UDI: Històries de la història

Per què treballem la història de la humanitat? Aquesta és una pregunta que es poden fer els nens i les nenes si no li donem un sentit i la contextualitzem. La història de la humanitat, pels infants, és quelcom llunyà i abstracte i sovint, tot i elaborar eixos cronològics i situar-hi les principals èpoques de la història amb els esdeveniments que marquen els inicis i finals, no acaben d’elaborar una representació real d’aquesta manera d’organitzar i classificar el temps.

Però saber-ne més sobre el nostre passat com a espècie és imprescindible per poder entendre com hem arribat a la societat actual, per poder estar més informats i entendre millor què és el que passa al món, perquè ens permet desenvolupar habilitats de pensament crític i flexible, perquè, tal i com deia Sòcrates “El coneixement ens farà lliures”.

És per això que comencem a investigar a cinquè sobre el passat a partir del més proper: la nostra història de vida. A través de la Web “Històries de la història”, anem proposant als infants la descoberta d’esdeveniments del passat, al llarg de tot el cicle i del més proper al més llunyà, fins arribar a la prehistòria que, a més, coincideix amb l’estada a sisè al camp d’aprenentatge durant les colònies, on es treballa a fons els inicis de la història de la humanitat.

Podeu accedir a la Web en el següent enllaç, on trobareu informació sobre el PLA DE TREBALL d’aquesta UDI:

https://sites.google.com/xtec.cat/historiesdelahistoria/inici

CRITERIS D’AVALUACIÓ (en acababar aquesta UDI seré capaç de…)

COMPETÈNCIES DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC:

 • Utilitzar estratègies per a la producció de textos escrits: planificar (intencions, destinatari, contingut possible), escriure (organització de la informació en paràgrafs, ús de connectors, relectura continua dels fragments escrits…) i revisar (comprovar si respon a la intenció primera, fer-ne una lectura global per comprovar-ne la coherència i la cohesió, i modificar el text a partir de treure, afegir-hi o inserir-hi fragments)
 • Aplicar els coneixements que he après sobre el funcionament de la llengua (lèxics, morfosintàctics i ortogràfics) en la producció de textos escrits
 • Expressar idees de forma sintètica a través d’un esquema o mapa conceptual
 • Comprendre el sentit global i específic d’un text de tipologia diversa en diferents formats i suports identificant les informacions literals i inferencials
 • Extreure la idea principal d’un text a partir de la lectura i interpretació d’esquemes, gràfics i mapes conceptuals, establint les relacions entre els diferents elements
 • Produir textos orals amb preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa
 • Fer servir estratègies per a la producció de textos orals (exposicions): planificació a partir d’un guió o esquema, utilització de suports digitals, memorització, assaig…

COMPETÈNCIES DE L’ÀMBIT MATEMÀTIC:

 • Cercar amb criteri les regularitats i canvis que es produeixen en una col·lecció o una seqüència
 • Fer conjectures i comprovar-les
 • Establir generalitzacions i criteris consistents de classificació, i els comprovo
 • Interpretar amb llenguatge precís i selecciono i realitzo, amb els instruments  de  dibuix  i  els  recursos  TAC  adients,  els  gràfics  adequats (taules, histogrames, diagrames de barres, de sectors…) a cada situació sobre un conjunt de dades de fets coneguts de l’entorn i d’altres àrees

COMPETÈNCIES DE L’ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI NSC:

 • Reconèixer els trets diferencials de les societats, segons la classificació occidental de la història de la humanitat
 • Identificar els canvis provocats en l’organització social, política, econòmica i cultural a partir de la comparació dels trets diferencials de les societats
 • Identificar, descriure i analitzar processos de canvi i transformació socials, culturals, econòmics i tecnològics en l’entorn
 • Relacionar els canvis al llarg de la història de la humanitat amb els canvis provocats per la globalització
 • Identificar i valorar algunes de les causes de les desigualtats en el món actual

COMPETÈNCIES DE L’ÀMBIT DIGITAL:

 • Utilitzar i moure’s amb efectivitat per la Classroom
 • Guardar i recuperar documents de la xarxa
 • Trobar informació rellevant cercant a Internet
 • Saber fer servir les unitats de xarxa, l’ usb, el Drive o el correu electrònic per transportar la informació
 • Utilitzar el processador de textos per elaborar un tríptic, emprant les eines de correcció i edició
 • Entendre i utilitzar les TIC com a eina habitual per generar i compartir coneixement

COMPETÈNCIES DE L’ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS:

 • Col·laborar i implicar-se en les tasques del treball en grup valorant les explicacions d’altres i pròpies amb respecte
 • Ajudar i deixar-se ajudar
 • Compartir el coneixement i enriquir-se amb el dels altres
 • Respectar el torn de paraula i escoltar amb atenció les aportacions dels membres de la classe

COMPETÈNCIES DE L’ÀMBIT ARTÍSTIC

 • Escoltar i mirar activament les produccions artístiques de cada grup
 • Mostrar interès, valorar i respectar les produccions artístiques pròpies i dels altres
 • Identificar i valorar elements bàsics del patrimoni artístic i cultural català i espanyol

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL

 • Posar en marxa i/o desenvolupar habilitats per al treball cooperatiu
 • Mostrar confiança en un mateix
 • Mostrar confiança en els altres
 • Ser capaç d’identificar allò que sap o té i allò que no sap o necessita per a aconseguir l’objectiu marcat

 

Tutores i tutor de cinquè i sisè.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>