, lloc, gènere i classe que desvetllen els objectes i les imatges atenent el seu context social.
 • Comunicar les experiències, pensaments i inquietuds personals que promou l’experiència amb els objectes i les imatges.
 • Utilitzar els recursos formals del llenguatge audiovisual i la seva funció expressiva i estètica (enquadrament, planificació, punt de vista, il·luminació).
 • Discriminar materials, colors, formes, volums, línies, contorn, textures, grandària, llum, moviment, bidimensionalitat i tridimensionalitat, i establir relacions entre les qualitats perceptibles i el que pretenen les imatges i els objectes (informar, fer pensar, convèncer, persuadir).
 • Apreciar algunes característiques (formals, materials i tecnològiques) en la creació d’objectes i d’imatges que han canviat o es mantenen al llarg del temps.
 • Cercar les possibilitats de comunicació que ofereixen els materials plàstics, el comportament d’alguns materials amb d’altres, les diverses possibilitats espacials en la intervenció bidimensional i tridimensional, les accions que permeten els materials, les possibilitats de la llum i els mitjans artístics del passat i del present (imatge digital, vídeo, fotografia, instal·lació).
 • Construcció i recreació d’espais, creació d’estructures, maquetes, decorats i exposicions en propòsits relacionables amb la pròpia experiència i en el desenvolupament d’activitats del centre, tot preveient els recursos necessaris i les possibilitats dels materials i les tècniques i procediments adequats, avançant amb confiança i amb satisfacció en el procés de producció.
 • Crear missatges visuals mitjançant materials plàstics i tecnologies de la comunicació (imatge digital, vídeo, fotografia, instal·lació) per a la composició d’objectes i imatges, atenent l’equilibri, el moviment, la utilització de diferents punts de vista, el pla (general, mitjà, de detall), el format (vertical, horitzontal, rodó) i la finalitat (informar, persuadir).
 • Incorporar i interpretar progressivament de les terminologies pròpies dels llenguatges artístics: pintura, dibuix, escultura, espectacle visual, instal·lació, còmic, cartellisme, arquitectura, publicitat, gravat, collage, modelatge, construcció, fotografia, imatge digital, cinema-vídeo.
 • Adquirir constància i progressiva exigència en la realització de produccions artístiques.

 

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

 • Identificar, acceptar críticament i construir la pròpia identitat, desenvolupant l’autoestima en tots els àmbits de la personalitat.
 • Reconèixer l’alteritat des de criteris d’igualtat i identificar les relacions d’interdependència amb els altres. Desenvolupar una actitud favorable a la superació dels prejudicis i contrària a la violència i als comportaments discriminatoris.
 • Desenvolupar mecanismes d’autoregulació de les pròpies emocions i de la pròpia conducta, habilitats emocionals i de comunicació assertiva en les relacions personals i de grup, mostrant actituds empàtiques, solidàries i constructives.
 • Reconèixer i practicar els valors i normes que afavoreixen la convivència i la relació entre les persones, així com estratègies de resolució de conflictes des del diàleg i la mediació.
 • Reconèixer i sentir la diversitat social, cultural, de gènere i d’orientació afectiva com un fet enriquidor de la convivència, sabent explicar els propis costums i mostrant respecte pels costums i maneres de viure de cultures diferents a la pròpia i facilitar la incorporació de les nenes i nens nouvinguts en l’entorn sociocultural.
 • Identificar, analitzar i rebutjar les situacions d’injustícia i discriminació, per raó de gènere, origen o creences, sensibilitzant-se al davant de les necessitats de les persones i grups més desafavorits.
 • Desenvolupar sentiments d’empatia i actituds que garanteixin el respecte i la convivència entre els diversos grups.
 • Valorar i tenir cura del medi, així com assumir comportaments de consum responsable que contribueixin a la sostenibilitat.
 • Desenvolupar la capacitat d’escolta i d’exposició argumentada de les pròpies opinions i respecte per les dels altres. Valorar críticament els missatges dels mitjans de comunicació per tal de construir-se una opinió pròpia.

 

COMPETÈNCIES D’APRENDRE A APRENDRE I AUTONOMIA, INICIATIVA I EMPRENEDORIA

 • Actuar amb autonomia i responsabilitat en la vida quotidiana i en les relacions de grup, tot elaborant i aplicant valors i normes de convivència.
 • Tenir una actitud positiva cap al canvi i la innovació i entendre aquests canvis com a oportunitats, amb capacitat d’adaptar-s’hi de manera crítica i constructiva.
 • Ser conscient de la necessitat d’actuar amb creativitat, responsabilitat i perseverança i de demorar la necessitat de satisfacció immediata.
 • Adquirir confiança en un mateix i autoestima.
 • Exercir l’autocrítica i el control emocional.
 • Ser capaç d’autoavaluar-se i d’autoregular-se.
 • Aprendre dels altres i amb els altres.
 • Relacionar-se, cooperar i treballar en equip de manera cooperativa i flexible.
 • Emprar les estratègies d’aprenentatge i d’estudi de manera cada cop més autònoma.
 • Aprendre dels errors.

 

COMPETÈNCIA DIGITAL

 • Ús responsable de les TIC. Valoració de la necessitat de controlar el temps destinat a la seva utilització i el seu poder d’addicció.
 • Utilització de l’administrador de fitxers. Reconeixement i utilització dels menús per a les funcions del programari bàsic de processador de textos, edició gràfica i de presentació amb textos, dibuixos, imatges i àudio.
 • Utilització d’Internet per a la cerca d’informació (imatge, text i àudio) a través de: cercadors, paraules claus, adreces web. Tractament de la informació.
 • Ús del correu electrònic i entorns virtuals de comunicació amb publicació de documents a Internet (Classroom).
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació com a eina per organitzar la informació, processar-la i orientar-la, per aconseguir objectius i finalitats d’aprenentatge prèviament establerts.
 • Crear arxius d’imatge, vídeo i so, punjant-los a la xarxa i elaborant enllaços per compartir-los amb codis QR o visionats online.
 • Emprar l’espai de treball virtual (Classroom), de manera respectuosa i amb un llenguatge adient, per comunicar dubtes, descobertes i/o activitats d’aula, mantenint al dia la temporització de les tasques proposades.

Les tutores de sisè