El Projecte científic de l’escola té com a finalitat potenciar les capacitats i desenvolupar les habilitats que permetin als alumnes resoldre problemes a partir dels coneixements científics i tècnics, així com ajudar-los a esdevenir competents en el domini dels processos de l’activitat científica i tecnològica.

Llegeix més

STEAM ALS RACONS

En aquest article es poden veure els racons del segon trimestre de Cicle Inicial. La majoria d’ells afavoreixen el desenvolupament de les competències transversals i les pròpies relacionades amb els aprenentatges dels àmbits cientificotecnològic  i matemàtic de l’alumnat.… Llegeix més»