Resolució d’adjudicació. Licitació menjador

Us comuniquem que ja s’ha fet la resolució d’adjudicació del procediment obert per a l’adjudicació del contracte que té per objecte el servei d’alimentació i monitoratge de temps de migdia de l’Escola Els Llorers.
D’acord amb els informes que consten al perfil de contractant de valoració del… Llegeix més»

Licitació pública: Lectura de les puntuacions totals dels sobres B i obertura dels sobres C

Dimecres 5 de juliol de 2017, a les 11:45 hores, a l’Espai de Formació de la planta baixa del Consorci d’Educació de Barcelona, pl. Urquinaona, 6, tindrà lloc la lectura de les puntuacions del sobre B (criteris amb judici de valor) i l’obertura del sobre C (criteris automàtics) dels licitadors admesos al procediment obert per a l’adjudicació del contracte que té per objecte el servei d’alimentació i monitoratge de temps de migdia de l’Escola Els Llorers.