Estratègia didàctica activa i motivadora que pretén un augment del rendiment acadèmic dels alumnes.
És una metodologia que parteix d’una organització flexible d’aula, es divideix en petits grups de treball heterogeni tutoritzats per un adult (mestra, voluntari, familiar,..) Suposa una interacció més rica i concreta per atendre les necessitats de cada alumne/a i s’estableix dins d’un clima de cooperació i comunicació on tothom aprèn.