OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS

Treballem per millorar els resultats educatius i afavorir l’èxit personal, educatiu i social.

Els principals objectius de l’escola són:

  • Propiciar un entorn d’aprenentatge actiu, creatiu i crític.
  • Potenciar les  competències bàsiques d’alfabetització, numèriques, analítiques, de resolució de problemes, interpersonals i socials.
  • Impulsar l’àmbit artístic a través de la dansa, el cant coral, el teatre musical i la batucada.
  • Sensibilitzar els alumnes per a què tinguin cura del Mediambient i empoderar-los en projectes de transformació agroecològica del nostre entorn.
  • Utilitzar les TAC com a eina bàsica i essencial en el marc escolar.
  • Impulsar  i fer créixer el Perfil de Sortida de l’alumne situant l’alumne al centre de l’aprenentatge.