CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

A l’Educació Infantil es treballa per Espais i Ambients  d’Aprenentatge on els alumnes circulen de forma autònoma per les diferents propostes. Al matí la circulació pels espais es fa per nivells, i a la tarda  fem ambients intercicle. El mestre actua com a guia i acompanyant, alhora que observa i recull el desenvolupament de l’infant.

l’Educació Primària, potenciant encara més l’autonomia adquirida a l’Educació Infantil, es treballa a partir de Projectes Intranivell  a Coneixement del Medi natural i social, i Projectes Transversals al llarg de tota la Primària.

En múltiples activitats diàries s’afavoreix la interaccció entre els alumnes del mateix nivell i/o del mateix cicle; propiciant un clima de convivència i diàleg, alhora que ens permet atendre la diversitat del nostre alumnat.